1031010167   จำนวน  21 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 58.00 50.00 40.00 42.40 44.00 67.50 45.00 56.00  
MEAN 45.42 35.90 28.86 31.58 27.81 54.88 36.43 35.90 37.10
MIN 30.80 22.00 18.00 20.00 16.00 30.00 25.00 18.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1374 31105882 จินดารัตน์ ทศมาศ 46.60 44.00 30.00 36.00 36.00 67.50 37.50 46.00 42.95
2 1375 31105883 จิรัฐติกาล คล่องการ 46.60 42.00 36.00 39.20 28.00 62.50 45.00 46.00 43.16
3 1376 31105884 จีระวัฒน์ ภูมิสาคู 55.50 50.00 18.00 29.60 40.00 60.00 35.00 46.00 41.76
4 1377 31105885 เชาวลิต มูลปัง 50.70 46.00 36.00 23.20 26.00 60.00 45.00 42.00 41.11
5 1378 31105886 ญาสุมินทร์ คะเซ็นเชื้อ 50.00 44.00 28.00 40.00 28.00 45.00 30.00 36.00 37.63
6 1379 31105887 ฐิติมา ศรีตะกอน 58.00 36.00 24.00 36.80 34.00 62.50 37.50 42.00 41.35
7 1380 31105888 ทรงวุฒิ บุญคล้าย 44.50 22.00 28.00 20.00 32.00 45.00 30.00 24.00 30.69
8 1381 31105889 นันทเดช พรมแก้ว 45.20 32.00 20.00 26.40 44.00 40.00 25.00 20.00 31.57
9 1382 31105890 นิตยา บินรัมย์ 43.40 38.00 36.00 42.40 30.00 67.50 45.00 44.00 43.29
10 1383 31105892 พัชรีพร พิระชัย 36.30 30.00 30.00 32.80 26.00 60.00 32.50 56.00 37.95
11 1384 31105894 วนิดา แสนสีใส 49.10 36.00 26.00 32.80 32.00 40.00 27.50 32.00 34.42
12 1385 31105895 ศศิณา วันจันทร์ทึก 43.40 48.00 34.00 32.80 18.00 60.00 35.00 42.00 39.15
13 1386 31105897 ศักรินทร์ แก้วโพธิ์ 30.80 28.00 24.00 20.00 22.00 52.50 32.50 26.00 29.48
14 1387 31105898 ศิริศักดิ์ บ่อไทย 42.50 32.00 40.00 33.60 30.00 57.50 40.00 28.00 37.95
15 1388 31105900 สุดารัตน์ นันกวน 53.20 38.00 22.00 33.60 22.00 47.50 45.00 32.00 36.66
16 1389 31105901 สุบิน สุวรรณรัมย์ 37.90 22.00 22.00 32.80 22.00 30.00 35.00 18.00 27.46
17 1390 31105902 สุวนันท์ พิมพิมาย 53.90 32.00 30.00 29.60 16.00 60.00 42.50 36.00 37.50
18 1391 31105903 อนุกูล สิงห์สวัสดิ์ 42.90 46.00 34.00 36.00 28.00 65.00 35.00 28.00 39.36
19 1392 31105906 อมรรัตน์ ยันสังกัด 36.30 30.00 34.00 32.80 24.00 62.50 35.00 32.00 35.83
20 1393 31105907 อรนภา คชรินทร์ 39.50 30.00 30.00 29.60 24.00 47.50 37.50 30.00 33.51
21 1394 31105908 อัญชลี สบายใจ 47.50 28.00 24.00 23.20 22.00 60.00 37.50 48.00 36.27