1031010098   จำนวน  17 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 63.00 84.00 60.00 55.20 48.00 70.00 50.00 62.00  
MEAN 50.57 70.59 46.82 43.48 35.76 55.44 37.21 42.47 47.79
MIN 21.70 48.00 32.00 36.00 14.00 27.50 25.00 32.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 879 31104442 กาญจนา เชียรรัมย์ 54.80 64.00 46.00 55.20 38.00 60.00 40.00 40.00 49.75
2 880 31104445 คมกฤษ ลุงไธสง 47.50 78.00 58.00 42.40 46.00 70.00 32.50 36.00 51.30
3 881 31104449 จิตรา เล็งไธสง 50.70 80.00 46.00 36.00 38.00 50.00 42.50 50.00 49.15
4 882 31104452 จิรภัทร ชวนรัมย์ 51.60 48.00 42.00 42.40 28.00 45.00 25.00 46.00 41.00
5 883 31104455 ฉันทนา ชัยวงค์ 46.60 76.00 58.00 52.00 46.00 57.50 32.50 44.00 51.58
6 884 31104458 ชลธิชา เรียงไธสง 57.10 82.00 46.00 40.00 30.00 55.00 35.00 38.00 47.89
7 885 31104460 ญาณี ชัยปัญญา 46.60 60.00 48.00 42.40 24.00 55.00 50.00 40.00 45.75
8 886 31104463 ณัฐพล พงษ์ไธสง 21.70 56.00 32.00 52.00 14.00 27.50 25.00 32.00 32.52
9 887 31104465 นัฐทาวดี โจกกะโทก 47.70 66.00 60.00 46.40 30.00 57.50 32.50 40.00 47.51
10 888 31104468 ปิยะรัตน์ พิษพล 57.10 72.00 52.00 40.00 30.00 60.00 47.50 42.00 50.08
11 889 31104472 พงษ์พัฒน์ กรันทก 63.00 84.00 32.00 39.20 48.00 62.50 45.00 40.00 51.71
12 890 31104475 ระสิทธิ์ศิลป์ เภสัชชา 40.40 64.00 48.00 39.20 36.00 62.50 27.50 34.00 43.95
13 891 31104479 รัตนาพร อิรัญ 46.80 74.00 42.00 36.00 46.00 55.00 40.00 38.00 47.23
14 892 31104482 วรกัญญา เภสัชชา 60.50 68.00 50.00 39.20 38.00 52.50 45.00 56.00 51.15
15 893 31104483 วีรญา เหือดไธสง 63.00 76.00 40.00 39.20 26.00 60.00 45.00 62.00 51.40
16 894 31104484 สุดารัตน์ วิเศษสัตย์ 43.40 78.00 48.00 48.80 42.00 52.50 32.50 38.00 47.90
17 895 31104485 อภิญญา สงครามรอด 61.20 74.00 48.00 48.80 48.00 60.00 35.00 46.00 52.63