1031010136   จำนวน  19 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 65.30 66.00 58.00 55.20 50.00 72.50 55.00 66.00  
MEAN 52.13 57.26 42.42 46.02 39.68 54.47 42.24 48.21 47.80
MIN 35.40 46.00 28.00 36.00 26.00 35.00 27.50 22.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 1209 31104591 ขุนทิพย์ นิระพงษ์ 58.00 56.00 58.00 45.60 40.00 60.00 45.00 64.00 53.33
2 1210 31104593 จตุกร แสวงสุข 35.40 56.00 44.00 36.00 30.00 50.00 30.00 38.00 39.92
3 1211 31104595 จิรภัทร์ พยัฆกุล 57.30 56.00 48.00 48.80 42.00 72.50 40.00 66.00 53.83
4 1212 31104597 ฉวีวรรณ หนาวบุรีรัมย์ 54.10 64.00 36.00 48.80 40.00 62.50 47.50 48.00 50.11
5 1213 31104599 ชิราวุธ ค้ากลาง 54.10 52.00 50.00 46.40 38.00 45.00 37.50 44.00 45.88
6 1214 31104601 ณรงค์ฤทธิ์ ศรีชัย 50.90 58.00 42.00 42.40 36.00 55.00 30.00 30.00 43.04
7 1215 31104603 ดัสกร การรัมย์ 50.90 58.00 34.00 52.00 46.00 50.00 40.00 44.00 46.86
8 1216 31104605 นัยนา ไชยรส 55.70 58.00 42.00 48.80 42.00 57.50 45.00 50.00 49.88
9 1217 31104609 ปาริชาติ ศรีปัตะเนตร 58.90 66.00 44.00 42.40 48.00 55.00 42.50 58.00 51.85
10 1218 31104611 พรรณี ประกิจ 60.50 62.00 44.00 45.60 50.00 50.00 42.50 46.00 50.08
11 1219 31104613 มุกดา ทราบรัมย์ 58.90 62.00 46.00 48.80 48.00 47.50 27.50 40.00 47.34
12 1220 31104615 วรรณฉวี แดนรับรัมย์ 57.30 62.00 38.00 42.40 40.00 57.50 37.50 54.00 48.59
13 1221 31104617 วุฒิพงษ์ หลวงสนาม 63.70 64.00 46.00 49.60 50.00 55.00 55.00 66.00 56.16
14 1222 31104619 ศศิธร ปักษา 65.30 62.00 48.00 48.80 42.00 57.50 40.00 56.00 52.45
15 1223 31104621 ศิริรักษ์ วินารัมย์ 45.90 50.00 40.00 39.20 38.00 55.00 52.50 48.00 46.08
16 1224 31104625 สุภาพร สามีรัมย์ 45.90 58.00 46.00 52.00 38.00 60.00 52.50 46.00 49.80
17 1225 31104627 สุภาวดี เชื่อมไธสง 37.00 48.00 40.00 36.00 26.00 35.00 42.50 52.00 39.56
18 1226 31104629 เสาวลักษณ์ ด้วงแคน 45.00 46.00 32.00 55.20 30.00 57.50 52.50 44.00 45.27
19 1227 31104631 อรรถชัย ไชยวุฒิ 35.60 50.00 28.00 45.60 30.00 52.50 42.50 22.00 38.27