1031010105   จำนวน  16 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 79.00 62.00 62.00 69.60 54.00 67.50 52.50 50.00  
MEAN 57.62 47.50 54.88 59.55 39.63 50.31 33.75 35.75 47.37
MIN 42.70 40.00 48.00 52.80 28.00 17.50 22.50 18.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 909 31105101 กฤษณรักษ์ ช่างคำ 60.70 48.00 56.00 53.60 28.00 65.00 37.50 44.00 49.10
2 910 31105102 จิราภรณ์ เหล็กดี 55.00 42.00 56.00 69.60 40.00 45.00 25.00 30.00 45.33
3 911 31105103 ณรงฤทธิ์ สมิงรัมย์ 55.00 40.00 48.00 56.80 42.00 57.50 32.50 26.00 44.73
4 912 31105104 ณัฐพล ทองพราว 59.80 50.00 58.00 56.80 44.00 45.00 30.00 44.00 48.45
5 913 31105106 ปภัศรา สรารัมย์ 79.00 48.00 58.00 60.00 44.00 67.50 52.50 38.00 55.88
6 914 31105107 ประดิษฐ์ สีสาย 64.60 52.00 62.00 63.20 38.00 67.50 30.00 30.00 50.91
7 915 31105108 พงศกร คามวาสี 56.60 44.00 52.00 60.00 30.00 17.50 25.00 18.00 37.89
8 916 31105109 ยงยุทธ อ้นสูงเนิน 53.40 46.00 48.00 63.20 38.00 50.00 32.50 46.00 47.14
9 917 31105111 ศศิธร สาระวารี 50.00 52.00 54.00 66.40 54.00 57.50 25.00 38.00 49.61
10 918 31105112 สุกันยา พุกแป้น 59.80 46.00 48.00 60.00 38.00 60.00 47.50 36.00 49.41
11 919 31105113 สุพจน์ ขันเขต 42.70 44.00 58.00 52.80 38.00 52.50 27.50 28.00 42.94
12 920 31105114 สุพรรณษา มูลทากรม 64.60 48.00 54.00 53.60 40.00 57.50 40.00 44.00 50.21
13 921 31105115 เสาวลักษณ์ ปะนามะสา 49.30 48.00 58.00 60.00 38.00 57.50 45.00 26.00 47.73
14 922 31105116 อนันต์ศักดิ์ หงษ์ทอง 53.40 46.00 48.00 53.60 46.00 40.00 35.00 50.00 46.50
15 923 31105117 อภิเดช จำเริญ 58.20 44.00 60.00 63.20 36.00 27.50 22.50 36.00 43.42
16 924 31105118 อมรรัตน์ สนั่นรัมย์ 59.80 62.00 60.00 60.00 40.00 37.50 32.50 38.00 48.73