ไม่พบข้อมูล ---ม.3---   จำนวน  0 คน
O-NET  54 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สาระ s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
MAX  
MEAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN  
ที่ แถว code name s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 AVG
1 0.00