1031010065   จำนวน  22 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 64.60 64.00 52.00 48.80 36.00 67.50 67.50 70.00  
MEAN 52.28 55.00 42.55 36.87 30.55 49.89 52.84 60.82 47.60
MIN 17.60 18.00 34.00 26.40 18.00 17.50 32.50 20.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 454 31102731 กาญจนา วอนรัมย์ 64.60 64.00 48.00 36.00 34.00 65.00 60.00 68.00 54.95
2 455 31102733 ธนากร สายยศ 50.20 54.00 34.00 26.40 32.00 17.50 60.00 66.00 42.51
3 456 31102735 ธนาศิลป์ ประเสริฐศรี 35.80 46.00 46.00 36.00 22.00 50.00 50.00 54.00 42.48
4 457 31102737 นัฐพล เหวยรัมย์ 39.00 30.00 36.00 36.00 28.00 60.00 55.00 64.00 43.50
5 458 31102739 น้ำฝน แผ้วพลสงค์ 56.60 46.00 40.00 36.00 18.00 42.50 47.50 60.00 43.33
6 459 31102741 นิติพล เรืองรัมย์ 39.00 54.00 40.00 42.40 28.00 67.50 55.00 50.00 46.99
7 460 31102743 ปริศนา จันทร์ประโคน 56.60 60.00 40.00 39.20 30.00 52.50 57.50 64.00 49.98
8 461 31102745 พจนีย์ วรรณดี 64.60 58.00 44.00 39.20 32.00 55.00 55.00 60.00 50.98
9 462 31102747 เพชรเลิศ เรืองรัมย์ 59.80 54.00 46.00 42.40 34.00 65.00 57.50 66.00 53.09
10 463 31102749 โยธิน ประเสริฐศรี 63.00 64.00 46.00 32.80 34.00 60.00 57.50 64.00 52.66
11 464 31102751 วัลยา หอมประเสริญ 64.60 64.00 42.00 39.20 34.00 65.00 55.00 50.00 51.73
12 465 31102753 วิโรจน์ เครื่องรัมย์ 58.20 62.00 40.00 48.80 36.00 57.50 55.00 66.00 52.94
13 466 31102757 สาทิตย์ พัดรัมย์ 59.80 60.00 50.00 45.60 34.00 55.00 55.00 64.00 52.92
14 467 31102759 สายชล หารฟ้าเลื่อน 59.80 62.00 48.00 32.80 32.00 52.50 50.00 60.00 49.64
15 468 31102761 สุนีย์ โกยรัมย์ 58.20 62.00 44.00 32.80 34.00 42.50 52.50 70.00 49.50
16 469 31102763 สุรเชษฐ์ สุทธิ 55.00 58.00 52.00 32.80 36.00 50.00 57.50 64.00 50.66
17 470 31102765 สุรศักดิ์ เกรินรัมย์ 42.20 48.00 40.00 42.40 22.00 37.50 47.50 60.00 42.45
18 471 31102767 อรรณพ นาจะหมื่น 53.40 64.00 44.00 29.60 32.00 50.00 60.00 70.00 50.38
19 472 31102769 อานพ นาจะหมื่น 48.60 60.00 42.00 32.80 34.00 45.00 35.00 66.00 45.42
20 473 31102771 อำนวย หุ่นเครือ 17.60 18.00 36.00 36.00 24.00 25.00 32.50 20.00 26.14
21 474 31102773 เอกภพ ทองถนอม 42.20 60.00 34.00 42.40 28.00 35.00 40.00 62.00 42.95
22 475 31102775 เอื้อมเดือน พักรัมย์ 61.40 62.00 44.00 29.60 34.00 47.50 67.50 70.00 52.00