1031010099   จำนวน  13 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 71.00 82.00 66.00 58.40 44.00 65.00 57.50 62.00  
MEAN 57.61 64.62 44.77 46.40 35.08 57.12 40.38 46.62 49.07
MIN 35.60 46.00 36.00 36.00 22.00 40.00 17.50 28.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 896 31104443 กนกวรรณ ขุนรัมย์ 67.60 48.00 38.00 58.40 36.00 57.50 47.50 48.00 50.13
2 897 31104446 จำรัส เภสัชชา 66.90 80.00 66.00 45.60 34.00 65.00 57.50 56.00 58.88
3 898 31104448 เจนจิรา เกิดทวีพันธุ์ 59.80 82.00 44.00 48.80 38.00 65.00 40.00 56.00 54.20
4 899 31104451 ชไมพร เสมอภาพ 59.80 64.00 40.00 52.00 28.00 62.50 42.50 50.00 49.85
5 900 31104453 ณัฐชนก อาจหาญ 64.40 82.00 42.00 55.20 34.00 55.00 50.00 62.00 55.58
6 901 31104456 ประกายแก้ว ศิลานิล 51.40 72.00 46.00 42.40 30.00 50.00 37.50 36.00 45.66
7 902 31104459 พนิดา ปะตังทะเต 71.00 70.00 36.00 43.20 44.00 57.50 45.00 50.00 52.09
8 903 31104462 ลดาวัลย์ ปะตังทะเต 61.20 58.00 60.00 42.40 38.00 60.00 42.50 52.00 51.76
9 904 31104466 วันเฉลิม แซ่อึ้ง 54.80 52.00 42.00 39.20 38.00 40.00 45.00 50.00 45.13
10 905 31104469 ศศิธร สงครามรอด 64.60 68.00 46.00 55.20 42.00 65.00 17.50 34.00 49.04
11 906 31104473 สุกัญญา โรมกลาง 43.40 46.00 36.00 45.60 38.00 57.50 25.00 34.00 40.69
12 907 31104476 อภิสิทธิ์ เทพนม 35.60 62.00 44.00 39.20 22.00 52.50 25.00 28.00 38.54
13 908 31104478 อรรถพล นาคา 48.40 56.00 42.00 36.00 34.00 55.00 50.00 50.00 46.42