1031010038   จำนวน  7 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 62.80 68.00 46.00 39.20 48.00 65.00 70.00 52.00  
MEAN 46.57 58.86 33.71 29.60 40.86 52.50 53.21 44.57 44.99
MIN 31.50 50.00 24.00 23.20 24.00 22.50 35.00 32.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 268 31101861 กนกพรรณ เทียนขาว 58.90 64.00 36.00 29.60 42.00 60.00 50.00 52.00 49.06
2 269 31101864 กิตติศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ 32.20 56.00 28.00 23.20 24.00 22.50 35.00 32.00 31.61
3 270 31101867 เจนจิรา ภูเขียว 53.40 58.00 46.00 26.40 42.00 60.00 65.00 46.00 49.60
4 271 31101874 พัชรินทร คะรัมย์ 38.80 58.00 36.00 32.80 48.00 62.50 52.50 46.00 46.83
5 272 31101877 วรดา คะรัมย์ 62.80 58.00 24.00 39.20 44.00 57.50 70.00 50.00 50.69
6 273 31101881 วิชุดา ทาบัณดิษฐ 48.40 68.00 42.00 32.80 44.00 65.00 65.00 50.00 51.90
7 274 31101887 สุริยา วังสอง 31.50 50.00 24.00 23.20 42.00 40.00 35.00 36.00 35.21