คำแนะนำในการใช้งาน
เอกสารนี้มีชื่อของครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อนแล้ว จำนวน 3,212 คน 
หากมีการย้ายเข้าใหม่ อาจยังไม่ปรากฎชื่อ  ให้แจ้ง chainoy_4@hotmail.com
ผู้ใช้สามารถค้นหาชื่อ หรือนามสกุล  หรือ บางส่วนของชื่อ บางส่วนของนามสกุล  หรือชื่อ เว้น 1 วรรค ตามด้วยนามสกุล  ก็ได้
<<>>
พิมพ์บางส่วนของชื่อ ลงในกล่องคำค้น แล้ว คลิกตกลง หรืิอ กดปุ่ม Enter
การแก้ไขข้อมูล
<<>>
<<>>
คลิกดู ในแถวเดียวกับชื่อที่ต้องการ
    ตรวจสอบชื่อเรื่อง ตรวจสอบรายโรง
ค้นหาชื่อ (ส่วนที่ 2)  ค้นหาชื่อ (ส่วนที่ 1, 3, 4, 5)
ขณะนี้มีผู้ตอบ
ในรอบที่แล้วมาได้พัฒนาตนเองแล้ว :-
id
เรื่อง
จำนวน
1
1
 
2
"Handheld กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์" การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์
1
 
3
"Self Awareness Raising on TKT & Projeck work Approach "
1
 
4
"กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด"
2
 
5
"การทำวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
6
"การสอนเพื่อความเข้าใจด้วยการทำโครงงาน : ในกระบวนการออกแบบ แบบย้อนกลับ" (รุ่นที่ 2)
1
 
7
"หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
8
"เทคนิคการวิจัยชั้นเรียนสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการ"
1
 
9
1.การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla Basic 6 . การสร้างCAIแบบ Captivate 7 การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม Spss
1
 
10
1.อบรมวิทยฐานะ 2.อบรมการจัดทำข้อมูล SMIS 3.ประชุมคาราวานนิเทศสัญจร ผอ.สพท.บร1 พบเพื่อนครู 4.การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ภาษาไทย 5.ประชุมปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐา
1
 
11
A trainee in Dreparation training for TKT
1
 
12
Communicative English Language Learning
1
 
13
EFL teacher empowerment
1
 
14
Englis Teachind and Leraning Design
1
 
15
English Classroom Essentials
1
 
16
English for Speakers of Other Languages. TEACHING KNOWLEDGE TEST in TKT Module 1 Language and ba ckground to language learning and teaching.
1
 
17
English Resource and Instruction Center
1
 
18
For participating in the ELT Training Seminar “ The Gateway to Success”
1
 
19
HR Scorcard
1
 
20
ICT กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2
 
21
Learning Design
1
 
22
Learning Design
2
 
23
Leasning Design
1
 
24
power point เบื้องต้น
1
 
25
Powr Point เบื้องต้น
1
 
26
Preparation Training for Teaching knowledge test (TKT)
1
 
27
Preparation trining for teaching knowledge tiot
1
 
28
T Licence Coaching Award
1
 
29
Teaching Knowledge test (Module 1)
4
 
30
Teaching Knowledge test (Module 2)
4
 
31
The Gateway to Success
1
 
32
the cateway to success
1
 
33
The Foresight Education Management (Session 1) (ระหว่าง 22-24 ธันวาคม 2551)
1
 
34
The Gate way to Success
1
 
35
The Gateway to Success
4
 
36
Theanching Knowledge test Modul 2
1
 
37
TKT
2
 
38
Training for teaching knowledge tost (TKT)
1
 
39
กรรมการสอบวัดความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ตามหลักสูตร DELF Sclaire A1 - A2
1
 
40
กลยุทธการพัฒนากระบวนการคิด
1
 
41
กลยุทธ์...การพัฒนากระบวนการคิด
1
 
42
กลยุทธ์กระบวนการคิด
1
 
43
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
42
 
44
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
1
 
45
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิดที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
2
 
46
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนความคิด
1
 
47
กลยุทธ์การพัฒนากระบวยการคิด
1
 
48
กลยุทธ์พัฒนากระบวนการคิด
2
 
49
กสนพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
1
 
50
กากรประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
51
การกำหนดแนวทางในการปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก
1
 
52
การขับเคลื่อนกลยุทธ์
1
 
53
การขับเคลื่อนการกระจายอำนวจบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1
 
54
การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการการศึกษา
1
 
55
การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
2
 
56
การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการการศึกษา
1
 
57
การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ
9
 
58
การขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2551
1
 
59
การคัดกรอง วินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
60
การคัดกรอง วินิจฉัยและการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
61
การคัดกรองวินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
62
การคัดกรองวินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้LD
1
 
63
การคัดกรองเด็กมีปัญหาด้านการเรียนรู้
1
 
64
การคัดกรองและการวินิขฉัยนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ (LD)
1
 
65
การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (ID)
1
 
66
การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
67
การคิดวิเคราะห์
2
 
68
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา(Maser Trainer Workshop)
1
 
69
การจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายใน
1
 
70
การจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3
 
71
การจัดการความรู้การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
1
 
72
การจัดการความรู้ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
73
การจัดการความรู้ในการดูเเลสุขภาพชุมชน
1
 
74
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 4 วัน
1
 
75
การจัดการเรียนการสอนภาษาญ๊ปุ่น
1
 
76
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1
 
77
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
1
 
78
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Atutor
1
 
79
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
80
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
81
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
2
 
82
การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 3
1
 
83
การจัดการเรียนรู้การวัดเเละประเมินความคิด
1
 
84
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิด
1
 
85
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 1
1
 
86
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 2
1
 
87
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 3
1
 
88
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิดรุ่นที่ 3
2
 
89
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินการคิดรุ่นที่ 3
1
 
90
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินการคิด ครั้งที่ 1
1
 
91
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินการคิด ครั้งที่ 2
1
 
92
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินการคิด ครั้งที่ 3
1
 
93
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิด
1
 
94
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 1
2
 
95
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 2
1
 
96
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิดครั้งที่ 3
1
 
97
การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินครั้งที่ 2
1
 
98
การจัดการเรียนรู้และวัดและประเมินผลการคิดครั้งที่ 1
1
 
99
การจัดการเรียนรู้โดยยึดผลปลายทาง
1
 
100
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
 
101
การจัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์
1
 
102
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนา
1
 
103
การจัดทำ ID - Plan
1
 
104
การจัดทำการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
1
 
105
การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
106
การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปี (2550-2554)
1
 
107
การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
2
 
108
การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1
 
109
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1
 
110
การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใช้โปรแกรม STUDENT 2544
1
 
111
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
 
112
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการโดยใช้ ID-Plan
1
 
113
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ และแผนพัฒนารายบุคคล
1
 
114
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
1
 
115
การดำเนินการทางวินัย (สืบสวนและสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง) รุ่นที่ 1
1
 
116
การดูเเลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1
 
117
การติดตั้งจานดาวเทียม ดี ที วี
1
 
118
การทดสอบทักษะทางลูกเสือในงานศิลปะหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2550
1
 
119
การทำpower point
1
 
120
การทำผลงานทางวิชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
121
การทำวิจัยเเละการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
122
การทำวิจัยในชั้นเรียน
18
 
123
การทำหลักสูตรแกนกลาง
1
 
124
การนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความร้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
1
 
125
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความรู้ส่งการปฏิบัติในสถานศึกษา
1
 
126
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมนำความรู้สุ่การปฏิบัติในสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายใน
1
 
127
การนำระบบการจัดการความรู้สู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
128
การนำหลักคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ
1
 
129
การนำเสนองานในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
1
 
130
การนำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่รางวัลเกียรติยศ (Teacher Award )ประจำปีการศึกษา 2550
1
 
131
การนำเสนอรูปแบบการสอน สู่งานวิจัยแบบง่ายประกอบแผนการสอน
1
 
132
การนำเสนอสัมนาประหยัดพลังาน
1
 
133
การปฏิบัติการการสอนภาษาไทยแนวคีตวรรณกรรม ครั้งที่สอง
1
 
134
การปฏิบัติการจักทำแผนยุทธศาสตร์
1
 
135
การปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาประเภทที่ 2หลักสูตรครูผู้สอน
1
 
136
การปบรมโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผู้สอน เครือข่ายที่ 4
1
 
137
การประกวดคัดเลือกวิธีปฎิบัติงานทีเป็นเลิศ(Best Practice)
2
 
138
การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Pracctice)
1
 
139
การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)
1
 
140
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1
 
141
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเเละเเสดงศักยภาพนักเรียน
1
 
142
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงศักยภาพทางนักเรียน 2550
1
 
143
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1
 
144
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3
 
145
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
1
 
146
การประขุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกรอบสอง
1
 
147
การประชุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน
1
 
148
การประชุมขับเคลื่อนกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. และเจาะลึกการพัฒนาผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
149
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
150
การประชุมคารวานนิเทศสัญจรกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 1
1
 
151
การประชุมคาราวานนิเทศสัญจร กลุ่ม เมืองบุรีรัมย์ 1
1
 
152
การประชุมคาราวานสัญจร กลุ่มเมือง 1
1
 
153
การประชุมคาราวานสัญจร กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 1
1
 
154
การประชุมปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1
 
155
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
156
การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้
1
 
157
การประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
1
 
158
การประชุมปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการฉบับที่2ระยะ5ปี(2550-2554)
1
 
159
การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1
 
160
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1
 
161
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1
 
162
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความแข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1
 
163
การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการคิดของสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
1
 
164
การประชุมปฏิบัติการเขียน บทความวิจัย
1
 
165
การประชุมผู้ทำการเปลี่ยนแปลง
1
 
166
การประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน
1
 
167
การประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการการกระจายอำนาจสถานศึกษาหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน
1
 
168
การประชุมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
169
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 18
1
 
170
การประชุมสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
171
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง
1
 
172
การประชุมสัมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูการจัดทำวิทยฐานะ
1
 
173
การประชุมสัมมนาทางคณิตศาสตร์
1
 
174
การประชุมสัมมนาผู้ทำการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
175
การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม และศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
176
การประชุมสัมมนาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
1
 
177
การประชุมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2
 
178
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการเรียนรู้เชิงระบบและอิงมาตรฐาน"
1
 
179
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
180
การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
181
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1
 
182
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
1
 
183
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนงานทางวิชาการและการเขียนแบบสอน
1
 
184
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรางาน
1
 
185
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานที่โรงแรมเทพนคร
1
 
186
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก รอบสอง
1
 
187
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกรอบสอง
1
 
188
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง
1
 
189
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
190
การประดิษฐ์ดอกไม้
1
 
191
การประดิษฐ์ดอกไม้ระดับอาชีพ
1
 
192
การประหยัดพลังงานในสถานศึกษา
2
 
193
การประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการ
2
 
194
การประเมินการปฏิบัติงาน
1
 
195
การประเมินการปฏิบัติงานรุ่น 10
1
 
196
การประเมินคุณภาพภายนอก
1
 
197
การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2
5
 
198
การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง ปี 2550
1
 
199
การประเมินตามสภาพจริงเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1
 
200
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1
 
201
การประเมินโครงการ
1
 
202
การปรับหลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
203
การปรับเปลื่ยนพฤติกรรมข้าราชการในโปรแกรม
1
 
204
การป้องกันและคุมปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นในสถานศึกษา
1
 
205
การป้องกันไข้เลือดออกในโรงเรียน
1
 
206
การปั้นกระดาษ
1
 
207
การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
1
 
208
การผลิตสื่อ ict
1
 
209
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนโดยใช้คุณธรรมนำความรู้
1
 
210
การผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับปฐมวัย
1
 
211
การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
 
212
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย Ulead Video Studio
1
 
213
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย Ulead Video Studio
1
 
214
การผลิตเอกสารประกอบการเรียนรู้
1
 
215
การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้
1
 
216
การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้(การใช้ IP BOARD)
1
 
217
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
1
 
218
การผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่ใช้เเล้ว
2
 
219
การฝึกอบรม "โครงการทำดีถวายในหลวง"
1
 
220
การฝึกอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ ภาคทฤษฏี 200 ชั่วโมงหลักสูตร กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 254
1
 
221
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
1
 
222
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
1
 
223
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. )
1
 
224
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
1
 
225
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. ตามโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
1
 
226
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพครูสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดบุรีรัมย์
1
 
227
การฝึกอบรมเรื่อง ศาสนพิธีและการปฏิบัติ(พุทธศาสนา)
1
 
228
การฝึกอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม
2
 
229
การฝึกอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2551
1
 
230
การพัฒนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
231
การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1, 2
1
 
232
การพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเลหลักสูตร
1
 
233
การพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
4
 
234
การพัฒนาการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1
 
235
การพัฒนาการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1
 
236
การพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 2 , 3
1
 
237
การพัฒนาการสอนครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1
 
238
การพัฒนาการสอนครูสอนภาษาอังกฤษตามกระบวนการเพื่อการสื่อสาร
1
 
239
การพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
240
การพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
1
 
241
การพัฒนาการเรียนการสอนครูคณิตศาสตร์ตามรูปแบบสสวท.
1
 
242
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาที่ตอบสนองหลักสูตรแกนกลาง 2552
1
 
243
การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
244
การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
245
การพัฒนาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
246
การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
247
การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
2
 
248
การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
249
การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่1
2
 
250
การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
251
การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลาการทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
252
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
253
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
254
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4
 
255
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
256
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง รุ่นที่ 1
1
 
257
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถ
1
 
258
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
259
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7
 
260
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
261
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
262
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
263
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
264
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศา
1
 
265
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำน่ญการพิเศษ
1
 
266
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4
 
267
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
268
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
1
 
269
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
270
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็ฯวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2
 
271
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
272
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
273
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
274
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
1
 
275
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
276
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
277
การพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
1
 
278
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
279
การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
280
การพัฒนาครูจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตร
1
 
281
การพัฒนาครูจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละพัฒนาหลักสูตร
1
 
282
การพัฒนาครูจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
2
 
283
การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
 
284
การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ Basic Level
1
 
285
การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับ Basic Level
2
 
286
การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับ Basic Level
1
 
287
การพัฒนาครูสู่การเปลี่ยนเปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
288
การพัฒนาครูสู่ความสำเร็จ และการเขียน SAR ตามหลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่
1
 
289
การพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
290
การพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
5
 
291
การพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
292
การพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
2
 
293
การพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่1
1
 
294
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
295
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
296
การพัฒนาความรู้สู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
297
การพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
298
การพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในร.ร.ขยายโอกาส
1
 
299
การพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
300
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1
 
301
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบสสวท.หลักสูตรที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 3-4)
1
 
302
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตรที่ 1 ระดับม. ปลาย
1
 
303
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตรที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1
 
304
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตรที่ 1
1
 
305
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ตามรูปแบบ สสวท.
2
 
306
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์ตามรูปแบบสสวท.หลักสูตรที่ 1 ช่วงชั้นที่ 3 - 4
1
 
307
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
1
 
308
การพัฒนาคุณภาพเเละศักยภาพของครูคณิตศาสตร์
1
 
309
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์
1
 
310
การพัฒนางานวิจัย
1
 
311
การพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
1
 
312
การพัฒนาตนสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
313
การพัฒนาตนเองก่อนเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
314
การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
1
 
315
การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิขาชีพ
1
 
316
การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
35
 
317
การพัฒนาตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์
2
 
318
การพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
319
การพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
3
 
320
การพัฒนาตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริการ
1
 
321
การพัฒนาทักษะขบวนการคิด
2
 
322
การพัฒนานวัตกรรม(ด้านที่ 3)ให้เป็นผลงานทางวิชาการครูที่มีคุณภาพ
1
 
323
การพัฒนานวัตกรรม(ด้านที่3)ให้เป็นผลงานทางวิชาการครูที่มีคุณภาพ
1
 
324
การพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน(อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง)
1
 
325
การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนประกอบห้องเรียนไอที
1
 
326
การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
1
 
327
การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนไอที
1
 
328
การพัฒนาบุคลากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง 20 ชั่วโมง
1
 
329
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2
 
330
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏฺบัติงาน
1
 
331
การพัฒนาบุคลากรในการสร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม Power Point 2007
1
 
332
การพัฒนาบุคลากรในการสร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม Power Point 2007
1
 
333
การพัฒนาบูรณาการคุณค่างานเชิดชูคณะครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2
 
334
การพัฒนาผลงานทางวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
335
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
1
 
336
การพัฒนาผู้ดำเนินการพัฒนาสำหรับครูและศึกษานิเทศก์รุ่นที่ 2
1
 
337
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการและงานโปรแกรม
1
 
338
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
339
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสอง
1
 
340
การพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความสำเร็จ
1
 
341
การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้ทำการเปลี่ยนแปลง
1
 
342
การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำการเปลี่ยนเเปลง
1
 
343
การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
4
 
344
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ
1
 
345
การพัฒนาศักยภาพการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธจากCoaching Team สู่ระบบคู่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้ (PAIR -PLA)
1
 
346
การพัฒนาสมรรถนะการบริหารยุคใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
5
 
347
การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
348
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมฝึกการอ่านและเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
 
349
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
1
 
350
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1
 
351
การพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดมีชีวิต
1
 
352
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
2
 
353
การพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามศักยภาพโดยใช้กิจกรรมชุมนุม
1
 
354
การพัฒนาเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
6
 
355
การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 28 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนลำปลายมาศ
1
 
356
การพัฒนาเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลสู่การปฏิบัติรุ่นที่ 3
1
 
357
การพัฒนาเว็บไซต์ cms
1
 
358
การพัฒนาเเละส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
1
 
359
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 1
2
 
360
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 2
2
 
361
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 1
1
 
362
การพัฒนาและกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
1
 
363
การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
1
 
364
การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือและประเมินผลตามสภาพจริง
1
 
365
การพัฒนาและปรับหลักสูตรบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
366
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ ช่วงชั้นที่ 4
1
 
367
การพํฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
368
การยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
369
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
370
การรับนักเรียน
1
 
371
การวัดและประเมินการคิด
1
 
372
การวัดและประเมินผลการศึกษา
1
 
373
การวางแผนอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษาแลกะด้านจริยธรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
1
 
374
การวิจัยการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
375
การวิจัยด้านการสอนพระพุทธศาสนา
1
 
376
การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นไทยเพื่อแผ่นดินไทย
1
 
377
การวิจัยพัฒนาเพื่อการเลื่อนวิทยะฐานะ
1
 
378
การวิจัยสู่ครูชำนาญการพิเศษ
1
 
379
การวิจัยเพื่อการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
380
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรุ่นที่ 3
1
 
381
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลื่อนวิทยฐานะ
5
 
382
การวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
383
การวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
2
 
384
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
1
 
385
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ(R&D)
1
 
386
การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
387
การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ(S&D)
1
 
388
การวิจัยในชั้นเรียน
18
 
389
การวิจัยในชั้นเรียน (อบรมเชิงปฏิบัติการ)
1
 
390
การวินิจฉัยนักเรียนนที่มีปัญหาการเรียนรู (LD)
1
 
391
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม spss
2
 
392
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
1
 
393
การศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
1
 
394
การศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ 9 ราชพฤกษ์ 49
1
 
395
การศึกษาต่อในระดับการศึกษามหาบัญฑิต
1
 
396
การส่งเสริมการสอนคิดวิเคราะห์
1
 
397
การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
1
 
398
การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ปี 2552
1
 
399
การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ปี 2552
4
 
400
การสร้าง Website ด้วย Joomla Basic
1
 
401
การสร้าง Coaching Team การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
2
 
402
การสร้างcoaehing team การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
1
 
403
การสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค
1
 
404
การสร้างข้อสอบปรนัยและการตรวจเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
1
 
405
การสร้างข้อสอบอัตนัยและการตรวจเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
1
 
406
การสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรเเกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551
1
 
407
การสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรแกนกลาง
2
 
408
การสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1
 
409
การสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1
 
410
การสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
411
การสร้างความเข้าใจและใช้หลักสูตรแกนกลาง51
1
 
412
การสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตร
1
 
413
การสร้างนวัตกรรม
1
 
414
การสร้างบทเรียคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม cativate 3
1
 
415
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 3
1
 
416
การสร้างบทเรียนออนไลน์
1
 
417
การสร้างระบบปฏิบัติการ E-learening CAI
1
 
418
การสร้างระบบปฏิบัติการ E-Learning
1
 
419
การสร้างระบบปฏิบัติการ E-Learning ด้วยโปรแกรม NAMO
1
 
420
การสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรเเกรมpower point 2007
1
 
421
การสร้างเครื่องมือทางการแนะแนว
1
 
422
การสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมJoomla
1
 
423
การสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานหลักสูตร
1
 
424
การสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544
1
 
425
การสร้างแบบทดสอบตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาพ.ศ.2544
1
 
426
การสร้างแบบฝึกทักษะการสอน กระบวนการคิดวเคราะห์ คิดสังเคราะห์
1
 
427
การสร้างแบบฝึกทักษะการสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
1
 
428
การสร้างและวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1
 
429
การสอนคณิตศาสตร์
1
 
430
การสอนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์
1
 
431
การสอนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์
1
 
432
การสอนพุทธศาสนา
1
 
433
การสอนภาษาจีน 15 วัน 100 ชั่วโมง
1
 
434
การสอนภาษาจีน 30 วัน
1
 
435
การสอนภาษาอังกฤษ (GeHing started in Kxtensive Reading)
1
 
436
การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
1
 
437
การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่1-3)
1
 
438
การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษา
1
 
439
การสอนวิทยาศาสตร์จากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์
1
 
440
การสอนอ่านคิดวิเคราะห์ในชั้นประถมศึกษา
2
 
441
การสอนอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในชั้นประถมศึกษา
2
 
442
การสอนอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในชั้นมัธยมศึกษา
1
 
443
การสอนเศรษฐศาสตร์
1
 
444
การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
1
 
445
การสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ
1
 
446
การสัมมนาวิชาการ เร่อง การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
1
 
447
การสัมมนาเรื่อง สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
1
 
448
การสืบค้นสารสนเทศผ่าน Internet
1
 
449
การหาประสิทธิภาพเครื่องมือค่า IOC, E,E2,PR
1
 
450
การอกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
1
 
451
การอบรม "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ครูบุรีรัมย์
1
 
452
การอบรม "การทำวิจัยในชั้นเรียน โครงการปรับเปลี่ยนการสอน"
1
 
453
การอบรม "การใช้โปรแกรม Power Point" เบื้องต้น
2
 
454
การอบรม "หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
455
การอบรม "ใส่ใจสักนิดไม่ผิดวินัย"
1
 
456
การอบรม การทำวิจัยในชั้นเรียน โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
1
 
457
การอบรม การทำวิจัยในชั้นเรียน โครงการปรับเรียนเปลี่ยนการสอน
1
 
458
การอบรม หลักสูตรการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
459
การอบรม หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
460
การอบรม เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อยกลับ (Backward Design)
1
 
461
การอบรม"หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
462
การอบรม"ใส่ใจสักนิดไม่ผิดวินัย"
1
 
463
การอบรมกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
1
 
464
การอบรมกลุ่มสนใจ
1
 
465
การอบรมการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของ สพท.บร. 1
1
 
466
การอบรมการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ ร.ร.เป็นฐาน
1
 
467
การอบรมการคัดกรอง วินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
468
การอบรมการคัดกรอง วินัจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
469
การอบรมการคัดกรอง วินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
470
การอบรมการคัดกรองวินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
471
การอบรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใช้โปรแกรม student 2544
1
 
472
การอบรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการสึกษาโดยใช้โปรแกรม student 2544
1
 
473
การอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
1
 
474
การอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
1
 
475
การอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
2
 
476
การอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนโครงการปรับเรียนเปลี่ยนการสอน
1
 
477
การอบรมการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปี 2551
2
 
478
การอบรมการประชุมการปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษ
1
 
479
การอบรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
1
 
480
การอบรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2551
1
 
481
การอบรมการฝึกหัดการเขียนการ์ตูนเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้
1
 
482
การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการงานอาชีพฯ
1
 
483
การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
484
การอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตร
1
 
485
การอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
486
การอบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
3
 
487
การอบรมการพัฒนาครูเพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
488
การอบรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 2
1
 
489
การอบรมการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2552
1
 
490
การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
491
การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนโครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสูตร
1
 
492
การอบรมการสร้างความเข้าใจการใช้หลักสูตรแกนกลาง
1
 
493
การอบรมการสอนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์
1
 
494
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มพื้นฐาน
1
 
495
การอบรมการสอนภาษาไทยเรื่อง "การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา"
1
 
496
การอบรมการสื่บค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
1
 
497
การอบรมการเขียนเว็บไซด์สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน Dream 8
1
 
498
การอบรมการเขียนเว็บไซต์ สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน Dream 8
1
 
499
การอบรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design
1
 
500
การอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา SMIS และ DATA ON WEB ปี 2551
1
 
501
การอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา SMISและ DATA ON WEB
1
 
502
การอบรมการใช้หลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551
2
 
503
การอบรมการใช้หลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ.2551
1
 
504
การอบรมการใช้หลักสูตรแกนกลาง พศ.2551
1
 
505
การอบรมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
1
 
506
การอบรมการใช้ห้องเรียน ICT
2
 
507
การอบรมการใช้โปรเเกรม "Power point"
1
 
508
การอบรมกิจกรรม หัวใจใฝ่คุณธรรมที่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
509
การอบรมกิจกรรม หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อนนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
510
การอบรมกิจกรรม หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
511
การอบรมกิจกรรม การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
512
การอบรมกิจกรรม หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
4
 
513
การอบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน "กรวิจัยในชั้นเรียน" ณ อาคารอำนวยการบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
514
การอบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
515
การอบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน
1
 
516
การอบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
517
การอบรมกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
3
 
518
การอบรมกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
2
 
519
การอบรมกิจกรรมหัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
2
 
520
การอบรมขับเคลื่อนกลยุทธ์เจาะลึกพัฒนางานวิชาการ
1
 
521
การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1และ2 อ. ลำปลายมาศ
1
 
522
การอบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ TKT (Teaching Knowledge Test ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์)
1
 
523
การอบรมครูยกระดับการสอนภาษาไทย
1
 
524
การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น
1
 
525
การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถเบื้องต้น (BASIC)
1
 
526
การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TKT
1
 
527
การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Teaching Knowledge Test (TK) Module I
1
 
528
การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTeaching Knowledge Test (TKT)Modole 1
1
 
529
การอบรมครูอนุบาลงานส่งเสริมทันตสุขภาพ เด็ก 3-5 ปี
1
 
530
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
1
 
531
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
2
 
532
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
533
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
534
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
535
การอบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
1
 
536
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
537
การอบรมความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองเเละวิชาชีพ
1
 
538
การอบรมคอมพิวเตอร์
1
 
539
การอบรมคุณธรรมนำความรู้
1
 
540
การอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
1
 
541
การอบรมทำผลงานทางวิชาการเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรที่ 1 การเขียนแผน วิเคราะห์หลักสูตร (คู่มือการใช้นวัตกรรม)
1
 
542
การอบรมนักจัดการความรู้
1
 
543
การอบรมปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูสู่ คศ.3
1
 
544
การอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
1
 
545
การอบรมปฏิบัติการพัฒนา"นักเรียนผู้นำ YC ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ Youth Counselor"
1
 
546
การอบรมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย
2
 
547
การอบรมประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล
1
 
548
การอบรมผ้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผ้นำขั้นความร้ชั้นสูง
1
 
549
การอบรมผู้ตัดสินกีฬา วอลเลย์บอล ขั้นก้าวหน้า
1
 
550
การอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
551
การอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้
1
 
552
การอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษา ประเภทที่ 2
1
 
553
การอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผู้สอน เครื่อข่านที่ 4
1
 
554
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
555
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ หลักสูตร T-Licence
1
 
556
การอบรมพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
557
การอบรมพัฒนาครู ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจักิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
1
 
558
การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ครั้งที่ 2/2551
1
 
559
การอบรมพัฒนาครู"การจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด
1
 
560
การอบรมพัฒนาครูปฐมวัย
1
 
561
การอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ระว่างวันที่ 28 กันยายน 2550ได้เข้ารับการอบรม
1
 
562
การอบรมพัฒนาครูปฐมวัย เรื่องแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง(แบบ BBL)
1
 
563
การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ท่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ( แบบBBL)
1
 
564
การอบรมพัฒนาครูปฐมวัยตามแนวทางพัฒนาการที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (แบบBBL)
1
 
565
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 - 2
1
 
566
การอบรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรโครงการปรับเปลี่ยนการสอบ
1
 
567
การอบรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์
1
 
568
การอบรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
569
การอบรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
6
 
570
การอบรมพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจประจำปีพุทธศักราช2551
1
 
571
การอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
7
 
572
การอบรมพัฒนาบุคลากรในการสร้างสื่อ ICT ด้วย POWER POINT
1
 
573
การอบรมพัฒนาบุคลากรในการสร้างสื่อ ICT ด้วย Powerpoint
1
 
574
การอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 1
1
 
575
การอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 2
1
 
576
การอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ครั้งที่ 3
1
 
577
การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
1
 
578
การอบรมยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้วยประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
579
การอบรมระบบงานสารสนเทศ งานธุรการโรงเรียน ห้องเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
1
 
580
การอบรมวินัยข้าราชการครู
1
 
581
การอบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551
1
 
582
การอบรมสัมนาคาราวานสัญจร
2
 
583
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
584
การอบรมหลักสุตรการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
585
การอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด"
1
 
586
การอบรมหลักสูตร "อบรมความรู้เศรษฐศาสตร์" ประจำปี 2551
2
 
587
การอบรมหลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle
1
 
588
การอบรมหลักสูตร การสร้างระบบปฏิบัติการ E-Learning (CAI) โปรแกรม NAMO WEB EDITOR 2006
1
 
589
การอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla Basic
1
 
590
การอบรมหลักสูตร "กรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ" จังหวัดบุรีรัมย์
1
 
591
การอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด"
1
 
592
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
1
 
593
การอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเล่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 2
1
 
594
การอบรมหลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle
1
 
595
การอบรมหลักสูตร การสร้างระบบปฏิบัติการ E - Learning ( CAI )
1
 
596
การอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla Basic
1
 
597
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
1
 
598
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2
 
599
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ทีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
600
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
601
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
602
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
603
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
51
 
604
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
605
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชียวชาญ
1
 
606
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
607
การอบรมหลักสูตรการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
608
การอบรมหลักสูตรการสร้างระบบปฏิบัติการ โปรแกรมช่วยสอน (CAI) (โปรแกรม TOOLBOOK INSTRUCTOR)
1
 
609
การอบรมหลักสูตรการสร้างระบบปฏิบัติการ โปรแกรมช่วยสอน (CAI) (โปรแกรม TOOLBOOK INSTRUCTOR)
1
 
610
การอบรมหลักสูตรครูผู้สอนพระพุทธศาสนา
1
 
611
การอบรมหลักสูตรครูพลศึกษา กีฬา นันทนาการ รุ่นที่ 1
1
 
612
การอบรมหลักสูตรงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน
1
 
613
การอบรมหลักสูตรงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียน
1
 
614
การอบรมหลักสูตรท้องถิ่น
1
 
615
การอบรมหลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาผลงานทางวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
616
การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1
 
617
การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1
 
618
การอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนศาสนพิธี
1
 
619
การอบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft office , Excel และ Power point 2003
1
 
620
การอบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft Office Word , Powerpoint ,Wxcel
1
 
621
การอบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft office,Excelและ Power point 2003
1
 
622
การอบรมหลักสูตรโรแกรม Microsoft Office Word , Excel , Powerpoint 2003
1
 
623
การอบรมหัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
2
 
624
การอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน SMIS
1
 
625
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
2
 
626
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
627
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง อ่าน-คิด-เขียน การสอนตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
628
การอบรมเชิงปฎิบัติการการวิจัยเเละการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
629
การอบรมเชิงปฎิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
1
 
630
การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานโปรมแกรมระบบบริหารสถานศึกษา SMIS ON WER OBEC ปี 2551
1
 
631
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
 
632
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handhe กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์"
1
 
633
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handhel กับการเรียนรู้คณิตศาตร์"
1
 
634
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handhel กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์"
2
 
635
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Handhel" กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
 
636
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
637
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยและทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐาน"
1
 
638
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
639
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายดนตรี - นาฏศิลป์
4
 
640
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream 8
1
 
641
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
642
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและทำผลงานเชิงวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ"
1
 
643
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรอง และวินิจฉัย นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
644
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและวินิจฉัย นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
645
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
1
 
646
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง (Coaching Team) การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรมนำความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
1
 
647
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยสำหรับครู
1
 
648
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซด์เบื้องต้นด้วย โปรแกรม Dream 8
1
 
649
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ Backward Desing เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
650
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการความคิด
1
 
651
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม student's 44
1
 
652
การอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
653
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูสู่ คศ.3
1
 
654
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูสู่ คศ.3
2
 
655
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
656
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกทักษะการสอน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
1
 
657
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษช่วงชั้นที่ 4
1
 
658
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
4
 
659
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
2
 
660
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างCoaching Team การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
1
 
661
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนและประเมินสภาพจริง
1
 
662
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะกระบยนการคิดวิเคราะห์
1
 
663
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู๖ร Backward Besign By MAC
1
 
664
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1
 
665
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการทางสมอง
1
 
666
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Student ๔๔
1
 
667
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Students' 44
1
 
668
การอบรมเชิงปฏิบัติกาสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนและประเมินสภาพจริง
1
 
669
การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง อ่าน คิด เขียน การสอนตามหลักสูตร
1
 
670
การอบรมเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
671
การอบรมเพื่อพัฒนาเป็นทีมวิทยากรเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
672
การอบรมเร่อง การสอนอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในชั้นมัธยมศึกษา
1
 
673
การอบรมเรื่อง การสอนอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ในชั้นประถมศึกษา
1
 
674
การอบรมเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
1
 
675
การอบรมเรื่องการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backword Design)
1
 
676
การอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1
 
677
การอบรมแนวทางการพัฒนาคุภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
678
การอบรมโครงกรพัฒนาผลงานทางวิชาการสูความสำเร็จ
1
 
679
การอบรมโครงการคุณธรรม-จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ
1
 
680
การอบรมโครงการคุณธรรม-จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1
 
681
การอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้
1
 
682
การอบรมโครงการนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง
1
 
683
การอบรมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
1
 
684
การอบรมโครงการพัฒนาผลงานวิชาการสู่ความสำเร็จ
1
 
685
การอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย
1
 
686
การอบรมโครงการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
687
การอบรมโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อำเภอลำปลายมาศ ปี 2551
1
 
688
การอบรมโครงการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่รักการอ่าน และคิดไม่เป็น
1
 
689
การอบรมโครงการแพทย์แผนไทยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1
 
690
การอบรมโปรมแกรม EXel ระบบงานสารสนเทศ
1
 
691
การอบรมโรงเรียนที่ได้รับทุน EDF
1
 
692
การอบรมโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผู้สอน เครือข่ายที่ 4
1
 
693
การอบรมในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด สำหรับครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
694
การอบรมใส่ใจสักนิดไม่ผิดวินัย
1
 
695
การอบรมใส่ใจสักไม่ผิดวินัย
1
 
696
การอยูค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
1
 
697
การออกเเบบการเรียนรู้โดยวิธี Back Design
1
 
698
การออกเเบบการเรียนรู้โดยวิธีBackward design
2
 
699
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี Backwerd Design
1
 
700
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
2
 
701
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
1
 
702
การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
1
 
703
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
3
 
704
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design
1
 
705
การออกแบบการเรียนรูแบบย้อนกลับ ( Backward design )
1
 
706
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design)
2
 
707
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อยกลับ (Backward Design)
1
 
708
การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อยกลับ Backward Design
1
 
709
การออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
710
การออกแบบหน่วยการเรียนร้บูรณาการตามแนว Backward Desige
1
 
711
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Backward Design
1
 
712
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแนว Backward Design เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1
 
713
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1
 
714
การอออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
1
 
715
การเข้าร่วมสัมมนานักเรียนสี่ภาคครั้งที่ 3(ภาคอีสาน)
1
 
716
การเขียนนวัตกรรม การวิจัยสู่ชำนาญการพิเศษเชิงปฏิบัติการ
1
 
717
การเขียนนวัตกรรมการวิจัยสู่ครูชำนาญการพิเศษเชิงปฏิบัติการ
1
 
718
การเขียนบทสรุป 5-10 หน้า
1
 
719
การเขียนผลงานทางวิชาการ
1
 
720
การเขียนผลงานวิชาการ ประเภทการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ
1
 
721
การเขียนรรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
722
การเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
723
การเขียนรายงาน การทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
724
การเขียนรายงาน การใช้นวัตกรรม
1
 
725
การเขียนรายงานการประเมินโครงการเเละการเขียนรายงานโครงการ
1
 
726
การเขียนรายงานการประเมินโครงการและการเขียนรายงานโครงการ
1
 
727
การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
10
 
728
การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
4
 
729
การเขียนวิเคราะห์วิเตราะห์หลักสูตร(คู่มืการใช้นวัตกรรม)
1
 
730
การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2
1
 
731
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์
2
 
732
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลที่เน้นทักาะกระบวนการคิด
1
 
733
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์
1
 
734
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
735
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน
2
 
736
การเขียนแผนวิเคราะห์
1
 
737
การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
2
 
738
การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
1
 
739
การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
740
การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
741
การเตรียมภาพเพื่อจักทำสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
1
 
742
การเตรียมรับการประเมินการดำรงวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
743
การเป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย Englisn eaxp 2007
1
 
744
การเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียน
6
 
745
การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
1
 
746
การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
747
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับเด็กและวัยร่น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2550
1
 
748
การเสริมสร้างพัฒนาและสร้างความปลอดภัยในเด็กเยาวชนและสตรี
1
 
749
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1
 
750
การเเข่งขันกีฬา ชุมเห็ดเกมส์
1
 
751
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนา
1
 
752
การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
1
 
753
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนประถมเขตเมืองบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2
1
 
754
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผูนำการเปลี่ยแปลง
1
 
755
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
1
 
756
การใช้ IP Board และการใช้ห้องเรียนไฮเทค
1
 
757
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window XP และ Internet
1
 
758
การใช้งานและสำรวจความคิดเห็นระบบห้องเรียนไฮเทค IP BOARD
1
 
759
การใช้งานและสำรวจความคิดเห็นระบบห้องเรียนไฮเทค IP BoARD
1
 
760
การใช้พลังงานและการกระจายพลังานในการผลิตกระแสไฟฟ้า
1
 
761
การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
1
 
762
การใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้รุ่นที่ 1
1
 
763
การใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้
1
 
764
การใช้สื่อ ICT โปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐาน
1
 
765
การใช้สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2
 
766
การใช้สื่ออิเล็คทรอนิส์
1
 
767
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1
 
768
การใช้ห้องเรียน ICT
1
 
769
การใช้ห้องเรียนไฮเทค
1
 
770
การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
1
 
771
การใช้โปรแกรม Power Point เบื้องต้น
1
 
772
การใช้โปรแกรม Power Point
1
 
773
กาวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SPSS
1
 
774
กิจกรรทคาราวานสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
775
กิจกรรทแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมวิชาการ จตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
776
กิจกรรม "หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
2
 
777
กิจกรรมการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : CAI ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
1
 
778
กิจกรรมการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : CAI ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
1
 
779
กิจกรรมการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน :CAI ด้วยโปรแกรม Adobe Flash
1
 
780
กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ (การผลิตเอกสารประกอบการเรียนรู้)
1
 
781
กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน: CAI)
1
 
782
กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้
1
 
783
กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
2
 
784
กิจกรรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
785
กิจกรรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
786
กิจกรรมการเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน
3
 
787
กิจกรรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
4
 
788
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ จตุวรรษพัฒนา
1
 
789
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
790
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนาสู่ผู้นำการเบลี่ยนแปลง
1
 
791
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
792
กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้
1
 
793
กิจกรรมคารานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
794
กิจกรรมคารานสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
795
กิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
796
กิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
2
 
797
กิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
798
กิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจรของสพท.บร.1
1
 
799
กิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
800
กิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร๑ พบเพื่อนครู
1
 
801
กิจกรรมบูรณาการรักการอ่าน
1
 
802
กิจกรรมประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
803
กิจกรรมพัฒนาการเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
1
 
804
กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้
2
 
805
กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ + หลักสูตร
1
 
806
กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
807
กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
7
 
808
กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
21
 
809
กิจกรรมหัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
810
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ (ผลงานที่สรรสร้างสู่ทางพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน)
1
 
811
กิจกรรมเสวนาวิชาการ "ผลงานที่สร้างสรรค์ สู่เส้นทางการพัฒนาที่ยังยืน"
1
 
812
กิจกรรมแรลลี รวมพลังสร้างสรรค์ปัญญา"จตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
1
 
813
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการขยายโอกาสทางการศึกษา
1
 
814
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ จตุรวรรษพัฒนา
1
 
815
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
816
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
817
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมวิชาการ
1
 
818
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมวิชาการ จตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
819
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ จตุวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
820
กิจกรรมโครงการ 14 กุมภาวาระเพื่อพ่อ
1
 
821
ข้าราชการไทยห่างไกลโรค
1
 
822
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
1
 
823
ครูดีในดวงใจ
1
 
824
ครูต้นแบบ ครูแกนนำ สาขาภาษาไทย
1
 
825
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
826
ครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2
1
 
827
ครูภาษาไทย ป.2
1
 
828
ครูยุคใหม่กับการสอนภาษาไทยเชิงรุก
1
 
829
ครูยุคใหม่กับการสอนภาษาไทยเชิงรุก
5
 
830
ครูสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ ด้านภาษาอังกฤษอย่างไร
1
 
831
ครูสร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะด้านภาษาอังกฤษอย่างไร
1
 
832
ครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น
1
 
833
ครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น (BASIC)
1
 
834
ครูเกียรติยศ งานการเงิน พัสดุ
1
 
835
คลีนิค คนเก่ง การใช้โปรแกรม Power Point
1
 
836
ความเสี่ยงและความรับผิดทางละเมิดในการบริหารงานพัสดุ
1
 
837
คอมพิวเตอร์ศิลปะ รุ่นที่ 7 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
1
 
838
คัดกรองเด็กพิเศษ
1
 
839
คาราวานนิเทศ ครั้งที่ 2
1
 
840
คาราวานนิเทศสัญจร
2
 
841
คาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 1-2
1
 
842
คาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 1-2
1
 
843
คาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 1-2
1
 
844
คาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
845
คาราวานนิเทศสันจร ครั้งที่ 2 กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 เมือง 4
1
 
846
คาราวานสัญจร
1
 
847
คาราวานสัญจร ผอ.พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 2,7,8 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนโยบายของ
1
 
848
คาราวานสัญจร ฯ
1
 
849
คาราวานสัญจรฯ
1
 
850
คุณธรรมนำความร้ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
1
 
851
คุณธรรมนำความรู้และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
1
 
852
คุณภาพของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
1
 
853
คุณภาพของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
1
 
854
งานประดิษฐ์ระดับอาชีพ
1
 
855
งานมหัศจรรย์เด็กไทย
1
 
856
งานมหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
857
งานวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ
1
 
858
งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
859
งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ภาคอีสาน
1
 
860
จตุรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนแปลง
1
 
861
จัดนิทรรศการ การศึกษาพิเศษ " จตุรวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำเปลี่ยนแปลง "
1
 
862
จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานกิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมการประกวดโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและ 5 กลยุทธิ์ ของสพฐ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ESAAN EXCELLENCE 2008)
1
 
863
จัดนิทรรศการนวัตกรรมวิชาการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดบุรีรัมย์
1
 
864
จัดนิทรรศการมหกรรมการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนพิการภาคตะวัออกเฉียงเหนือ
1
 
865
จัดนิทัศการ แสดงผลงานการจัดการเด็กเรียนร่วม ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตกรรม 2551
1
 
866
จุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ชวนเด็กไทยรักการอ่าน
1
 
867
ดำเนินการจัดกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
868
ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
869
ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
870
ทดสอบความรู้พื้นฐานครูผ้สอนภาษาอังกฤษ
1
 
871
ทักษะการพูดเทคนิคการเป็นพิธีกร
1
 
872
ทักษะขบวนการคิด
1
 
873
ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ ประเทศเวีตนาม
1
 
874
ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน
1
 
875
ธรรมชาติบำบัด
1
 
876
นวัตกรรมการศึกษา 2007
1
 
877
นวัตกรรมทางการศึกษา
1
 
878
นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ โรงเรียนสุรนารี จ. นครราชสีมา
1
 
879
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีโรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
1
 
880
นำนวัตกรรมธนาคารความดีร่วมแสดงในตลาดนัดคุณธรรม
1
 
881
นำเสนอผลงานกิจกรรมโรงเรียนจิ๋ว ผลงานแจ๋ว การประกวดโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและ 5 กลยุทธ์ ของ สพฐ.
1
 
882
นำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ในการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
1
 
883
นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัมนาเครือข่ายครูนักวิจัยในชั้นเรียน
1
 
884
นโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
1
 
885
บทบาทหน้าที่จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารสาถนีวิทยุท้องถ่นรุ่นที่ 10
1
 
886
ปฎิบัติธรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1
 
887
ปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษ
1
 
888
ปฏิบัติธรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2
 
889
ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในงาน จตุรวัรรษพัมนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
890
ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
891
ประชุมการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐาน
1
 
892
ประชุมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
893
ประชุมปฏิบัติการ การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1
 
894
ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกา
1
 
895
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1
 
896
ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาตร์
1
 
897
ประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
 
898
ประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการ
1
 
899
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โครงการการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
1
 
900
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มเข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
901
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
902
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบวัดการคิดจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ช่วงชั้น
1
 
903
ประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
904
ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ 2
1
 
905
ประชุมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
906
ประชุมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3
2
 
907
ประชุมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
908
ประชุมพัมนาการสอนเหื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
909
ประชุมวางแผนอัตรากำลัง
1
 
910
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2
 
911
ประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ปี ปี 2552
1
 
912
ประชุมสัมมนาครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1
 
913
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รังมังคลาภิเษก (การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
1
 
914
ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
915
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้วินัยเชิงบวก
1
 
916
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปรับพฤติการรมนักเรียน
1
 
917
ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
1
 
918
ประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการต่อใบประกอบวิชาชีพ
2
 
919
ประชุมสัมมนาโครงการคาราวานนิเทศสัญจร
1
 
920
ประชุมสัมมนาโครงการคาราวานนิเทศสัญญจร
1
 
921
ประชุมอบรม การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
922
ประชุมอบรมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
923
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตร 1 ระดับ ม. ต้น
1
 
924
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์" ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตร 1 ระดับ ม. ปลาย
1
 
925
ประชุมเชิงปกิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
926
ประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
927
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแระกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
928
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
929
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
1
 
930
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
1
 
931
ประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
932
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบชั้นเรียนพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
1
 
933
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการโดยใช้IDPlan
1
 
934
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาชมรมเด็กไทยทำได้
1
 
935
ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
936
ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้สีสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1
 
937
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงาน ตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
1
 
938
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะและการวางแผนตนเอง( ID -PLAN)
1
 
939
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามโครงการยกเครื่องระดับพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN)
1
 
940
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
1
 
941
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง
1
 
942
ประชุมเรื่องคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
943
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดวางระบบควบคุมภายใน
1
 
944
ผ้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผ้สอน
1
 
945
ผ้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผ้นำ ขั้นความร้ชั้นสูง
1
 
946
ผลงานที่สร้างสรรค์ สู่เส้นทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
1
 
947
ผลงานที่สร้างสรรค์สู่เส้นทางพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2
 
948
ผลงานที่สร้างสรรค์สู่เส้นทางพัฒนาการเรียยนรู้ที่ยั่งยืน
1
 
949
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ CAI ด้วยโปรแกรม Flash
1
 
950
ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
1
 
951
ผ่านการฝึกอบรม โครงการทำความดีถวายในหลวง
3
 
952
ผ่านการพัฒนาตรมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
953
ผ่านการพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
10
 
954
ผ่านการพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเ พื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
955
ผ่านการพัฒนาตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการบริการ
1
 
956
ผ่านการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
957
ผ่านการอบรม การพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับ basic level
1
 
958
ผ่านการอบรมกลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
959
ผ่านการอบรมการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
960
ผ่านการอบรมคัดกรอง วินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
2
 
961
ผ่านการอบรมหลักวสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
962
ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” จังหวัดบุร
1
 
963
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
964
ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
965
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1
 
966
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชกราครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
967
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
968
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
969
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ้นที่ 2
1
 
970
ผ่านการอบรมหลักสูตรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1
 
971
ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ การคัดกรอง และวินิจฉัย นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ (ld )
1
 
972
ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา ระบบ e-training
1
 
973
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน
1
 
974
ผู้กำกับลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
975
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง -สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
1
 
976
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
977
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
978
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำความรู้ขั้นสูง ATC
1
 
979
ผู้ประสานงาน ปฏิบัติการ กำกับการ ดูแลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและ จริยธรรมเพื่อเยาวชน
1
 
980
ผู้ฝึกซ้อมควบคุมนักกีฬาประจำหมู่ 15 บ้านสำโรง
1
 
981
ผู้ฝึกสอนกีฬาตระกร้อ ขั้นพื้นฐาน(T Licence Coaching Award)
1
 
982
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
983
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
984
ฝึกอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม
1
 
985
พนักงานเข้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
1
 
986
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา
1
 
987
พัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
988
พัฒนาการเขียนรายงานทางวิชาการ
1
 
989
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
990
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1
 
991
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
1
 
992
พัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
993
พัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
3
 
994
พัฒนาคุณภาพแลพศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
995
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์
2
 
996
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ที่ 1 - 2
1
 
997
พัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
998
พัฒนาผู้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
1
 
999
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนเเปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
2
 
1000
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนเเปลงเพื่อรับการกระจายอำนาจ
1
 
1001
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
1
 
1002
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
1
 
1003
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
1004
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์
2
 
1005
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
1
 
1006
พัฒนาผู้บริการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์
1
 
1007
พัฒนาศักยภาพครูเเกนนำด้านเอดส์เเละเพศศึกษา
1
 
1008
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
1
 
1009
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1010
พัฒนาสมองของนักเรียนก่นประถม
1
 
1011
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
 
1012
ภาษาจีนเบื้องต้น 15 วัน 200 ชั่วโมง
1
 
1013
ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนางาน
1
 
1014
มหกรรมกีฬามวลชนเทิดไท้องค์ราชา "พระมหากษัตริย์นักกีฬา"
1
 
1015
มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่การเปลี่อยแปลง
1
 
1016
มหกรรมวิชาการแสดงผลงานครู นักเรียน และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2
 
1017
มหกรรมอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
1018
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารพัสดุอย่างมืออาชีพ
3
 
1019
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
1
 
1020
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
1021
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
1022
ยาเสพติด
1
 
1023
ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ จตุวรรษ ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1024
ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ จตุวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1025
ร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจรครั้งที่ 2
1
 
1026
ร่วมกิจกรรมคาราวารสัญจรผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
1027
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
1
 
1028
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
15
 
1029
ร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมโค-กระบือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ณ รร.บ้านหนองตาดน้อย ต.ทะเมนชัย
1
 
1030
ร่วมสอบรอบคัดเลือกโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"
1
 
1031
ร่วมโครงการกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
2
 
1032
ร่วมโครงการคารวานนิเทศสัญจร ปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนจตุราษฎ์พิทยาคม
1
 
1033
ร่วมโครงการคารวานนิเทศสัญจรออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
1
 
1034
ร่วมโครงการคาราวานนิเทศสัญจร ปีการศึกษา 2551
1
 
1035
ระบบสารสนเทศโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
1
 
1036
ระบบห้องเรียนไฮเท็ก ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
1037
ระเบียบกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัย
1
 
1038
วิชาผู้กำกับลูกเสือ ชั้นสูง ATC
1
 
1039
วิทยากรร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
1
 
1040
วิทยากรร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
1
 
1041
วิทยากรอบรมปฏิบัติการพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนด้านการวาดภาพ
1
 
1042
วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1
 
1043
วิทยากรแกนนำวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาเพื่อลดปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง
1
 
1044
วิทยากรแกนนำสร้างวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาเพื่อลดปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง
1
 
1045
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้สู่รางวัลเกียรติยศ(Teacher Award )ประจำปี 2550
1
 
1046
วิธีการสอนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
1
 
1047
วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1
 
1048
วินัยของบุคลากร โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
1049
วินัยของบุคลากรโรงเรียนบุรีมย์พิทยาคม
1
 
1050
วินัยของบุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
4
 
1051
วินัยบุคลากรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
1052
วินิจฉัยและคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
1053
ศาสนพิธีและการปฏิบัติ(พุทธศาสนา)
1
 
1054
ศิลปะการใช้สีชอล์ค
1
 
1055
ศึกษษดูงานพัสดุ งานการเงิน
1
 
1056
ศึกษาดูงาน "หลักสูตรโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ (Gifted Pragram)"
1
 
1057
ศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศ งานธุรการห้องเรียน ธุรการโรงเรียน งานโปรแกรม
1
 
1058
ศึกษาดูงานกานำเสนอผลงานเพื่อการประกวดรางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Awards)
1
 
1059
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศมาเลเซีย
1
 
1060
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1
 
1061
ศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
1
 
1062
ศึกษาดูงานด้านครูเกียรติยศ งานการเงิน งานพัศดุและทรัพย์สิน
1
 
1063
ศึกษาดูงานด้านปฐมวัย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและห้องสมุดมีชีวิต
1
 
1064
ศึกษาดูงานประเทศจีน
1
 
1065
ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย-เนปาล
1
 
1066
ศึกษาดูงานมหกรรมทางวิชาการการแสดงสิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
1067
ศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จ.เชียงใหม่
1
 
1068
ศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
1
 
1069
ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต
1
 
1070
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
1
 
1071
ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศเกาหลี
1
 
1072
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
1
 
1073
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ และ การละคร)
1
 
1074
ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
1
 
1075
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) รุ่นที่ 34
1
 
1076
สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
1
 
1077
สถานศึกษาประเภท 2 เื่พื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
1
 
1078
สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาให้เยาวชนภายใต้โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1
 
1079
สพท.บร.1 29-30 กันยายน 2550
1
 
1080
สร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1
 
1081
สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็นและเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 3
1
 
1082
สัมมนาการบริหารการศึกษาเรื่องการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระ
1
 
1083
สัมมนาการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านศีลธรรม
1
 
1084
สัมมนาการเปิดบ้านคุณธรรม
1
 
1085
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปัญหาและทางออก"
1
 
1086
สัมมนานักเขียนสี่ภาคครั้งที่สาม
1
 
1087
สัมมนาวิชกาการลูกเสือ ด้านพิธีการลูกเสือ
1
 
1088
สัมมนาวิทยากรขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
1
 
1089
สื่อการเรียนรู้และแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3
1
 
1090
สื่อนวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้จริง
1
 
1091
สุขภาพ
1
 
1092
หลักการประกันภัยเบื้องต้นเเละพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ.2535
1
 
1093
หลักการใช้ภาษาสำหรับครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
1094
หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
1095
หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครูตามหลักสูตร สพฐ
1
 
1096
หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
 
1097
หลักสุตรการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
1098
หลักสูครที่ 2 เรื่อง การประเมินคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
1
 
1099
หลักสูครที่ 2 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1
 
1100
หลักสูครที่ 2 เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
1
 
1101
หลักสูครที่ 2 เรื่อง ครูรางวัลเกียรติยศ หนังสืออ่านสำหรับเด็ก
1
 
1102
หลักสูครที่ 2 เรื่องการทำผลงานวิชาการ
1
 
1103
หลักสูครที่ 2 เรื่องโปรแกรม FLASH สร้างสื่อการสอน
1
 
1104
หลักสูครแกนนำเยาวชน 1 ครูที่ดูแลด้านเอดส์และเพศศศึกษาในโรงเรียน
1
 
1105
หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์
1
 
1106
หลักสูตร การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
1
 
1107
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษกิจพอเพียง
1
 
1108
หลักสูตรการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพ
1
 
1109
หลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2551)
1
 
1110
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ รุ่นที่ 2
1
 
1111
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1112
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศา
1
 
1113
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานชำนาญการพิเศษ
1
 
1114
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1115
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1116
หลักสูตรการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
1117
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม
1
 
1118
หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรม (ด้านที่3) ให้เป็นผลงานทางวิชาการครูที่มีคุณภาพ
1
 
1119
หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
3
 
1120
หลักสูตรการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3
 
1121
หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
1122
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
1123
หลักสูตรการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ INTERACTIVE ด้วยโปรแกรม ADOBE CAPTIVATE 26 -28 ธันวา
1
 
1124
หลักสูตรการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ ICT
2
 
1125
หลักสูตรการสร้างระบบปฏิบัติการ E-Learning (CAI)
1
 
1126
หลักสูตรความก้าวหน้าทางวิชาชีพเเละมิติใหม่ของการประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากร
1
 
1127
หลักสูตรที่ 2 อบรมห้องสมุดมีชีวิต
1
 
1128
หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การสร้างเว็บไซด์ ด้วยJoomla
1
 
1129
หลักสูตรที่ 2 เรื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1
 
1130
หลักสูตรที่ 2 เรื่อง หลักสูตร 51
1
 
1131
หลักสูตรปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1
 
1132
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองผู้บริหารสถานศึกษา
1
 
1133
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2
 
1134
หลักสูตรอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับต้น
1
 
1135
หลักสูตรเตรียมรับการประเมินการดำรงวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยะฐานะคามหลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่
1
 
1136
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1
 
1137
หลักสูตรแกนกลาง ปีการศึกษา 2551 ที่หอประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
1
 
1138
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1
 
1139
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4
 
1140
หลักสูตรโปรแกรม Microsoft office word Excel และ Power Point 2003
1
 
1141
หัวใจคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1142
หัวใจใฝ่คณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1143
หัวใจใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
3
 
1144
หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
37
 
1145
หัวใจใฝ่คุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1146
หัวใจใฝ่คุณธรรมพร้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1147
หัวใจไฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1148
อบบรมครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1
 
1149
อบรบการเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหารท้องถิ่น
1
 
1150
อบรม "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด"
3
 
1151
อบรม "การพัฒนาการวัดและประเมินผลเน้นกระบวนการคิด"
1
 
1152
อบรม "กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด"
1
 
1153
อบรม "ครูยุคใหม่กับการสอนภาษาไทยเชิงรุก"
1
 
1154
อบรม EXCEL ระบบงานสารสนเทศ งานธุรการโรงเรียน - ห้องเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
1
 
1155
อบรม EXCEL ระบบงานสารสนเทศงานธุรการโรงเรียน-ห้องเรียน ด้วยคอมพิวเตอร์
1
 
1156
อบรม ID Pland
1
 
1157
อบรมEXCEL ระบบงานสารสนเทศงานธุรการโรเงรียน-ห้องเรียน ด้วยคอมพิวเตอร์
1
 
1158
อบรมกรรมการสอบวัดผลระดับชาติ
1
 
1159
อบรมกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
2
 
1160
อบรมกลยุทธ์พัฒนากระบวนการคิด
1
 
1161
อบรมการกระจายอำนาจ
1
 
1162
อบรมการคัดกรอง วินิจฉัยและพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
1163
อบรมการคัดกรองและวินิจฉัย และการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
1164
อบรมการคิดวิเคราะห์
1
 
1165
อบรมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์
1
 
1166
อบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเว็บ www.think.com
1
 
1167
อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
1
 
1168
อบรมการจัดทำต้นทุนผลผลิตปี50
1
 
1169
อบรมการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กในโครงการ
1
 
1170
อบรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาโดยใช้โปรแกรม student 2544
1
 
1171
อบรมการดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
1
 
1172
อบรมการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
1173
อบรมการประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน
1
 
1174
อบรมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง การส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 ปี2552
1
 
1175
อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
1
 
1176
อบรมการผูนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษา ประเภทื่ 2
1
 
1177
อบรมการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษตามกระบวนการเพื่อการสื่อสาร
1
 
1178
อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2
 
1179
อบรมการพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
1
 
1180
อบรมการพัฒนาคุณธรรมและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิรูป
2
 
1181
อบรมการพัฒนาคุณธรรมและน้อมนำปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงส่การปฏิรูป
1
 
1182
อบรมการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
1183
อบรมการพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนวจประจำพุทธศักราช 2551
1
 
1184
อบรมการพัฒนาตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจประจำปีพุทธศักราช 2551
1
 
1185
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
1
 
1186
อบรมการพัฒนาเวปไซด์สถานศึกษา
1
 
1187
อบรมการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
1188
อบรมการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ
1
 
1189
อบรมการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1190
อบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
1
 
1191
อบรมการสร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม Power Point 2007
1
 
1192
อบรมการสร้างสื่อCAI
1
 
1193
อบรมการสอนครูสอนภาษาอังกฤษตามกระบวนการเพื่อการสื่อสาร
1
 
1194
อบรมการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้น
1
 
1195
อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน ณ โรงแรมเทพนคร
1
 
1196
อบรมการสืบค้นข้อมูลทางInternet
1
 
1197
อบรมการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในชั้นประถมศึกษา
1
 
1198
อบรมการเขียนนวัตกรรม
1
 
1199
อบรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
1200
อบรมการเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1201
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2
 
1202
อบรมการเรียนรู้การใช้ "Handheld" กันการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
 
1203
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้
1
 
1204
อบรมการใช้คู่มือแนะแนว
1
 
1205
อบรมการใช้สื่อ Power Point
1
 
1206
อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี เสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
1207
อบรมกิจกรรม "หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
3
 
1208
อบรมกิจกรรม "หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
1209
อบรมกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ (การผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียนรู้)
1
 
1210
อบรมกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ (การผลิตเอกสารปะกอบการเรียนรู้)
1
 
1211
อบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน "การวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
1212
อบรมกิจกรรมการเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน
2
 
1213
อบรมกิจกรรมการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2
 
1214
อบรมกิจกรรมการเรียนการสอน "การวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
1215
อบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนา
1
 
1216
อบรมกิจกรรมคาราวานสัญจร
1
 
1217
อบรมกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
1
 
1218
อบรมกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้เเละหลักสูตร
1
 
1219
อบรมกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
6
 
1220
อบรมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
1221
อบรมกิจกรรมหัวใจใว่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1222
อบรมขบวนการคิด
1
 
1223
อบรมครูปฐมวัยตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
1
 
1224
อบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
3
 
1225
อบรมครูผู้สมัครเป็นผู้ให้บริการ คูปองการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1
 
1226
อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ TKT Module 1
1
 
1227
อบรมครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
1
 
1228
อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์
1
 
1229
อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
1
 
1230
อบรมครูผู้สอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
1
 
1231
อบรมครูภาษาอังกฤษ
1
 
1232
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอน TKT Module 2
1
 
1233
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนวัดความรู้
1
 
1234
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนวัดความรู้การสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1235
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TKT Module 1
1
 
1236
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้
1
 
1237
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ (TKT) Module 2
1
 
1238
อบรมครูภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้การสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1239
อบรมครูวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
1240
อบรมครูวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
1
 
1241
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ The Gateway to Success Perfect Publishing Co.Ctd.
1
 
1242
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น ( BASIC )
1
 
1243
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น 18-22 สิงหาคม 2551
1
 
1244
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นท่ 1,2
1
 
1245
อบรมครูอนามัย
1
 
1246
อบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงขั้นที่ 3 - 4
1
 
1247
อบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
1248
อบรมครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยช่วงชั้นที่1
1
 
1249
อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ E-mail และ Windon
1
 
1250
อบรมคารวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1251
อบรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1252
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู นักเรียน
1
 
1253
อบรมงานปั้นกระดาษ
1
 
1254
อบรมงานเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ
1
 
1255
อบรมจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
1
 
1256
อบรมทักษะทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนประถมเขตเมืองบุรีรัมย์
1
 
1257
อบรมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
1
 
1258
อบรมทางวิชาการ การบริหารการเงิน
1
 
1259
อบรมทางวิชาการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
1
 
1260
อบรมทางวิชาการในโอกาสครบรอบ46 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
1
 
1261
อบรมทางไกลหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู(หลักสูตรกลาง)ปีที่1
1
 
1262
อบรมบุคลากรตัวอย่างผู้มีวินัย จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1
 
1263
อบรมปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรีเพื่อการเรียนการสอน
1
 
1264
อบรมปฏิบัติการ Power point
1
 
1265
อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
1
 
1266
อบรมปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกทักษะการสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
1
 
1267
อบรมปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ในโครงการ "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"
1
 
1268
อบรมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
1
 
1269
อบรมปฏิบัติการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1
 
1270
อบรมปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาประเภทที่ 2
1
 
1271
อบรมปฏิบัติการพัฒนา นักเรียนผู้นำ YC ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ Youth Counselor
1
 
1272
อบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
1273
อบรมปฏิบัติการสร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point 2007
1
 
1274
อบรมปฏิบัติการสอนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1275
อบรมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย
2
 
1276
อบรมปฏิบัติการเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1277
อบรมปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
1
 
1278
อบรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างวินัย
1
 
1279
อบรมปฏิบัตืธรรม
1
 
1280
อบรมประชุมปฏิบัติการ
1
 
1281
อบรมประชุมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
1
 
1282
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1283
อบรมผลงานทางวิชากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ
1
 
1284
อบรมผู้กำกับลูกเสือผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ATC
1
 
1285
อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง BTC
1
 
1286
อบรมผู้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
1
 
1287
อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสถานศึกษาหลุกสูตรสำหรับครูผู้สอน
1
 
1288
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นนสูง
1
 
1289
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
1290
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 359 ณ ค่ายลูกเสือสวนนกบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
1
 
1291
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
1
 
1292
อบรมผู้ฝึกนักกีฬาวอลเล่ย์บอล
1
 
1293
อบรมพัฒนาการสอนครูสอนภาษาอังกฤษตามกระบวนการสอนเพื่อการสื่อสาร
1
 
1294
อบรมพัฒนาการสอนครูสอนภาษาอังกฤษตามกระบวนการสอนเพื่อการสื่อสาร พ.ศ.2550
1
 
1295
อบรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1296
อบรมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3
1
 
1297
อบรมพัฒนาการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3
1
 
1298
อบรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1
 
1299
อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
1300
อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ช่วงชั้นที่ 2
1
 
1301
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1302
อบรมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1- 2
1
 
1303
อบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1
 
1304
อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
1
 
1305
อบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
1306
อบรมพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2
1
 
1307
อบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์กรระดับโรงเรียน
1
 
1308
อบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
1
 
1309
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ TKT Module 2
1
 
1310
อบรมยกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
1311
อบรมยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3
 
1312
อบรมระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ 29 พฤศจิกายน 2551
1
 
1313
อบรมลูกเสือขั้นผู้นำ
1
 
1314
อบรมวิจัยในชั้นเรียน
4
 
1315
อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
1
 
1316
อบรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย
1
 
1317
อบรมสถานศึกษาเรื่องE.M.Q. sehool
1
 
1318
อบรมสมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีทางการศึกษา
1
 
1319
อบรมสมมนา กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดการท่ามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร
1
 
1320
อบรมสมองกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1
 
1321
อบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1
 
1322
อบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
1
 
1323
อบรมสัมมนาเชิงปกิบัติการการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1324
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1325
อบรมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1
 
1326
อบรมสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
 
1327
อบรมหลักสูตร "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ"
1
 
1328
อบรมหลักสูตร " สอนอย่างไร...พัฒนาเด็ก LD ให้เรียนรู้ได้ "
1
 
1329
อบรมหลักสูตร "กรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ" จังหวัดบุรีรัมย์
1
 
1330
อบรมหลักสูตร 51
1
 
1331
อบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
1
 
1332
อบรมหลักสูตร การพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1333
อบรมหลักสูตร การสร้างระบบปฏิบัติการ E - Learning (CAI)
1
 
1334
อบรมหลักสูตร การสร้างระบบปฏิบัติการ E - Learning (CAI) โปรแกรม NANO WEB EDITOR 2006
1
 
1335
อบรมหลักสูตร"ผู้ฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ"
1
 
1336
อบรมหลักสูตรการน้อมนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1337
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1
 
1338
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็ฯวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
1339
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1340
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1341
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
1
 
1342
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรุ่นที่ 1
1
 
1343
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
1344
อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
1
 
1345
อบรมหลักสูตรการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
1346
อบรมหลักสูตรการเจาะลึกการพัฒนาผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
1347
อบรมหลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
1348
อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551สู่การปฏิบัติ
1
 
1349
อบรมหลักสูตรโปรแกรม Micosoft word, Excel และ Powerpoirt 2003
1
 
1350
อบรมหัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
6
 
1351
อบรมหัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมานำเศรษฐกิจพอเพียง
1
 
1352
อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อในการเป็นครู
1
 
1353
อบรมเจาะลึกการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
1
 
1354
อบรมเชิงปกิบัติการการสร้างแบบฝึกทักษะการสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
1
 
1355
อบรมเชิงปฎิบัติ การทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1356
อบรมเชิงปฎิบัติการ Coach the Coach Workshop
1
 
1357
อบรมเชิงปฎิบัติการ Handhel ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3-4
1
 
1358
อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
7
 
1359
อบรมเชิงปฎิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1360
อบรมเชิงปฎิบัติการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่าน หนังสือไม่คล่อง
1
 
1361
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1
 
1362
อบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
1
 
1363
อบรมเชิงปฏิบัติการ
1
 
1364
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Handhel กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์"
1
 
1365
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยชั้นเรียน"
1
 
1366
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
2
 
1367
อบรมเชิงปฏิบัติการ "หัวใจใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
1368
อบรมเชิงปฏิบัติการ Power point 2007
1
 
1369
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินการคิด
1
 
1370
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1371
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ดนตรีและเพลงสำหรับเด๊กปฐมวัยตามพัฒนาการทางสมอง"
1
 
1372
อบรมเชิงปฏิบัติการ " เรื่องการวิจัย พระราชบัญญัติ ๒๕๔๒ มาตร ๓๐ "
1
 
1373
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ห้องเรียน ICT"
1
 
1374
อบรมเชิงปฏิบัติการ 6Q " หนทางสู่ความสุขและความสำเร็จ"
1
 
1375
อบรมเชิงปฏิบัติการ TAM Camp 2007 โปรแกรม Namo Freemotion
1
 
1376
อบรมเชิงปฏิบัติการ TAM Camp Advance 2007โปรแกรม Namo Freemotion
1
 
1377
อบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
1378
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
2
 
1379
อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1
 
1380
อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต
1
 
1381
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการทางสมอง
1
 
1382
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การทำวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
1383
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1384
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ
1
 
1385
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
1
 
1386
อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ(S&D)
1
 
1387
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างCoaching Team การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
1
 
1388
อบรมเชิงปฏิบัติการการอกกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1389
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน CAR เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1390
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1391
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานและวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1392
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
1
 
1393
อบรมเชิงปฏิบัติการการเต้นแอโรบิคขั้นพื้นฐาน
1
 
1394
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานรศึกษา Smis,Obec,Onweb
1
 
1395
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
2
 
1396
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศษสตร์แบบห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม. 5
1
 
1397
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ ช่วงชั้นที่ 4
1
 
1398
อบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะ
1
 
1399
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
15
 
1400
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
1401
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
1402
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2
 
1403
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงแรมเพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
1
 
1404
อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1405
อบรมเชิงปฏิบัติการวินัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
1406
อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปไทย แขนงจัดดอกไม้สด
1
 
1407
อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาประเภท 2 เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
1408
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น โปรแกรม Dream 8
1
 
1409
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์
1
 
1410
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1
 
1411
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป่าลูกโป่งประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ร้องเพลง ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวและจังหวะ ฯ
1
 
1412
อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกนักกีฬาฟุตบอล
1
 
1413
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
1414
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1
 
1415
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือทางการแนะแนว
1
 
1416
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพบุ
1
 
1417
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อประกอบการขอผลงานทางวิชาการและการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว
1
 
1418
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา LD
1
 
1419
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1
 
1420
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม student'44
1
 
1421
อบรมเชิวปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1
 
1422
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับรับการพัฒนาระบบE-training
1
 
1423
อบรมเทคนิคการสร้างนิทานด้วยตนเองผ่านกระดาษ
1
 
1424
อบรมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน"
1
 
1425
อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานภาครัฐ
1
 
1426
อบรมเพิ่มศักยภาพครูสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
1427
อบรมเพื่อพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
1428
อบรมเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
1429
อบรมเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
1
 
1430
อบรมเรื่องการคิดวิเคราะห์
1
 
1431
อบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครู การจัดการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด
1
 
1432
อบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูเป็นครูแกนนำ ปีการศึกษา 2550
1
 
1433
อบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครูเปแนครูต้นแบบ ปีการศึกษา 2550
1
 
1434
อบรมเรื่องสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
 
1435
อบรมเรื่องเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
 
1436
อบรมเรื่องแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและเขียน
1
 
1437
อบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1
 
1438
อบรมโครงการ "โครงการเจียรนัยรัตนมณีด้วยงานศิลป์" สาขานาฏศิลปไทย
1
 
1439
อบรมโครงการ "เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ"
1
 
1440
อบรมโครงการการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1
 
1441
อบรมโครงการข้าราชการไทยห่างไกลโรค
1
 
1442
อบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม
1
 
1443
อบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2551
1
 
1444
อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มข้าราชการ
1
 
1445
อบรมโครงการพัฒนาครูหลักสูตร "การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1446
อบรมโครงการพัฒนาครูหลักสูตร "การพัมนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1447
อบรมโครงการพัฒนาครูหลักสูตรการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
1
 
1448
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาตนเองสุ่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1449
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1450
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัมนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1451
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1452
อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร "การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1453
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
1
 
1454
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตร 1 ระดับ ม. ปลาย
1
 
1455
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบ สสวท. หลักสูตร 1 ระดับ
1
 
1456
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
1
 
1457
อบรมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
5
 
1458
อบรมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
8
 
1459
อบรมโครงการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1
 
1460
อบรมโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง
1
 
1461
อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยหลักสูตรการสืบสวนและสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง รุ่นที่ 2
1
 
1462
อบรมโครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ (หลักสูตรผู้บริหาร)
1
 
1463
อบรมโครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ(หลักสูตรผู้บริหาร)
1
 
1464
อบรมโครงการแพทย์แผนไทยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6
 
1465
อบรมโปรแกรม internet การสืบค้นข้อมูล
1
 
1466
อบรมโปรแกรม SMIS 51
1
 
1467
อบรมโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิช
1
 
1468
อบรมโรงเรียนกระจายอำนาจ
1
 
1469
อบรมโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1470
อลรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์
1
 
1471
อ่าน - คิด - เขียน การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
 
1472
อ่าน คิด เขียน การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4
 
1473
อ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
1
 
1474
อาราวานสัญจร
1
 
1475
อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิเด็ก
1
 
1476
เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1
 
1477
เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
3
 
1478
เข้าชมการจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ งานจตุวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2550
1
 
1479
เข้าร่วมการประกวด วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องกิจกรรม การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านที่เน้นกลวิธีการสอนแบบ PQ4R ในระดับเขตพื้นที่และ
1
 
1480
เข้าร่วมการประกวดคัดเลือกวิปฏิบัติงานที่เป็นเลิส สถานศึกษาที่ 1 รุ่นที่ 2กลุ่มสาระวิชาภาไทย ระดับมั
1
 
1481
เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ อุตรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1482
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศ ครั้งที่ 2
1
 
1483
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศ ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
1484
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร
1
 
1485
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1486
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
5
 
1487
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจรครั้งที่ 2
2
 
1488
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1489
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร 1 พบเพื่อนครู
2
 
1490
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
9
 
1491
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 2
1
 
1492
เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร.1พบเพื่อนครู
1
 
1493
เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2551
1
 
1494
เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2551
1
 
1495
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
1
 
1496
เข่าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ผลงานที่สรรค์สร้าง ส่เส้นทางการพั?นาที่ยั่งยืน"
1
 
1497
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร้การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธจาก Coaching Team ส่ระบบค่ประเมินแบบมีส่วนร่วมเรียนร้ (PAIR-PLA)
1
 
1498
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร้มหกรรมทางวิชาการ จตุรวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1499
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการจตุวรรษพัฒนา ก้าวหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1500
เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
1
 
1501
เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
1502
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1
 
1503
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
 
1504
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลสัทฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย
1
 
1505
เข่าร่วมศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2
 
1506
เข้าร่วมสัมมนา การเปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
1
 
1507
เข้าร่วมสัมมนาการเปิดบ้านคุณธรรมฯ
1
 
1508
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบย่งยีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
1509
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1510
เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ " ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 27 ระดับครูอาจารย์"
1
 
1511
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาพื้นบ้านและกีฬานครชัยบุรินทร์
1
 
1512
เข้ารับการประเมินชำนาญการพิเศษ ดัง 1, 2
1
 
1513
เข้ารับการอบรม โครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ (หลักสูตรครูอนุบาลและครูพี่เลี้ยง)
1
 
1514
เข้ารับการอบรมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับช่วงชั้นที่ 1-4
1
 
1515
เข้ารับการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มความสามารถระดับต้น (basic)
1
 
1516
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นผลงานทางวิชาการครูที่มีคุณภาพ
1
 
1517
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายดนตรี - นาฎศิลป์
1
 
1518
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนในฝัน
1
 
1519
เข้ารับการอบรมเรื่อง กลยุทธ์การพัมนากระบวนการคิด
1
 
1520
เข้ารับการอบรมเรื่อง ครุยุคใหม่กับการสอนภาษาไทยเชิงรุก
1
 
1521
เข้ารับการอบรมเรื่อง จุดประกายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
1
 
1522
เข้ารับการอบรมเรื่อง ระบบเครื่อข่ายและการสร้างบทเรียนระบบ E-learning
1
 
1523
เข้ารับการอบรมเรื่อง หลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1524
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Coaching Team การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
1
 
1525
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและวิชาชชีพ
1
 
1526
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
1
 
1527
เจาะลึกการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
2
 
1528
เจาะลึกการพัฒนาผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
3
 
1529
เจาะลึกการพัฒนาผลวิชาการครูสู่ความสำเร็จ
1
 
1530
เชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่
1
 
1531
เตรียมการประเมินจากสมศ.
1
 
1532
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง
1
 
1533
เตรียมความพร้อมเพื่รองรับการพัฒนา ระบบ e-Treaining
1
 
1534
เตรียมรับประเมินการดำรงวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่
1
 
1535
เทคนิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
 
1536
เทคนิกการใช้สีสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1
 
1537
เทคนิคการการจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี
1
 
1538
เทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
1
 
1539
เทคนิคการจัดกิจกรรส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
 
1540
เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงาน
8
 
1541
เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงาน ตามโครงการยกเครื่องระบบการพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนุและวางแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
1
 
1542
เทคนิคการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร (ID-Plan)
2
 
1543
เทคนิคการจัดทำรายงานและเขียนผลงานทางวิชาการ
1
 
1544
เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
1
 
1545
เทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์สาขาเคมี
1
 
1546
เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร
2
 
1547
เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลป์การเป็นพิธีกร
1
 
1548
เทคนิคการสร้างนิทานด้วยตนเอง ผ่านกระดาษสร้างสรรค์
1
 
1549
เทคนิคการสอนระดับประถมศึกษา
1
 
1550
เทคนิคการสอนและการสร้างแบบทดสอบ สำหรับช่วงชั้นที่ 1-4
1
 
1551
เทคนิคการสอนและการใช้สื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1, 2
1
 
1552
เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนงานตามมาตรฐานวิชาชีพตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินสมรรถนะและวางแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
1
 
1553
เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1
 
1554
เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างเครื่อข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามโครงการยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร โดยการประเมินามรรถนะและวางแผนการพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
1
 
1555
เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชการ
1
 
1556
เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ และการเขียนรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1
 
1557
เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการและการเขียนรายงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1
 
1558
เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายแกนนำจัดทำผลงานทางวิชาการ
1
 
1559
เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อให้มีหรือเลือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1
 
1560
เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำและสร้างเครือข่ายแกนนำด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ
1
 
1561
เทคนิคการใช้สีนำ
1
 
1562
เทคนิคการใช้สีสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
2
 
1563
เทคนิคการใช้สื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
1
 
1564
เทคนิคทางจุลชีพวทิยา และอณูชีวิตวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 1
1
 
1565
เทคนิควิธีการสอนแบบคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
1
 
1566
เทคนิคเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้
1
 
1567
เทคนิคใหม่การจัดทำนวัตกรรมการศึกษา วิจัย และพัฒนาการเขียนรายงาน
1
 
1568
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1
 
1569
เทตนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
1
 
1570
เนคนิคการสร้างนิทานด้วยตนเอง ผ่านงานกระดาษสร้างสรรค์
1
 
1571
เป็นกระบวนการในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงศักยภาพนักเรียน
1
 
1572
เป็นบุคคลากรต้นแบบการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่รางวัลเกียรติยศ (teacher award ) ประจำปี 2550วิชาสุขศึกษา
1
 
1573
เป็นบุคคลากรต้นแบบการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่รางวัลเกียรติยศ (teacher awards )
1
 
1574
เป็นผู้เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม"เยาวชนไทน ทำดี ถวายในหลวง"
1
 
1575
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร โปรแกรม Microsoft office Word ,Excel และ Power point 2003
1
 
1576
เป็นวิทยากรขับเคล่อนคุณธรรม จริยะรรมฯ
1
 
1577
เป็นวิทยากรร่วมในกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1578
เป็นวิทยากรเรื่องการใช้โปรแกรม Ms.office
1
 
1579
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้โรงการพัฒนาความดี การแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาระบบประคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
1580
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการธนาคารความดี การแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนฯ
1
 
1581
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนฯ
1
 
1582
เป็นวิทยากรโครงการคาราวานนิเทศสัญจร ผอ.สพท.บร.พบเพื่อนครู
1
 
1583
เป็นวิทยากรโครงการคาราวานนิเทศสัญจร ผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
1584
เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรโปรแกรม Microsoft office,Excelและ Power point 2003
1
 
1585
เป็นวิทยากรให้การอบรมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ.สพท.บร. 1 พบเพื่อนครู
1
 
1586
เป็นวิทากรให้การอบรมกิจกรรมคารานสัญจรผอ.สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
1587
เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่งลูกเสือสามัญ กองที่ 2/1
1
 
1588
เยี่ยมชมและศึกษาหาความร้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ในงานมหกรรมวิชาการฯ
1
 
1589
เรื่อง บทบาทพยาบาลวิชาชีพในงานเวชปฏิบัติ
1
 
1590
เรื่อง: การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 3 พฤษภาคม 2550
1
 
1591
เรื่อง: การแก้ไขข้อขัดข้องพื้นฐานงานพิพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์
1
 
1592
เรื่อง: อบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลง
1
 
1593
เรื่อง: โครงการดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการทางสมอง
1
 
1594
เรื่องการผลิตสื่อ
1
 
1595
เรื่องการผลิตสื่อการเรียนรู้
1
 
1596
เรื่องการพยาบาลทารกเเรกเกิดตัวเหลือง
1
 
1597
เรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
1
 
1598
เรื่องการสร้างระบบปฏิบัติการโปรแกรมช่วยสอยCAI
1
 
1599
เรื่องการสอนแบบโครงงาน
1
 
1600
เสนอผลงานประเภทบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552
1
 
1601
เสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตศึกษา รูปแบบการนำเสนอแนบบรรยาย
1
 
1602
เสวนาทางวิชาการ "ผลงานที่สร้างสรรค์ สู่เส้นทางพัฒนาการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
1
 
1603
เเผนกิจกรรมเเนะเเนวเพื่อประกอบการรอผลงานทางวิชาการเเละการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการเเนะเเนว
1
 
1604
แก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
1
 
1605
แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
1
 
1606
แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5
 
1607
แผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อประกอบการขอผลงานทางวิชากาแรละการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว
1
 
1608
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการศึกษา
1
 
1609
โครงการ English Immersion Camp Certificate 2007
1
 
1610
โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
1
 
1611
โครงการ"ดนตรีและเพลง สำหรับปฐมวัยตามพัฒนาการทางสมอง"
1
 
1612
โครงการกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
1
 
1613
โครงการคราวานสัญจรพบเพื่อนครูการจัดทำ ID plan
1
 
1614
โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านงานปั้นกระดาษ
1
 
1615
โครงการค่ายพุทธธรรมนำชีวิต
1
 
1616
โครงการคาราวานนิเทศศัญจร ปีการศึกษา 2551 (การบริหารงานการเงิน)
1
 
1617
โครงการคาราวานนิเทศสัญจร
1
 
1618
โครงการคาราวานนิเทศสัญจร ปี 2551
1
 
1619
โครงการคาราวานสัญจร พบเพื่อนครู การจัดทำ ID plan
1
 
1620
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2551
1
 
1621
โครงการดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒนาสมอง
1
 
1622
โครงการตอบปัญหาธรรมะ
1
 
1623
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 25
1
 
1624
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 26 ระดับครูอาจารย์
1
 
1625
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 25
1
 
1626
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 26 ระดับครูอาจารย์
1
 
1627
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 26 ระดับครูอาจารย์
1
 
1628
โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 27 ระดับครูอาจารย์ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศและรางวัลที่5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต1
1
 
1629
โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26
2
 
1630
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26 ปี 51
1
 
1631
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 25 ปี2550
1
 
1632
โครงการทำความดีถวายในหลวง
1
 
1633
โครงการปฎิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่ 48 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
1
 
1634
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประจำปีพทธศักราช 2551
2
 
1635
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1
 
1636
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการTAM Camp 2007 เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน
1
 
1637
โครงการพัฒนาการสอนครูสอนภาษาอังกฤษ
1
 
1638
โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1
 
1639
โครงการพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองส่งสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
1
 
1640
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
1
 
1641
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
1
 
1642
โครงการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมเพื่อเยาวชน
1
 
1643
โครงการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมเพื่อเยาวชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุหัวในวโรกาสที่ทรงพนะชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
1
 
1644
โครงการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมเพื่อเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
1
 
1645
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย
3
 
1646
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน
1
 
1647
โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความตระหนักในหน้าที่ครูและการสื่อสารกับนักเรียน
1
 
1648
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
1649
โครงการพัฒนาป้องกันและดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
1
 
1650
โครงการพัฒนาผ้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศ
1
 
1651
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความสำเร็จ
5
 
1652
โครงการพัฒนาผลงานวิชาการสู่ความสำเร็จ
1
 
1653
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
1
 
1654
โครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์
1
 
1655
โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน
1
 
1656
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย
1
 
1657
โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-2 โรงเรียนสะแกโพร
1
 
1658
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1
 
1659
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3
 
1660
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อป้องกันภัยสุขภาพในกลุ่มเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
1
 
1661
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
1
 
1662
โครงการส่งเสริมการเรียนศาสนพิธี
1
 
1663
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร"
2
 
1664
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก 3-5 ปี
1
 
1665
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1
 
1666
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หัวข้อ "การส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต"
1
 
1667
โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
1
 
1668
โครงการสายใยใส่ใจเด็กและเยาวชน
1
 
1669
โครงการอบรมครูในโรงเรียนประเภทที่ 1 ที่จะเป็นหน่วยเบิกเงินตรงกับคลังด้วยระบบ GFMIS ย่าง Excel loadur.
1
 
1670
โครงการอบรมครูในโรงเรียนประเภทที่ 1 ที่จะเป็นหน่วยเปิดตรงกับคลังด้วยระบบ GFMIS
1
 
1671
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้:แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
10
 
1672
โครงการอบรมปัญหาธรรมะ "ก้าวหน้าครั้งที่ 26" ระดับครูอาจารย์
1
 
1673
โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างระบบปฏิบัติการ โปรแกรม captivate
1
 
1674
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการตามแนว Backward Design เพื่อพัฒนาผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2
1
 
1675
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
1
 
1676
โครงการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ(หลักสูตรผู้บริหาร)
1
 
1677
โครงการเยาวชนยุติธรรม
1
 
1678
โครงการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผู้สอน เครื่อข่ายที่ 4
2
 
1679
โปรแกรม Office Word , Excel , Powerpoint 2003
1
 
1680
โปรแกรม microsoft offic word,Exccl,powerpoint 2003
1
 
1681
โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจหลักสูตรครูผู้สอน เครือข่ายที่ 4
1
 
1682
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพยาบาลผดุงครรภ์
1
 
1683
ใส่ใจสักนิด ไม่ผิดวินัย
1
 
1684
ใส่ใจสักนิดไม่ผิดว่าน้อย
1
 
1685
ใส่ใจสักนิดไม่ผิดวินัย
12
 
1686
ได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในงานจตุรวรรษพัฒนาก้าวหน้าสู่ผู้นำเปลี่ยนแปลง
1
 
1687
ได้ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในน จตุวรรษพัฒนา ก้าวหน้สส่ผ้นำการเปลี่ยนแปลงฯ
1
 
1688
ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการในงาน"จตุรวรรษพัฒนาก้าวสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2
 
1689
ได้ผ่านการอบรมการวิจัยและการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
1
 
1690
ได้ผ่านการอบรมกิจกรรม "หัวใจใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
1
 
1691
ได้ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
1
 
1692
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1
 
1693
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการ การคัดกรอง และวินิจฉัย นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้
1
 
1694
ได้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ e-Training
1
 
1695
ได้ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
1
 
1696
ได้ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
1
 
1697
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
 
1698
ได้รับคัดเลือกป็นบุคลากรต้นแบบปี 2549
1
 
1699
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการปฏิรปกระบวนการเรียนรู้รางวัลเกียรติยศ สาขาภาษาไทย ปี2549
1
 
1700
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดหนังสือเด็กและเรื่องสั้น ผลงานครู ระดับช่วงชั้นที่ 2 จาผลงานชื่อ ผีตาแฮก
1
 
1701
ได้เข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
1
 
1702
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่ 2
1
 
1703
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร ครั้งที่2
1
 
1704
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจรครั้งที่ 2
1
 
1705
ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานสัญจร ผอ. สพท.บร.1 พบเพื่อนครู
1
 
1706
ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
 
1707
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ รวมพลังสร้างสรรสติปัญญา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมทางวิชาการ
4
 
1708
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรทางวิชาการจตุรวรรษพัฒนากว้าหน้าสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
1
 
1709
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน เรื่อง Best Practices และการเรียนรู้ผ่านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
1
 
1710
ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
 
1711
ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ เปิดบ้านคุณธรรม
1
 
1712
ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน เรื่อง ( best practices) งานช่างพื้นฐาน
1
 
1713
ได้เป็นวิยากรโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมเพื่อชีวิตพอเพียง โครงการเลี้ยงหมูหลุม
1
 
1714
ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ครั้งที่ 6 (TCTED 2008)
1
 
จากผู้มีรายชื่อในระบบทั้งสิ้น 2320   คน        ค้นตามชื่อ    ค้นตามจำนวนครั้ง
*แก้ไขsubject admin*