1031010174   จำนวน  16 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 73.30 46.00 36.00 53.60 42.00 70.00 42.50 68.00  
MEAN 49.81 36.00 29.63 36.10 29.38 49.22 35.16 44.63 38.74
MIN 37.90 22.00 20.00 20.00 16.00 30.00 27.50 22.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1446 31100692 กรุณา สุขหนองโป่ง 39.50 32.00 24.00 32.80 28.00 50.00 35.00 40.00 35.16
2 1447 31100696 กฤตนัย น้อยก่ำ 42.70 44.00 32.00 26.40 16.00 40.00 40.00 46.00 35.89
3 1448 31100700 เกศินี กลับรัมย์ 37.90 32.00 20.00 20.00 24.00 40.00 35.00 36.00 30.61
4 1449 31100704 เกียรติศักดิ์ ปุลาสะธัมมัง 50.90 34.00 32.00 42.40 38.00 70.00 32.50 68.00 45.98
5 1450 31100712 จีนเปล่า แหวนเพชร 41.10 34.00 32.00 39.20 26.00 55.00 40.00 64.00 41.41
6 1451 31100720 ดาหวัน จันทร์นพคุณ 38.80 38.00 20.00 29.60 36.00 42.50 35.00 52.00 36.49
7 1452 31100722 ธรรมรักษา กองเมือง 56.40 28.00 32.00 36.00 32.00 55.00 35.00 30.00 38.05
8 1453 31100726 ธัญญรัตน์ ทองเทพ 73.30 42.00 34.00 36.00 42.00 55.00 42.50 56.00 47.60
9 1454 31100730 ธีรพงศ์ ดวงจำปา 54.80 36.00 36.00 36.00 26.00 40.00 27.50 28.00 35.54
10 1455 31100734 ธีรยุทธ ทันพรม 43.60 22.00 32.00 29.60 18.00 30.00 27.50 22.00 28.09
11 1456 31100742 บุษราคัม สุรา 55.70 46.00 28.00 26.40 26.00 52.50 37.50 54.00 40.76
12 1457 31100746 ปองพล ศรีเนาวรัตน์ 45.20 38.00 28.00 36.00 26.00 60.00 37.50 24.00 36.84
13 1458 31100750 ฤทธิชัย สุขหนองโป่ง 50.00 42.00 26.00 36.00 36.00 60.00 32.50 48.00 41.31
14 1459 31100752 วรวุฒิ ศรีนนตรี 62.10 40.00 34.00 50.40 40.00 60.00 40.00 28.00 44.31
15 1460 31100756 วุฒิไกร นาแก้ว 47.70 34.00 32.00 47.20 30.00 30.00 37.50 50.00 38.55
16 1461 31100764 อรยา อินทะฤทธิ์ 57.30 34.00 32.00 53.60 26.00 47.50 27.50 68.00 43.24