ร ะ บ บ ส่ ง ห นั ง สื อ ใ ห ม่

 1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ส่งหนังสือใหม่

 2. กรอกข้อมูล


 3. ปุ่ม Browse.. เลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการส่ง ซึ่งสามารถส่งไฟล์ได้ทุกชนิด เช่น
  • ไฟล์ชนิดรูปภาพ ( .bmp, .gif, .jbp, ...)
  • ไฟล์ชนิดต้นแบบจากโปรแกรม ( .doc, .xls, .ppt, ...)
  • ไฟล์ชนิดบีบอัด ( .zip, .rar, ...)
  • ไฟล์ชนิดอื่น ( .pdf, ...) 4. ข้อควรระวัง! ก่อนคลิกปุ่ม ส่งหนังสือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านต้องการส่งหนังสือถึงหน่วยงานใด
  • เลือกส่งถึงทุกโรงเรียนในสังกัด = ใช้ส่งถึงทุกโรงเรียนยกเว้นกลุ่มงานในสำนักงานเขต
  • เลือกส่งถึงทุกหน่วยงานทั้งหมด = ใช้ส่งถึงทุกโรงเรียน และทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตด้วย
   โดยทั้ง 2 ช่องนี้ ท่านเลือกได้รายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น
   แต่ถ้าเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งหนังสือถึงเป็นการเฉพาะ ห้ามเลือก 2 ช่องนี้

  • เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งหนังสือถึงเป็นการเฉพาะ = ใช้เลือกส่งเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ (โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยงานที่ส่งถึง)
   โดยคลิกเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกหน่วยงานที่ต้องการในช่องสีเหลี่ยม 5. หากไม่แน่ใจคลิกปุ่ม ล้างข้อความ เพื่อลบข้อความในช่องที่กรอกไว้ทั้งหมด

 6. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว คลิกปุ่ม ส่งหนังสือ