1031010187   จำนวน  20 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 62.00 46.00 42.00 49.00 42.00 73.00 70.00 58.00  
MEAN 47.00 36.90 34.20 35.10 33.30 53.70 54.25 47.30 42.72
MIN 28.00 26.00 26.00 26.00 22.00 25.00 48.00 26.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1556 31100001 กิตติ สุวรรณยุทธ์ 40.00 44.00 32.00 30.00 32.00 70.00 53.00 58.00 44.88
2 1557 31100002 ณัฐวัตร ตะโสรัตน์ 46.00 30.00 38.00 26.00 32.00 45.00 60.00 44.00 40.13
3 1558 31100003 ธิดารัตน์ เชื่อมรัมย์ 49.00 40.00 28.00 26.00 22.00 50.00 50.00 52.00 39.63
4 1559 31100004 นิตยาวรรณ วงศ์ษร 44.00 38.00 34.00 46.00 22.00 53.00 50.00 40.00 40.88
5 1560 31100005 นิภาพร พูนผล 38.00 28.00 40.00 46.00 34.00 25.00 50.00 48.00 38.63
6 1561 31100006 ปฏิภาณ แสนตลาด 36.00 32.00 36.00 39.00 34.00 53.00 48.00 38.00 39.50
7 1562 31100007 ประเสริฐ พลึกรุ่งโรจน์ 48.00 30.00 30.00 33.00 42.00 60.00 48.00 50.00 42.63
8 1563 31100008 พัชรี เหล็กเหม่เทพ 53.00 28.00 42.00 33.00 24.00 60.00 60.00 54.00 44.25
9 1564 31100009 แพรวพรรณ นันชนะ 56.00 40.00 38.00 39.00 36.00 50.00 60.00 52.00 46.38
10 1565 31100010 เยาวเรศ แสนดี 48.00 42.00 36.00 49.00 36.00 40.00 53.00 48.00 44.00
11 1566 31100011 รัชนีพร พลึกรุ่งโรจน์ 57.00 42.00 40.00 36.00 32.00 48.00 60.00 52.00 45.88
12 1567 31100012 รุ่งนภา ไชยปัญญา 44.00 42.00 32.00 33.00 26.00 45.00 48.00 36.00 38.25
13 1568 31100014 สายธาร ตัวะฮ้อ 62.00 40.00 30.00 26.00 42.00 50.00 53.00 52.00 44.38
14 1569 31100015 สุทธิพงษ์ จะริดรัมย์ 49.00 26.00 34.00 46.00 42.00 53.00 53.00 50.00 44.13
15 1570 31100016 สุบิน แช่มรัมย์ 33.00 42.00 34.00 33.00 28.00 58.00 48.00 50.00 40.75
16 1571 31100017 สุภาพร มนตรี 28.00 30.00 34.00 36.00 34.00 60.00 53.00 26.00 37.63
17 1572 31100018 สุรัตน์ เชื่อมรัมย์ 54.00 46.00 26.00 26.00 40.00 73.00 70.00 56.00 48.88
18 1573 31100019 เสาวลักษณ์ ชำรัมย์ 55.00 44.00 34.00 30.00 36.00 65.00 60.00 44.00 46.00
19 1574 31100020 อนุชา ชะใบรัมย์ 50.00 44.00 34.00 33.00 38.00 63.00 50.00 46.00 44.75
20 1575 31100021 อิสรา บุบผามาลา 50.00 30.00 32.00 36.00 34.00 53.00 58.00 50.00 42.88