รายงานตามระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อมูลเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๕ (ภาคเรียนที่ ๒ )
โรงเรียนในสังกัด   168   โรงเรียน    54.91.203.233
บรรทัด ข้อหลัก ข้อย่อย หัวข้อ การดำเนินงาน นักเรียน นักเรียน คิดเป็น
89 มี/ปฎิบัติ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ ทั้งหมด ทำได้ ร้อยละ
1 1 ๑.๐๑ ร้อยละของโรงเรียนที่มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้ 161 0 27065 26794 99.00
2 1 ๑.๐๒ ร้อยละของโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 160 1 20391 19532 95.79
3 1 ๑.๐๓ ร้อยละของโรงเรียนที่มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างพอเพียง 160 1 20001 18929 94.64
4 1 ๑.๐๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น ตามจุดเน้น 161 0 20258 19781 97.65
5 1 ๑.๐๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมี กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียน 156 1 19766 19541 98.86
6 1 ๑.๐๖ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น 161 0 20448 19456 95.15
7 1 ๑.๐๗ ร้อยละของโรงเรียนที่มีผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นทำโครงงาน โครงการจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 152 3 25345 23488 92.67
8 1 ๑.๐๘ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 161 0 19842 18541 93.44
9 1 ๑.๐๙ ร้อยละของโรงเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 161 0 20462 19648 96.02
10 1 ๑.๑๐ ร้อยละของโรงเรียนที่ชุมชนเข้าใจร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 159 0 20437 19739 96.58
11 1 ๑.๑๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ 158 2 19566 17815 91.05
12 1 ๑.๑๒ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูมีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 159 1 19566 18383 93.95
13 1 ๑.๑๓ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูมีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 152 2 18953 17495 92.31
14 1 ๑.๑๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 157 3 20477 18314 89.44
15 1 ๑.๑๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการรายงาน ความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 159 1 25668 24554 95.66
16 1 ๑.๑๖ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 155 3 20178 18056 89.48
17 1 ๑.๑๗ ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 154 4 20486 18974 92.62
18 1 ๑.๑๘ ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 156 3 20875 19081 91.41
19 1 ๑.๑๙ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 157 2 20878 20340 97.42
20 1 ๑.๒๐ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน 152 6 20026 18297 91.37
21 1 ๑.๒๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 150 2 24846 24052 96.80
22 1 ๑.๒๒ ร้อยละของโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 154 3 20023 18668 93.23
23 1 ๑.๒๓ ร้อยละของโรงเรียนที่มีครูเป็นครูมืออาชีพ 158 1 19042 18116 95.14
24 1 ๑.๒๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการความรู้ 158 1 20090 19088 95.01
25 1 ๑.๒๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 151 6 19214 17711 92.18
26 1 ๑.๒๖ ร้อยละของโรงเรียนที่สาธารณชนยอมรับและมีความพึงพอใจ 158 1 19881 18997 95.55
27 2 ๒.๑ ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และคุณลักษะใฝ่ดี 91 0 6076 5579 91.82
28 2 ๒.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่อ่านออก 140 0 3354 2879 85.84
29 2 ๒.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่เขียนได้ 140 0 3310 2797 84.50
30 2 ๒.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่คิดเลขเป็น 141 0 3310 2852 86.16
31 2 ๒.๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 141 0 3310 3009 90.91
32 2 ๒.๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะชีวิต 142 0 3312 3118 94.14
33 2 ๒.๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 142 0 3312 3153 95.20
34 2 ๒.๑.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 142 0 3313 3201 96.62
35 2 ๒.๑.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่อ่านออก 141 0 3075 2672 86.89
36 2 ๒.๑.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่เขียนได้ 141 0 3068 2594 84.55
37 2 ๒.๑.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่คิดเลขเป็น 139 0 3072 2661 86.62
38 2 ๒.๑.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 141 0 3072 2793 90.92
39 2 ๒.๑.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะชีวิต 141 0 3065 2944 96.05
40 2 ๒.๑.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 141 0 3065 2930 95.60
41 2 ๒.๑.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 141 0 3065 2990 97.55
42 2 ๒.๑.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่อ่านออก 141 0 3288 2946 89.60
43 2 ๒.๑.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่เขียนได้ 141 0 3284 2857 87.00
44 2 ๒.๑.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่คิดเลขเป็น 139 0 3284 2889 87.97
45 2 ๒.๑.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้นป.๓ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 139 0 3284 3050 92.87
46 2 ๒.๑.๑๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีทักษะชีวิต 141 0 3433 3349 97.55
47 2 ๒.๑.๒๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 141 0 3295 3143 95.39
48 2 ๒.๑.๒๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 141 0 3295 3241 98.36
49 2 ๒.๒ ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๔-๖ อ่านคล่อง ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร และคุณ 94 0 7143 6103 85.44
50 2 ๒.๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ อ่านคล่อง 137 0 3452 2880 83.43
51 2 ๒.๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ เขียนคล่อง 138 0 3399 2717 79.94
52 2 ๒.๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ คิดเลขคล่อง 139 0 3406 2750 80.74
53 2 ๒.๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีการคิดขั้นพื้นฐาน 139 0 3406 3039 89.22
54 2 ๒.๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีทักษะชีวิต 141 0 3400 3237 95.21
55 2 ๒.๒.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 139 0 3400 3208 94.35
56 2 ๒.๒.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 137 0 3400 3178 93.47
57 2 ๒.๒.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ อ่านคล่อง 138 0 3349 2781 83.04
58 2 ๒.๒.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่เขียนคล่อง 138 0 3325 2719 81.77
59 2 ๒.๒.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ คิดเลขคล่อง 138 0 3330 2648 79.52
60 2 ๒.๒.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน 138 0 3332 2976 89.32
61 2 ๒.๒.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีทักษะชีวิต 139 0 3335 3184 95.47
62 2 ๒.๒.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 139 0 3335 3119 93.52
63 2 ๒.๒.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 139 0 3335 3076 92.23
64 2 ๒.๒.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ อ่านคล่อง 139 0 3636 3181 87.49
65 2 ๒.๒.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่เขียนคล่อง 139 0 3642 3068 84.24
66 2 ๒.๒.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่คิดเลขคล่อง 139 0 3648 3034 83.17
67 2 ๒.๒.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 139 0 3648 3319 90.98
68 2 ๒.๒.๑๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะชีวิต 139 0 3625 3495 96.41
69 2 ๒.๒.๒๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 139 0 3625 3440 94.90
70 2 ๒.๒.๒๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 138 0 3625 3368 92.91
71 2 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑-ม.๓ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 30 1 3215 2533 78.79
72 2 ๒.๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 44 0 1500 1182 78.80
73 2 ๒.๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 45 0 1500 1254 83.60
74 2 ๒.๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 45 0 1500 1060 70.67
75 2 ๒.๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะชีวิต 46 0 1517 1314 86.62
76 2 ๒.๓.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 46 0 1517 1255 82.73
77 2 ๒.๓.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 46 0 1517 1326 87.41
78 2 ๒.๓.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 46 37 1683 1325 78.73
79 2 ๒.๓.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 46 37 1683 1438 85.44
80 2 ๒.๓.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 46 37 1683 1197 71.12
81 2 ๒.๓.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะชีวิต 46 37 1692 1477 87.29
82 2 ๒.๓.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 46 37 1692 1425 84.22
83 2 ๒.๓.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 46 37 1692 1482 87.59
84 2 ๒.๓.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 46 33 1617 1319 81.57
85 2 ๒.๓.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 46 33 1617 1372 84.85
86 2 ๒.๓.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 46 33 1617 1131 69.94
87 2 ๒.๓.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะชีวิต 46 33 1614 1393 86.31
88 2 ๒.๓.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 46 33 1614 1367 84.70
89 2 ๒.๓.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 46 33 1620 1409 86.98
1
31010001
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
2
31010002
บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
3
31010003
บ้านหนองม้า
4
31010004
บ้านกลันทาวิทยา
5
31010006
บ้านพระครูน้อย
6
31010007
บ้านหนองปรือ
7
31010008
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
8
31010009
วัดบ้านเสม็ด
9
31010011
บ้านโกรกขี้หนู
10
31010013
สามัคคีมีชัยวิทยา
11
31010014
บ้านหนองไผ่ใหญ่
12
31010015
บ้านตราดหนองพลวง
13
31010016
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
14
31010017
วัดบ้านถลุงเหล็ก
15
31010018
บ้านโนนศิลา
16
31010019
บ้านหนองผักแว่น
17
31010020
บ้านพะไล
18
31010021
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
19
31010023
บ้านตะเคียน
20
31010025
วัดบ้านสวายสอ
21
31010026
วัดบ้านรุน
22
31010027
บ้านหนองค่าย
23
31010028
บ้านดอนใหญ่
24
31010029
บ้านปรุบุมะค่า
25
31010030
บ้านโคกระกา
26
31010031
บ้านม่วงวิทยาคาร
27
31010032
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
28
31010034
บ้านหนองโสน
29
31010035
บ้านมะค่า
30
31010036
บ้านง้าง
31
31010038
บ้านหนองมะค่าแต้
32
31010039
บ้านหนองยาง
33
31010040
บ้านสระเกษ
34
31010041
บ้านหนองขวาง
35
31010042
พระครูวิทยา
36
31010043
บ้านม่วง
37
31010044
วัดบ้านเมืองฝาง
38
31010045
วัดบ้านเมืองดู่
39
31010046
บ้านโคกกลาง
40
31010047
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
41
31010048
บ้านหนองทะลอก
42
31010049
วัดสว่างบูรพา
43
31010050
บ้านหนองไทร (เมืองฯ)
44
31010052
บ้านโคกเปราะ
45
31010053
บ้านพลวง
46
31010054
บ้านฝ้าย
47
31010056
บ้านหนองปรือน้อย
48
31010057
บ้านถาวร
49
31010058
บ้านโคกระกาน้อย
50
31010060
บ้านตลาดชัย
51
31010062
บ้านร่มไทร
52
31010063
บ้านสารภี
53
31010064
ประชาสวัสดิ์วิทยา
54
31010065
วัดบ้านสะแกซำ
55
31010066
บ้านตลาดควาย
56
31010067
บ้านฝังงา
57
31010069
สะแกโพรงอนุสรณ์
58
31010070
บ้านหนองมะเขือ
59
31010071
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
60
31010074
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
61
31010075
บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)
62
31010076
บ้านเสม็ดโคกตาล
63
31010077
โสภณวรวัฒน์วิทยา
64
31010078
บ้านโคกหัวช้าง
65
31010079
วัดบ้านเย้ยสะแก
66
31010080
บ้านสำโรงโนนเค็ง
67
31010081
บ้านม่วงโนนสูง
68
31010082
บ้านนากลาง
69
31010084
วัดบ้านบัลลังก์
70
31010086
วัดสถานีหนองตาด
71
31010087
ไตรมิตรวิทยาคาร
72
31010089
บ้านหลักเขต
73
31010090
บ้านโคกเก่า
74
31010091
ประกาศธรรมคุณวิทยา
75
31010093
คงชัยสิทธิ์วิทยา
76
31010094
เสนศิริอนุสรณ์
77
31010096
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
78
31010098
วัดโกรกประดู่
79
31010099
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
80
31010100
วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"
81
31010101
บ้านลุงม่วง
82
31010102
บ้านสระคูณ
83
31010103
วัดโนนสำราญ
84
31010104
เรืองทองสามัคคี
85
31010105
บ้านหนองกุง
86
31010106
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
87
31010107
บ้านหนองเฒ่ากา
88
31010108
บ้านหนองปลิง
89
31010109
วัดขี้ตุ่น
90
31010110
บ้านสนวน
91
31010111
วัดห้วยหวาย
92
31010112
บ้านตลาดโพธิ์
93
31010113
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
94
31010114
บ้านหนองไฮ
95
31010115
บ้านหนองหญ้าปล้อง
96
31010117
บ้านหนองไทร (ลำฯ)
97
31010118
บ้านหนองบัว
98
31010119
บ้านหนองม่วง
99
31010120
บ้านบริหารชนบท
100
31010121
บ้านทะเมนชัย
101
31010122
บ้านยาง
102
31010123
วัดหนองกระทุ่ม
103
31010124
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
104
31010125
บ้านสระสี่เหลี่ยม
105
31010126
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
106
31010127
บ้านนาศรีนวล
107
31010128
บ้านตูมหวาน
108
31010129
วัดบ้านบุโพธิ์
109
31010131
บ้านโคกสูง
110
31010132
วัดบ้านโคกซาด
111
31010133
บ้านหนองหัวช้าง
112
31010135
รวมมิตรวิทยา
113
31010136
บ้านหนองแวง
114
31010137
บ้านเมืองแฝก
115
31010138
บ้านตูบช้าง
116
31010139
วัดหนองเก้าข่า
117
31010140
วัดหนองครก
118
31010141
วัดหนองสองห้อง
119
31010142
บ้านห้วยมะไฟ
120
31010143
วัดหนองขุนปราบ
121
31010144
อนุบาลลำปลายมาศ
122
31010145
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
123
31010146
บ้านแสลงพัน
124
31010147
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
125
31010148
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
126
31010149
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
127
31010150
บ้านหนองระนาม
128
31010153
วัดบ้านหนองกะทิง
129
31010154
ไตรคามสามัคคีวิทยา
130
31010155
วัดบ้านหนองปลาไหล
131
31010156
บ้านหนองซอแซ
132
31010157
บ้านหนองเมืองต่ำ
133
31010159
บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา"
134
31010160
บ้านบุตาวงษ์
135
31010161
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
136
31010162
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
137
31010163
บ้านห้วยศาลา
138
31010165
วัดบ้านตะขบ
139
31010167
วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง"
140
31010168
วัดกะทิง
141
31010169
วัดโคกสะอาด
142
31010171
บ้านช่อผกา
143
31010173
บ้านสำโรงโคกเพชร
144
31010174
บ้านหัวสะพาน
145
31010175
บ้านโคกสะอาด
146
31010176
อนุบาลชำนิ
147
31010177
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
148
31010178
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
149
31010179
บ้านประคอง
150
31010180
บ้านกระโดนกะลันทา
151
31010181
วัดละลวด
152
31010182
บ้านหนองพะอง
153
31010183
บ้านหนองเพิก
154
31010184
บ้านดอนหวาย
155
31010185
วัดหนองปล่อง
156
31010186
บ้านตาเหล็ง
157
31010188
บ้านหนองแต้พัฒนา
158
31010189
บ้านดงเย็น
159
31010190
บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
160
31010191
บ้านสำโรงสันติภาพ
161
31010193
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
162
31010194
อนุบาลบ้านด่าน
163
31010195
บ้านตะโคงสามัคคี
164
31010196
โนนสวรรค์วิทยา
165
31010199
บ้านบุมะขามป้อม
166
31010201
บ้านตะโกตาเนตร
167
31010202
วัดบ้านกะหาด
168
31010203
วัดบ้านปลัดปุ๊ก