1031010070   จำนวน  13 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 68.50 54.00 42.00 32.80 36.00 60.00 52.50 60.00  
MEAN 42.44 37.69 23.85 26.22 25.38 46.73 38.27 41.69 35.28
MIN 24.00 22.00 14.00 20.00 12.00 32.50 27.50 24.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 560 31101473 จักรี ถึงนอก 68.50 40.00 30.00 20.80 36.00 47.50 52.50 60.00 44.41
2 561 31101479 ชนาธิป อะโนรัมย์ 43.40 38.00 28.00 29.60 20.00 47.50 40.00 34.00 35.06
3 562 31101485 ทักษิณ ปะโนรัมย์ 24.00 28.00 20.00 32.80 26.00 42.50 30.00 28.00 28.91
4 563 31101491 ธวัชชัย เกิงรัมย์ 41.10 32.00 20.00 26.40 22.00 47.50 42.50 30.00 32.69
5 564 31101497 ธีระศักดิ์ พอกพูน 49.80 44.00 20.00 23.20 36.00 60.00 42.50 60.00 41.94
6 565 31101503 ปราณี เอการัมย์ 49.10 42.00 20.00 23.20 30.00 42.50 45.00 54.00 38.22
7 566 31101509 ไพลิน คิดยาว 45.90 42.00 18.00 29.60 18.00 45.00 32.50 34.00 33.13
8 567 31101515 วรรณภา นิลงาม 28.30 24.00 22.00 23.20 26.00 35.00 27.50 32.00 27.25
9 568 31101521 วานุช สามิภักดิ์ 40.20 44.00 24.00 23.20 12.00 32.50 30.00 24.00 28.74
10 569 31101533 สงวนทรัพย์ ยืนยง 41.10 32.00 22.00 20.00 26.00 52.50 30.00 48.00 33.95
11 570 31101538 อำนวยพร ปลอดรัมย์ 46.10 22.00 30.00 26.40 22.00 42.50 40.00 42.00 33.88
12 571 31101541 เอกชัย เอการัมย์ 37.00 48.00 14.00 29.60 26.00 60.00 45.00 44.00 37.95
13 572 31101546 เอกรัตน์ เรืองรัมย์ 37.20 54.00 42.00 32.80 30.00 52.50 40.00 52.00 42.56