1031010034   จำนวน  11 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 56.00 46.00 30.00 39.00 30.00 53.00 50.00 54.00  
MEAN 38.45 33.27 22.73 25.00 23.64 39.64 34.36 33.64 31.34
MIN 22.00 16.00 16.00 14.00 20.00 23.00 20.00 16.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 227 31103212 กิตติพงษ์ พวงประทิน 22.00 16.00 16.00 14.00 22.00 23.00 23.00 22.00 19.75
2 228 31103215 ขวัญฤดี สิงสอนนอก 42.00 40.00 18.00 30.00 24.00 48.00 50.00 54.00 38.25
3 229 31103219 ณัฐการณ์ แทนแก้ว 48.00 34.00 28.00 17.00 28.00 50.00 43.00 38.00 35.75
4 230 31103222 ณัฐพงษ์ สุขลาภ 54.00 32.00 30.00 26.00 20.00 43.00 35.00 16.00 32.00
5 231 31103225 ธีระวัฒน์ ขัดศรี 35.00 26.00 18.00 17.00 22.00 30.00 20.00 26.00 24.25
6 232 31103228 นุชรี เรียรัมย์ 56.00 40.00 20.00 39.00 30.00 50.00 38.00 46.00 39.88
7 233 31103230 บุญชู ดาทอง 48.00 40.00 24.00 30.00 26.00 53.00 43.00 40.00 38.00
8 234 31103242 อำพล สนธิรัตน์ 24.00 46.00 28.00 23.00 24.00 38.00 20.00 38.00 30.13
9 235 31103233 ประภาศรี อุไรรัมย์ 33.00 32.00 24.00 23.00 20.00 38.00 38.00 38.00 30.75
10 236 31103235 วัชรพล จิตรรัมย์ 25.00 26.00 24.00 20.00 20.00 33.00 28.00 22.00 24.75
11 237 31103238 สุวรรณา มาสะรักษา 36.00 34.00 20.00 36.00 24.00 30.00 40.00 30.00 31.25