1031010066   จำนวน  25 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 67.80 66.00 52.00 52.00 38.00 67.50 65.00 70.00  
MEAN 56.95 58.00 45.44 39.58 33.76 51.50 52.70 63.68 50.20
MIN 40.60 32.00 36.00 23.20 26.00 25.00 20.00 28.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 476 31102732 เกรียงไกร เรืองรัมย์ 59.80 62.00 52.00 45.60 34.00 55.00 57.50 70.00 54.49
2 477 31102734 จันทร์จิรา ทับประโคน 58.20 56.00 46.00 39.20 38.00 67.50 55.00 68.00 53.49
3 478 31102736 ชูชีพ อินตา 47.00 32.00 52.00 32.80 26.00 35.00 20.00 44.00 36.10
4 479 31102738 ทัศนการณ์ เกรียงรัมย์ 63.00 62.00 48.00 39.20 34.00 62.50 55.00 66.00 53.71
5 480 31102740 ธนากร เรืองรัมย์ 54.10 60.00 36.00 45.60 34.00 60.00 55.00 64.00 51.09
6 481 31102742 นิกูล กระรัมย์ 58.20 60.00 44.00 42.40 34.00 57.50 55.00 66.00 52.14
7 482 31102744 เนตรนภา สุริวงศ์ชมพู 67.80 54.00 46.00 48.80 34.00 62.50 62.50 62.00 54.70
8 483 31102748 ปรีชณาลักษณ์ ถวัลเวช 64.60 62.00 42.00 42.40 34.00 67.50 57.50 64.00 54.25
9 484 31102750 พีรศักดิ์ อยู่พูน 61.40 64.00 50.00 45.60 32.00 55.00 55.00 68.00 53.88
10 485 31102752 ราตรี รัสเสมอ 59.80 62.00 46.00 39.20 34.00 62.50 62.50 66.00 54.00
11 486 31102754 วีรยุทธ กรดรัมย์ 50.20 66.00 46.00 39.20 34.00 60.00 55.00 66.00 52.05
12 487 31102756 วีรวัฒน์ ปะเว 63.00 62.00 46.00 42.40 34.00 67.50 57.50 66.00 54.80
13 488 31102758 วีระชัย แพไธสง 59.80 66.00 44.00 52.00 32.00 65.00 57.50 60.00 54.54
14 489 31102760 แววตะวัน กลับรัมย์ 55.00 50.00 36.00 42.40 30.00 40.00 50.00 70.00 46.67
15 490 31102762 ศรภิรมย์ เรืองรัมย์ 50.20 50.00 40.00 29.60 36.00 25.00 35.00 28.00 36.72
16 491 31102764 สิทธิชัย ปะเว 59.80 62.00 46.00 29.60 34.00 45.00 60.00 66.00 50.30
17 492 31102766 สุขมงคล ทองสวัสดิ์ 55.00 62.00 44.00 42.40 36.00 57.50 57.50 62.00 52.05
18 493 31102768 สุนันทา กระรัมย์ 63.00 62.00 52.00 36.00 34.00 42.50 57.50 70.00 52.13
19 494 31102770 สุภาพ เรืองรัมย์ 61.40 58.00 44.00 32.80 34.00 55.00 55.00 70.00 51.27
20 495 31102772 สุวรรณี เกียงรัมย์ 50.20 62.00 44.00 39.20 34.00 27.50 45.00 60.00 45.24
21 496 31102774 อนุชิต สิงห์คำ 58.20 54.00 40.00 39.20 34.00 40.00 40.00 68.00 46.67
22 497 31102776 อรัญญา นพรัตน์ 59.80 64.00 50.00 23.20 34.00 45.00 42.50 66.00 48.06
23 498 31102778 อิสรีย์ เว่ารัมย์ 47.00 50.00 48.00 36.00 36.00 40.00 52.50 62.00 46.44
24 499 31102779 เอกชัย ประเสริฐศรี 40.60 48.00 50.00 48.80 34.00 37.50 65.00 70.00 49.24
25 500 31190005 สมฤทัย หินประโคน 56.60 60.00 44.00 36.00 34.00 55.00 52.50 70.00 51.01