1031010037   จำนวน  30 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 66.00 66.00 30.00 56.00 40.00 65.00 60.00 60.00  
MEAN 44.53 49.40 22.93 31.33 31.67 48.67 39.50 45.47 39.19
MIN 18.00 34.00 10.00 10.00 20.00 33.00 25.00 34.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 238 31103213 กฤษณา ไทยงูเหลือม 44.00 46.00 22.00 20.00 24.00 50.00 50.00 48.00 38.00
2 239 31103216 กุลธิดา แก้วละมัย 39.00 54.00 28.00 10.00 26.00 58.00 60.00 58.00 41.63
3 240 31103218 คัทลียา ยารัมย์ 48.00 40.00 30.00 20.00 28.00 60.00 40.00 60.00 40.75
4 241 31103221 จารุวัฒน์ ยารัมย์ 44.00 44.00 22.00 26.00 20.00 40.00 48.00 40.00 35.50
5 242 31103223 จิตตรา สุรินทร์บูรณ์ 35.00 36.00 26.00 26.00 22.00 33.00 45.00 52.00 34.38
6 243 31103226 จิรวัฒน์ จะยันรัมย์ 44.00 40.00 28.00 26.00 32.00 50.00 43.00 48.00 38.88
7 244 31103229 จุฑารัตน์ จะเชนรัมย์ 53.00 44.00 30.00 23.00 26.00 65.00 48.00 56.00 43.13
8 245 31103232 นฤมล สลุบพล 18.00 36.00 16.00 20.00 28.00 40.00 33.00 54.00 30.63
9 246 31103236 นันนทนา จะยันรัมย์ 28.00 34.00 16.00 26.00 28.00 55.00 38.00 38.00 32.88
10 247 31103239 นันนทนา ชื่นชม 66.00 58.00 24.00 20.00 34.00 60.00 45.00 56.00 45.38
11 248 31103243 น้ำฝน แตงกระโทก 59.00 54.00 28.00 34.00 32.00 55.00 30.00 48.00 42.50
12 249 31103245 นิภาพร แก้วหล้า 44.00 46.00 26.00 53.00 28.00 53.00 40.00 58.00 43.50
13 250 31103247 บุญส่ง หงส์รุจิโก 28.00 42.00 26.00 34.00 36.00 48.00 33.00 36.00 35.38
14 251 31103249 ปริญญา จะยันรัมย์ 39.00 48.00 10.00 37.00 34.00 48.00 28.00 36.00 35.00
15 252 31103251 พลวัฒน์ จะรับรัมย์ 59.00 48.00 26.00 43.00 34.00 48.00 30.00 48.00 42.00
16 253 31103252 พิพัฒน์ จะเชนรัมย์ 44.00 50.00 18.00 30.00 34.00 48.00 25.00 44.00 36.63
17 254 31103255 ภัทรวรรณ รอยสุวรรณ 54.00 50.00 24.00 50.00 34.00 53.00 28.00 42.00 41.88
18 255 31103257 รุ้งเพชร จะเชนรัมย์ 29.00 44.00 16.00 21.00 36.00 43.00 38.00 34.00 32.63
19 256 31103261 วิชาญ จะเชิญรัมย์ 30.00 50.00 28.00 56.00 34.00 48.00 33.00 46.00 40.63
20 257 31103263 วิวัฒน์ กุมรัมย์ 27.00 50.00 30.00 40.00 36.00 35.00 40.00 42.00 37.50
21 258 31103264 ศิรินทิพย์ คงแก้ว 51.00 48.00 26.00 37.00 40.00 50.00 30.00 48.00 41.25
22 259 31103267 ศิริวรรณ เพชรสุภา 38.00 54.00 24.00 56.00 32.00 50.00 35.00 48.00 42.13
23 260 31103269 สุดารัตน์ จะยันรัมย์ 37.00 48.00 16.00 27.00 32.00 43.00 35.00 48.00 35.75
24 261 31103272 สุพรรณี กิชะรัมย์ 54.00 64.00 20.00 30.00 36.00 43.00 43.00 40.00 41.25
25 262 31103274 สุพรรษา สาระรัมย์ 65.00 62.00 24.00 33.00 36.00 50.00 48.00 40.00 44.75
26 263 31103276 สุพัตรา กาจรัมย์ 56.00 60.00 24.00 26.00 28.00 38.00 35.00 46.00 39.13
27 264 31103278 สุเมธ ชื่นอุรา 53.00 60.00 22.00 33.00 38.00 60.00 38.00 36.00 42.50
28 265 31103280 สุวรรณา ฉลาดดี 59.00 60.00 18.00 30.00 36.00 45.00 48.00 40.00 42.00
29 266 31103282 อธิชัย บันรัมย์ 49.00 46.00 20.00 30.00 32.00 48.00 53.00 36.00 39.25
30 267 31103284 อรอนงค์ ภักดีการ 42.00 66.00 20.00 23.00 34.00 43.00 45.00 38.00 38.88