1031010011   จำนวน  11 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX 65.50 44.00 34.00 39.20 38.00 65.00 57.50 60.00  
MEAN 47.78 38.00 27.09 29.67 29.45 48.18 42.73 48.00 38.86
MIN 33.80 32.00 18.00 20.00 20.00 32.50 22.50 36.00  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 57 31100932 จิราภรณ์ ชัยสำโรง 65.50 40.00 26.00 23.20 32.00 50.00 40.00 56.00 41.59
2 58 31100938 ณัฐพล สุรินทร์ 37.00 40.00 28.00 32.80 30.00 42.50 40.00 38.00 36.04
3 59 31100944 ถิรายุ ฉิมมา 41.80 38.00 34.00 20.00 34.00 65.00 42.50 40.00 39.41
4 60 31100950 นันทวัฒน์ บุ้งทอง 33.80 36.00 26.00 36.00 34.00 32.50 22.50 42.00 32.85
5 61 31100954 ยุทธนา อุรังการ 50.70 42.00 26.00 32.80 26.00 47.50 45.00 56.00 40.75
6 62 31100962 วรีรัตน์ เรืองทอง 54.10 36.00 34.00 23.20 32.00 50.00 45.00 50.00 40.54
7 63 31100975 สามารถ แนมขุนทด 50.70 36.00 32.00 29.60 38.00 45.00 40.00 56.00 40.91
8 64 31100980 สุชาติ คะเย็นรัมย์ 35.60 34.00 28.00 39.20 26.00 42.50 35.00 38.00 34.79
9 65 31100983 สุทธิกุล เพิงสงเคราะห์ 53.20 44.00 18.00 29.60 26.00 52.50 52.50 56.00 41.48
10 66 31100988 สุพาพร ร่มเย็นรัมย์ 39.50 32.00 24.00 26.40 20.00 45.00 57.50 36.00 35.05
11 67 31100992 อรอนงค์ จันทร์ศิริ 63.70 40.00 22.00 33.60 26.00 57.50 50.00 60.00 44.10