ร ะ บ บ ท ะ เ บี ย น ส่ ง ห นั ง สื อ

  1. เริ่มใช้งาน คลิกที่เมนู ทะเบียนส่งหนังสือ

  2. เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรกใน ทะเบียนส่งหนังสือ จะแสดงข้อความ ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง

  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ส่งหนังสือใหม่ ทะเบียนส่งหนังสือ จะแสดงข้อความ  4. เมื่อมีหน่วยงานลงทะเบียนรับหนังสือฉบับนี้แล้ว ทะเบียนส่งหนังสือ ในช่อง การปฏิบัติ จะแสดงข้อความ  5. ซึ่งท่านสามารถพิมพ์รายงานว่ามีหน่วยงานใดรับหนังสือฉบับนี้ไปแล้วบ้าง โดยคลิกข้อความในช่อง การปฏิบัติ จะแสดงข้อความ
    ระบบจะพิมพ์รายงานทะเบียนรับหนังสือทาง webBrowser    ห รื อ