ไม่พบข้อมูล   จำนวน    0 คน
O-NET  54 ประถมปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68  
MAX  
MEAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN  
ที่ แถว code name s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 AVG
1 0.00