รายงานสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามมาตรการหลัก 9 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระยะที่  3  (  10 ก.ย.  2555) : ผลที่เกิดกับนักเรียน
202 smis โรงเรียน กลุ่ม ม 1 ม 2 ม 3 ม 4 ม 5 ม 6 ม 7 ม 8 ม 9 เมื่อ
1 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ 1 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A1 A3 A2 2012-09-21 :21 49
2 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ 1 2012-09-5 : 20.55
3 31010170 บ้านโคกสนวน ชำนิ 1 2012-09-5 : 20.55
4 31010184 บ้านดอนหวาย ชำนิ 1 2012-09-11 :06 54
5 31010186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ 1 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 2012-09-18 :11 22
6 31010179 บ้านประคอง ชำนิ 1 2012-09-5 : 20.55
7 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ 1 2012-09-5 : 20.55
8 31010185 วัดหนองปล่อง ชำนิ 1 A3 A4 A4 A4 A2 A3 A4 A3 A3 2012-09-10 :10 46
9 31010175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ 2 A3 A4 A4 A2 A3 A2 A2 A2 A3 2013-08-08 :14 55
10 31010171 บ้านช่อผกา ชำนิ 2 A2 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A2 A2 2012-09-06 :04 41
11 31010172 บ้านบุหนองเทา ชำนิ 2 2012-09-5 : 20.55
12 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ 2 2012-09-5 : 20.55
13 31010182 บ้านหนองพะอง ชำนิ 2 A2 A2 A3 A2 A2 A3 A2 A2 A2 2012-09-06 :13 41
14 31010183 บ้านหนองเพิก ชำนิ 2 2012-09-5 : 20.55
15 31010174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ 2 A2 A4 A3 A1 A4 A2 A1 A1 A2 2012-09-17 :15 39
16 31010181 วัดละลวด ชำนิ 2 A2 A3 A4 A3 A2 A2 A3 A3 A3 2012-09-06 :09 32
17 31010176 อนุบาลชำนิ ชำนิ 2 A2 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 2012-11-19 :12 02
18 31010196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน 1 A2 A3 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A2 2012-09-11 :13 56
19 31010190 บ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) บ้านด่าน 1 2012-09-5 : 20.55
20 31010189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน 1 2012-09-5 : 20.55
21 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน 1 2012-09-5 : 20.55
22 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน 1 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A2 A3 A3 2012-09-11 :14 05
23 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน 1 2012-09-5 : 20.55
24 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน 1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-20 :15 44
25 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน 1 2012-09-5 : 20.55
26 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน 1 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-11 :13 56
27 31010194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน 1 A3 A4 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A2 2012-10-22 :12 46
28 31010201 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน 2 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A2 2012-09-10 :11 13
29 31010199 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน 2 2012-09-5 : 20.55
30 31010200 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน 2 2012-09-5 : 20.55
31 31010202 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน 2 2012-09-5 : 20.55
32 31010197 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน 2 2012-09-5 : 20.55
33 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน 2 2012-09-5 : 20.55
34 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ 1 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A3 A2 A2 2012-09-19 :09 21
35 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
36 31010095 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ 1 A3 A2 A2 A3 A2 A3 A4 A2 A3 2013-05-27 :10 11
37 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 1 A2 A3 A3 A2 A3 A2 A2 A2 A3 2013-05-27 :10 17
38 31010036 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
39 31010037 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
40 31010035 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
41 31010034 บ้านหนองโสน เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
42 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 A2 A1 A2 A1 A1 A3 A2 A2 A3 2013-02-11 :11 33
43 31010033 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ 1 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A1 2012-09-06 :16 04
44 31010094 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 1 A2 A3 A2 A2 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-10 :13 38
45 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 1 2012-09-5 : 20.55
46 31010010 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 2012-09-5 : 20.55
47 31010011 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ 2 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A4 A3 A3 2012-09-06 :20 00
48 31010015 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ 2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-07 :21 44
49 31010023 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ 2 A3 A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2013-03-22 :16 26
50 31010012 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ 2 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-07 :21 45
51 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 2 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A2 A2 A2 2012-09-07 :21 47
52 31010024 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ 2 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-07 :21 46
53 31010026 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ 2 2012-09-5 : 20.55
54 31010025 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ 2 2012-09-5 : 20.55
55 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 A3 A3 A2 A2 A2 A4 A4 A2 A3 2013-11-24 :11 01
56 31010082 บ้านนากลาง เมืองบุรีรัมย์ 3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-11 :13 40
57 31010043 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 2012-09-06 :21 09
58 31010081 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 2012-09-10 :17 32
59 31010083 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ 3 2012-09-5 : 20.55
60 31010040 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ 3 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-05 :21 30
61 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 2012-09-10 :17 34
62 31010041 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ 3 2012-09-5 : 20.55
63 31010085 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ 3 2012-09-5 : 20.55
64 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 2012-09-12 :11 39
65 31010039 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ 3 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-17 :21 35
66 31010042 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 3 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-18 :18 10
67 31010084 วัดบ้านบัลลังก์ เมืองบุรีรัมย์ 3 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A4 A4 A4 2013-10-18 :08 10
68 31010086 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 3 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A3 A3 A4 2012-09-06 :17 05
69 31010004 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
70 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
71 31010005 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
72 31010018 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ 4 A3 A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A3 2012-09-18 :00 02
73 31010006 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
74 31010020 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
75 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
76 31010007 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
77 31010019 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ 4 A2 A3 A4 A2 A2 A3 A2 A3 A3 2012-09-18 :08 37
78 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 4 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 2012-09-18 :00 01
79 31010009 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 4 2012-09-5 : 20.55
80 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 5 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-06 :14 19
81 31010090 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ 5 A2 A4 A3 A2 A3 A2 A2 A2 A3 2012-09-07 :18 05
82 31010052 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :11 22
83 31010057 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A3 A3 A4 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-06 :11 00
84 31010054 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-07 :18 07
85 31010053 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :11 22
86 31010051 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A2 2012-09-11 :11 44
87 31010056 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ 5 2012-09-5 : 20.55
88 31010089 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 5 A3 A4 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 2012-09-07 :18 06
89 31010055 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 A2 A3 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 2012-09-11 :11 44
90 31010088 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-06 :14 21
91 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ 6 A2 A3 A3 A2 A2 A2 A3 A3 A3 2012-09-26 :15 29
92 31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :10 19
93 31010078 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :10 19
94 31010066 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A2 2012-10-12 :22 06
95 31010067 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A2 2012-09-11 :11 21
96 31010063 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A2 2012-09-05 :22 49
97 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ 6 2012-09-5 : 20.55
98 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A2 2012-09-06 :04 28
99 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :10 19
100 31010065 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 6 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A2 A2 2012-09-06 :04 31
101 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 A2 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-07 :00 39
102 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A3 A4 A3 A2 A3 A3 A4 2012-09-06 :08 39
103 31010030 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ 7 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-11 :13 39
104 31010028 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A3 A2 2012-10-10 :10 44
105 31010029 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 7 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-11 :13 38
106 31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ 7 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A3 A3 2012-09-11 :13 26
107 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 7 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-11 :13 39
108 31010027 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A4 A4 A3 A2 A2 A3 A3 2012-10-08 :10 38
109 31010048 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A2 A3 2012-09-11 :18 27
110 31010050 บ้านหนองไทร เมืองบุรีรัมย์ 7 2012-09-5 : 20.55
111 31010003 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A3 A4 A3 A3 A4 A3 A3 2012-09-06 :08 39
112 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 7 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-11 :18 28
113 31010049 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ 7 2012-09-5 : 20.55
114 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ 7 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A3 A2 2012-09-11 :10 58
115 31010061 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ 8 A2 A2 A2 A2 A3 A2 A2 A1 2012-10-13 :04 40
116 31010046 บ้านโคกกลาง เมืองบุรีรัมย์ 8 2012-09-5 : 20.55
117 31010058 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ 8 2012-09-5 : 20.55
118 31010060 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ 8 2012-09-5 : 20.55
119 31010068 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A4 A2 2012-09-12 :08 34
120 31010062 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ 8 2012-09-5 : 20.55
121 31010072 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A4 A2 A3 A2 A2 A2 A3 A3 2012-09-12 :08 32
122 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A3 A3 2012-09-13 :21 10
123 31010073 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-12 :14 57
124 31010070 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A4 A3 A4 A3 A2 A3 A4 A3 2012-09-30 :14 01
125 31010059 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 8 2012-09-12 :09 37
126 31010045 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A2 A2 A3 A3 A2 A2 A4 A3 2012-09-10 :09 18
127 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 8 A2 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A2 A3 2012-09-24 :10 59
128 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 8 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-13 :21 07
129 31010158 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
130 31010160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ 1 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-05 :22 01
131 31010159 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
132 31010168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
133 31010169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
134 31010145 วัดจันทราวาส (คุรุราษำร์วิทยา) ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
135 31010165 วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
136 31010167 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
137 31010166 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
138 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 1 2012-09-5 : 20.55
139 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 A3 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A3 A3 2012-09-08 :14 30
140 31010128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ 2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-17 :17 03
141 31010127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ 2 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-24 :10 23
142 31010114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ 2 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 2012-09-06 :10 00
143 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ 2 A3 A4 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 2012-09-06 :09 58
144 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 A3 A4 A4 A3 A3 A2 A3 A4 A3 2012-09-24 :12 44
145 31010097 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ลำปลายมาศ 3 2012-09-5 : 20.55
146 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ 3 2012-09-5 : 20.55
147 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A3 2012-09-17 :21 59
148 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-09 :11 56
149 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ 3 2012-09-5 : 20.55
150 31010122 บ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรร" ลำปลายมาศ 3 2012-09-5 : 20.55
151 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ 3 2012-09-5 : 20.55
152 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ 3 A3 A3 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-11 :12 40
153 31010098 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-09 :11 57
154 31010123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ 3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A3 2012-09-17 :22 00
155 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
156 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ 4 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 2012-09-06 :09 41
157 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
158 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
159 31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ 4 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A2 A3 2012-09-05 :21 12
160 31010146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ 4 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 2012-09-06 :11 16
161 31010151 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
162 31010150 บ้านหนองระนาม ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
163 31010163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ 4 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-09-06 :09 43
164 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ 4 2012-09-5 : 20.55
165 31010121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ 5 2012-09-5 : 20.55
166 31010120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ 5 A3 A4 A3 A2 A3 A2 A2 A3 A2 2012-09-06 :12 44
167 31010116 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ 5 2012-09-5 : 20.55
168 31010117 บ้านหนองไทร ลำปลายมาศ 5 A3 A3 A3 A3 A2 A2 A2 A3 A2 2012-09-10 :11 29
169 31010118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ 5 A2 A3 A3 A2 A3 A3 A2 A3 A3 2012-09-07 :08 30
170 31010119 บ้านหนองม่วง ลำปลายมาศ 5 A3 A2 A3 A2 A3 A3 A3 A2 A3 2012-09-07 :08 29
171 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ 5 A3 A4 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A3 2012-09-09 :14 47
172 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 6 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 2012-09-25 :12 47
173 31010134 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ 6 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A4 A2 2012-09-25 :13 32
174 31010131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ 6 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A2 A2 2012-09-13 :09 30
175 31010130 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 6 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 A3 2012-09-13 :09 33
176 31010156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ 6 2012-09-5 : 20.55
177 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ 6 2012-09-5 : 20.55
178 31010133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ 6 A3 A3 A3 A2 A2 A3 A3 A3 A3 2012-09-25 :13 31
179 31010135 รวมมิตรวิทยา ลำปลายมาศ 6 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 2012-10-02 :13 24
180 31010132 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ 6 A3 A4 A4 A3 A3 A2 A4 A3 A2 2012-09-05 :23 45
181 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ 6 2012-09-5 : 20.55
182 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ 6 A3 A4 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A2 2012-09-25 :12 44
183 31010101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ 7 A3 A4 A3 A4 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-24 :10 56
184 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ 7 A4 A3 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-07 :11 50
185 31010110 บ้านสนวน ลำปลายมาศ 7 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 2012-09-06 :09 29
186 31010102 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ลำปลายมาศ 7 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A3 A4 A3 2012-09-24 :11 13
187 31010105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ 7 A3 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-24 :10 55
188 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ 7 A4 A4 A4 A3 A3 A2 A4 A3 A3 2012-09-09 :20 54
189 31010108 บ้านหนองปลิง ลำปลายมาศ 7 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 2012-09-06 :09 30
190 31010104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ 7 A3 A4 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-14 :20 58
191 31010109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ 7 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A3 A4 A4 2012-09-06 :09 30
192 31010100 วัดโคกล่าม (สิริประภาวิชาคาร) ลำปลายมาศ 7 A3 A4 A4 A3 A3 A2 A3 A3 A3 2012-09-07 :08 36
193 31010103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ 7 2012-09-5 : 20.55
194 31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ลำปลายมาศ 7 2012-09-5 : 20.55
195 31010138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ 8 A3 A3 A3 A3 A2 A3 A4 A3 A4 2012-09-14 :05 46
196 31010137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ 8 A2 A2 A2 A3 A3 A2 A3 A2 A2 2012-09-07 :11 33
197 31010136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ 8 2012-09-5 : 20.55
198 31010142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ 8 2012-09-5 : 20.55
199 31010139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ 8 2012-09-5 : 20.55
200 31010143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ 8 A3 A4 A4 A2 A3 A2 A4 A3 A3 2012-09-07 :11 39
201 31010140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ 8 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A2 A4 2012-09-14 :05 45
202 31010141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ 8 2012-09-5 : 20.55