รายงานตามระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อมูลเดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๕ (ภาคเรียนที่ ๒ )
ข้อมูลเข้าระบบแล้ว
168 SMIS โรงเรียน กลุ่ม รายการ
1 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ 1 89
2 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ 1 89
3 31010184 บ้านดอนหวาย ชำนิ 1 89
4 31010186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ 1 89
5 31010179 บ้านประคอง ชำนิ 1 89
6 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ 1 89
7 31010185 วัดหนองปล่อง ชำนิ 1 89
8 31010175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ 2 89
9 31010171 บ้านช่อผกา ชำนิ 2 89
10 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ 2 89
11 31010182 บ้านหนองพะอง ชำนิ 2 89
12 31010183 บ้านหนองเพิก ชำนิ 2 89
13 31010174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ 2 89
14 31010181 วัดละลวด ชำนิ 2 89
15 31010176 อนุบาลชำนิ ชำนิ 2 89
16 31010196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน 1 89
17 31010190 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ บ้านด่าน 1 89
18 31010189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน 1 89
19 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน 1 89
20 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน 1 89
21 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน 1 89
22 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน 1 89
23 31010194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน 1 89
24 31010201 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน 2 89
25 31010199 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน 2 89
26 31010202 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน 2 89
27 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน 2 89
28 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ 1 89
29 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 89
30 31010036 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ 1 89
31 31010035 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 1 89
32 31010034 บ้านหนองโสน เมืองบุรีรัมย์ 1 89
33 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 89
34 31010094 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 1 89
35 31010011 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ 2 89
36 31010015 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ 2 89
37 31010023 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ 2 89
38 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 2 89
39 31010026 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ 2 89
40 31010025 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ 2 89
41 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 89
42 31010082 บ้านนากลาง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
43 31010043 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
44 31010081 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
45 31010040 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ 3 89
46 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
47 31010041 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
48 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ 3 89
49 31010039 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ 3 89
50 31010042 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 3 89
51 31010084 วัดบ้านบัลลังก์ เมืองบุรีรัมย์ 3 89
52 31010086 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 3 89
53 31010004 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 4 89
54 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ 4 89
55 31010018 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ 4 89
56 31010006 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ 4 89
57 31010020 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ 4 89
58 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 4 89
59 31010007 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 89
60 31010019 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ 4 89
61 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 4 89
62 31010009 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 4 89
63 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 5 89
64 31010090 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ 5 89
65 31010052 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ 5 89
66 31010057 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ 5 89
67 31010054 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ 5 89
68 31010053 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ 5 89
69 31010056 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ 5 89
70 31010089 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 5 89
71 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ 6 89
72 31010075 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ 6 89
73 31010078 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ 6 89
74 31010066 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ 6 89
75 31010067 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ 6 89
76 31010063 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ 6 89
77 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ 6 89
78 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 89
79 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ 6 89
80 31010065 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 6 89
81 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 89
82 31010002 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ 7 89
83 31010030 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ 7 89
84 31010028 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 7 89
85 31010029 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 7 89
86 31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ 7 89
87 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 7 89
88 31010027 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ 7 89
89 31010048 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ 7 89
90 31010050 บ้านหนองไทร (เมืองฯ) เมืองบุรีรัมย์ 7 89
91 31010003 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ 7 89
92 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 7 89
93 31010049 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ 7 89
94 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ 7 89
95 31010046 บ้านโคกกลาง เมืองบุรีรัมย์ 8 89
96 31010058 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ 8 89
97 31010060 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ 8 89
98 31010062 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ 8 89
99 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ 8 89
100 31010070 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ 8 89
101 31010045 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ 8 89
102 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 8 89
103 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 8 89
104 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ 1 89
105 31010160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ 1 89
106 31010159 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ 1 89
107 31010168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ 1 178
108 31010169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ 1 89
109 31010165 วัดบ้านตะขบ ลำปลายมาศ 1 89
110 31010167 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ 1 89
111 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 1 89
112 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 89
113 31010128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ 2 89
114 31010127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ 2 89
115 31010114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ 2 89
116 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ 2 89
117 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 89
118 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ 3 89
119 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ 3 89
120 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ 3 89
121 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ 3 89
122 31010122 บ้านยาง ลำปลายมาศ 3 89
123 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ 3 89
124 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ 3 26
125 31010098 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ 3 89
126 31010123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ 3 89
127 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ 4 63
128 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ 4 89
129 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ 4 89
130 31010146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ 4 89
131 31010150 บ้านหนองระนาม ลำปลายมาศ 4 89
132 31010163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ 4 89
133 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ 4 89
134 31010121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ 5 89
135 31010120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ 5 89
136 31010117 บ้านหนองไทร (ลำฯ) ลำปลายมาศ 5 89
137 31010118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ 5 89
138 31010119 บ้านหนองม่วง ลำปลายมาศ 5 89
139 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ 5 89
140 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 6 89
141 31010131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ 6 89
142 31010156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ 6 89
143 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ 6 89
144 31010133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ 6 89
145 31010135 รวมมิตรวิทยา ลำปลายมาศ 6 89
146 31010132 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ 6 89
147 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ 6 89
148 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ 6 89
149 31010101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ 7 89
150 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ 7 89
151 31010110 บ้านสนวน ลำปลายมาศ 7 89
152 31010102 บ้านสระคูณ ลำปลายมาศ 7 89
153 31010105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ 7 89
154 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ 7 89
155 31010108 บ้านหนองปลิง ลำปลายมาศ 7 89
156 31010104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ 7 89
157 31010109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ 7 89
158 31010100 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ลำปลายมาศ 7 89
159 31010103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ 7 89
160 31010111 วัดห้วยหวาย ลำปลายมาศ 7 89
161 31010138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ 8 89
162 31010137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ 8 89
163 31010136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ 8 89
164 31010142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ 8 89
165 31010139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ 8 89
166 31010143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ 8 89
167 31010140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ 8 89
168 31010141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ 8 89