1031010017   จำนวน  18 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 61.20 54.00 48.00 58.40 52.00 62.50 57.50 58.00  
MEAN 51.73 42.67 37.44 44.53 39.89 50.83 46.53 40.56 44.27
MIN 38.60 28.00 28.00 29.60 28.00 25.00 32.50 16.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 91 31102462 ดาวรุ้ง มณีคำ 48.20 48.00 30.00 29.60 28.00 52.50 47.50 44.00 40.98
2 92 31102464 ทศพร บัวไข 39.50 48.00 36.00 45.60 42.00 52.50 35.00 28.00 40.83
3 93 31102466 ธนวัฒน์ วิบุญอัด 52.70 34.00 34.00 58.40 38.00 52.50 40.00 30.00 42.45
4 94 31102468 ธนาวรรณ์ นามวิชัย 52.50 44.00 28.00 42.40 42.00 50.00 47.50 32.00 42.30
5 95 31102470 ธรรมศักดิ์ แสนกล้า 49.50 42.00 42.00 55.20 40.00 50.00 50.00 32.00 45.09
6 96 31102472 ธีรพล สีดาบุญมา 52.70 46.00 40.00 52.00 36.00 47.50 32.50 34.00 42.59
7 97 31102474 นัทฐา กาเผือก 61.20 50.00 40.00 58.40 52.00 60.00 57.50 48.00 53.39
8 98 31102476 ปรีชา สะเทียนรัมย์ 58.00 34.00 42.00 52.00 40.00 62.50 42.50 36.00 45.88
9 99 31102478 ภัทรจาริน อุตะมะโยธิน 47.70 44.00 32.00 48.80 46.00 45.00 50.00 56.00 46.19
10 100 31102480 วิรัตน์ ดัดถุยาวัตร 38.60 28.00 44.00 29.60 32.00 42.50 45.00 32.00 36.46
11 101 31102482 สมร วิโสรัมย์ 54.10 54.00 32.00 39.20 44.00 62.50 55.00 54.00 49.35
12 102 31102483 สิรินทรา เมืองจันทร์ 52.50 46.00 36.00 29.60 44.00 55.00 55.00 50.00 46.01
13 103 31102484 สิโรดม ชัยศรี 54.80 42.00 38.00 48.80 46.00 42.50 45.00 52.00 46.14
14 104 31102485 สุจิตรา พิมพ์นนท์ 56.40 50.00 44.00 55.20 46.00 55.00 57.50 58.00 52.76
15 105 31102486 สุภัทร เมืองจันทร์ 54.10 42.00 40.00 29.60 30.00 62.50 37.50 38.00 41.71
16 106 31102487 สุรพงศ์ ดัดถุยวัตร์ 54.10 42.00 32.00 42.40 30.00 55.00 42.50 44.00 42.75
17 107 31102488 อภิวัฒน์ อุดพุง 49.50 36.00 48.00 36.00 38.00 25.00 47.50 16.00 37.00
18 108 31102489 แอน ขุนคิ้ม 55.00 38.00 36.00 48.80 44.00 42.50 50.00 46.00 45.04