1031010185   จำนวน  15 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 61.20 58.00 54.00 60.00 52.00 77.50 67.50 64.00  
MEAN 49.59 51.33 39.73 42.61 44.40 62.67 54.83 55.73 50.11
MIN 43.80 44.00 28.00 30.40 36.00 57.50 45.00 44.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1541 31100542 ขวัญฤทัย สงกูล 47.50 48.00 28.00 46.40 48.00 77.50 67.50 56.00 52.36
2 1542 31100544 จุนภัทร ภาษาสุข 46.60 46.00 38.00 46.40 52.00 65.00 45.00 44.00 47.88
3 1543 31100546 ณัฐณิชา พนมเครือ 43.80 52.00 54.00 43.20 38.00 57.50 45.00 64.00 49.69
4 1544 31100548 นนท์ภิยา พืชหมอ 59.80 54.00 52.00 52.80 50.00 65.00 57.50 60.00 56.39
5 1545 31100550 นพวรรณ แสงสุวรรณ 47.70 48.00 40.00 40.00 46.00 62.50 50.00 54.00 48.52
6 1546 31100552 นฤมล ไกรนคร 61.20 48.00 38.00 43.20 46.00 57.50 67.50 58.00 52.42
7 1547 31100554 นิตยา สุขพีร์ 44.30 52.00 34.00 33.60 42.00 62.50 62.50 52.00 47.86
8 1548 31100556 ปนัดดา ผิวแดง 45.90 44.00 40.00 43.20 44.00 62.50 52.50 60.00 49.01
9 1549 31100558 ภัทพงษ์ อังกาบเพชร 50.00 56.00 36.00 40.00 44.00 57.50 50.00 58.00 48.94
10 1550 31100560 ภัทรา เรืองทอง 44.30 58.00 44.00 52.80 42.00 62.50 60.00 54.00 52.20
11 1551 31100562 ภิรมย์ญา คำพู 52.50 48.00 40.00 36.80 48.00 62.50 57.50 54.00 49.91
12 1552 31100564 มนัสชัย ภาษาสุข 50.00 58.00 34.00 33.60 40.00 65.00 52.50 56.00 48.64
13 1553 31100566 วิชิตา ทองทับพันธ์ 45.90 54.00 36.00 36.80 44.00 60.00 50.00 56.00 47.84
14 1554 31100570 สุภาวรรณ ทิพย์อักษร 48.60 48.00 40.00 30.40 36.00 57.50 52.50 56.00 46.13
15 1555 31100572 อนุสรณ์ เอ็มประโคน 55.70 56.00 42.00 60.00 46.00 65.00 52.50 54.00 53.90