1031010096   จำนวน  15 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 66.90 82.00 60.00 52.00 54.00 67.50 55.00 70.00  
MEAN 54.16 64.67 48.27 41.17 36.80 57.33 43.50 53.07 49.87
MIN 42.70 50.00 34.00 29.60 26.00 45.00 32.50 36.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 864 31104441 จินดารัตน์ มณีเติม 63.70 56.00 42.00 48.80 54.00 60.00 47.50 70.00 55.25
2 865 31104444 ชลธิชา นิลพยัคฆ์ 57.30 78.00 56.00 43.20 32.00 60.00 45.00 52.00 52.94
3 866 31104447 เดชอุดม โจทกระโทก 48.40 76.00 52.00 45.60 26.00 60.00 52.50 56.00 52.06
4 867 31104450 ตรีเพชร แก้วเจ็ก 42.70 68.00 48.00 36.00 30.00 55.00 47.50 48.00 46.90
5 868 31104454 ทองพูน ชำนาญพนา 53.90 66.00 60.00 48.80 44.00 67.50 47.50 50.00 54.71
6 869 31104457 เพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น 66.90 82.00 58.00 52.00 54.00 67.50 40.00 62.00 60.30
7 870 31104461 ศราวุธ บุตรโคษา 45.00 56.00 42.00 42.40 26.00 57.50 35.00 36.00 42.49
8 871 31104464 สรวิชญ์ สายรัมย์ 50.70 56.00 54.00 36.00 40.00 60.00 52.50 62.00 51.40
9 872 31104467 อนุชา ถาวร 55.70 50.00 44.00 39.20 40.00 45.00 55.00 54.00 47.86
10 873 31104470 อภิษฎา ณีระจันทร์ 47.30 62.00 42.00 32.80 32.00 47.50 40.00 48.00 43.95
11 874 31104471 อรรณพ สมัครสมาน 49.30 66.00 34.00 36.00 30.00 55.00 52.50 56.00 47.35
12 875 31104474 อรัญญา อรัญภูมิ 66.00 74.00 46.00 39.20 38.00 60.00 32.50 50.00 50.71
13 876 31104477 อารียาพร อุริพันธ์ 54.10 62.00 48.00 42.40 40.00 65.00 32.50 52.00 49.50
14 877 31104480 อุไรลักษณ์ พยัคฆ์กุล 46.80 64.00 48.00 29.60 26.00 52.50 40.00 54.00 45.11
15 878 31104481 เอกรินทร์ ปันรัมย์ 64.60 54.00 50.00 45.60 40.00 47.50 32.50 46.00 47.52