1031010203   จำนวน  9 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 54.80 46.00 36.00 39.20 32.00 62.50 50.00 50.00  
MEAN 42.47 40.89 25.78 25.78 24.00 50.56 43.89 43.33 37.09
MIN 30.60 24.00 18.00 10.40 14.00 35.00 37.50 34.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1751 31100126 กาญจนา ตอนสุข 36.10 40.00 36.00 36.00 32.00 62.50 37.50 50.00 41.26
2 1752 31100132 ประวิตร ประเสริฐ 40.40 46.00 22.00 20.00 22.00 42.50 40.00 40.00 34.11
3 1753 31100138 ยศธร สมานพร้อม 40.40 40.00 26.00 39.20 22.00 55.00 47.50 50.00 40.01
4 1754 31100144 ยุพิน กาญจน์อินทร์ 46.80 40.00 24.00 20.00 20.00 45.00 45.00 36.00 34.60
5 1755 31100150 วิระพล อิ่มสำราญ 30.60 24.00 34.00 10.40 14.00 35.00 45.00 46.00 29.88
6 1756 31100162 สุกานดา ชะเดืองรัมย์ 54.80 42.00 26.00 23.20 26.00 52.50 47.50 44.00 39.50
7 1757 31100168 สุรชัย ดอกสันเทียะ 50.00 46.00 24.00 30.40 22.00 57.50 42.50 34.00 38.30
8 1758 31100174 สุรีย์ กุลดารัมย์ 33.10 44.00 18.00 29.60 26.00 42.50 40.00 46.00 34.90
9 1759 31100180 สุวิสา กนกแก้ว 50.00 46.00 22.00 23.20 32.00 62.50 50.00 44.00 41.21