1031010039   จำนวน  12 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 70.10 76.00 44.00 39.20 54.00 65.00 70.00 66.00  
MEAN 49.15 59.00 30.17 28.80 44.17 51.46 57.92 48.83 46.19
MIN 39.50 52.00 22.00 16.80 34.00 42.50 47.50 36.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 275 31101862 ชลภูมิ ผกานนท์ 40.40 52.00 26.00 29.60 44.00 45.00 62.50 38.00 42.19
2 276 31101865 ณพวรรษ สำรวมจิตร 70.10 76.00 24.00 39.20 46.00 60.00 70.00 66.00 56.41
3 277 31101869 ธวัชชัย ยอดประทุม 52.30 62.00 26.00 23.20 50.00 47.50 52.50 54.00 45.94
4 278 31101872 นัยนา ทองหล่อ 64.40 58.00 44.00 23.20 54.00 50.00 65.00 50.00 51.08
5 279 31101875 พีระพล ศรีริต 39.50 56.00 36.00 29.60 42.00 60.00 55.00 60.00 47.26
6 280 31101878 ภัทราวดี วงศ์สนิท 49.30 60.00 44.00 16.80 40.00 50.00 50.00 48.00 44.76
7 281 31101880 มุกดารัตน์ แสงวาโท 45.90 60.00 24.00 36.00 38.00 42.50 67.50 38.00 43.99
8 282 31101883 ยุทธนา พุทธานุ 48.40 58.00 32.00 36.00 50.00 52.50 55.00 40.00 46.49
9 283 31101885 วรรณี มีโคตรกอง 41.10 54.00 22.00 20.00 40.00 47.50 52.50 36.00 39.14
10 284 31101888 อนุสิทธิ์ เศษมาตร 41.80 60.00 30.00 26.40 44.00 50.00 47.50 48.00 43.46
11 285 31101890 อภิรักษ์ จารคุณ 41.80 52.00 24.00 39.20 34.00 47.50 60.00 48.00 43.31
12 286 31101891 อาภาพร ชัยประเสริฐ 54.80 60.00 30.00 26.40 48.00 65.00 57.50 60.00 50.21