รายงานตามระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๔ (ภาคเรียนที่ ๑ )
โรงเรียนในสังกัด   169   โรงเรียน
บรรทัด ข้อหลัก ข้อย่อย หัวข้อ การดำเนินงาน นักเรียน นักเรียน คิดเป็น
89 มี/ปฎิบัติ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ ทั้งหมด ทำได้ ร้อยละ
1 1 ๑.๐๑ ร้อยละของโรงเรียนที่มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วนพร้อมใช้ 166 0 26480 26065 98.43
2 1 ๑.๐๒ ร้อยละของโรงเรียนที่มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 165 1 20406 19335 94.75
3 1 ๑.๐๓ ร้อยละของโรงเรียนที่มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างพอเพียง 165 1 20016 18751 93.68
4 1 ๑.๐๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่น ตามจุดเน้น 166 0 19922 19194 96.35
5 1 ๑.๐๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมี กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียน 161 0 19526 19152 98.08
6 1 ๑.๐๖ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น 166 0 20168 19069 94.55
7 1 ๑.๐๗ ร้อยละของโรงเรียนที่มีผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นทำโครงงาน โครงการจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 158 1 24915 23034 92.45
8 1 ๑.๐๘ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 166 0 19372 17932 92.57
9 1 ๑.๐๙ ร้อยละของโรงเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 166 0 20180 19183 95.06
10 1 ๑.๑๐ ร้อยละของโรงเรียนที่ชุมชนเข้าใจร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 166 0 19956 19062 95.52
11 1 ๑.๑๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ 164 1 18999 17238 90.73
12 1 ๑.๑๒ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูมีการนำผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 164 1 19005 17532 92.25
13 1 ๑.๑๓ ร้อยละของโรงเรียนที่ครูมีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 157 1 18487 16753 90.62
14 1 ๑.๑๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 161 3 19822 17471 88.14
15 1 ๑.๑๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการรายงาน ความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 164 1 25051 23665 94.47
16 1 ๑.๑๖ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 159 3 19831 17426 87.87
17 1 ๑.๑๗ ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 159 3 20000 18244 91.22
18 1 ๑.๑๘ ร้อยละของโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 162 2 20503 18658 91.00
19 1 ๑.๑๙ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 163 1 20620 19382 94.00
20 1 ๑.๒๐ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน 157 5 19272 17343 89.99
21 1 ๑.๒๑ ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 158 1 24298 23280 95.81
22 1 ๑.๒๒ ร้อยละของโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 160 3 19784 18355 92.78
23 1 ๑.๒๓ ร้อยละของโรงเรียนที่มีครูเป็นครูมืออาชีพ 164 1 18392 17331 94.23
24 1 ๑.๒๔ ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดการความรู้ 163 2 19661 18683 95.03
25 1 ๑.๒๕ ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 156 6 18741 17379 92.73
26 1 ๑.๒๖ ร้อยละของโรงเรียนที่สาธารณชนยอมรับและมีความพึงพอใจ 164 1 19413 18529 95.45
27 2 ๒.๑ ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และคุณลักษะใฝ่ดี 96 0 6535 5660 86.61
28 2 ๒.๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่อ่านออก 143 0 3289 2623 79.75
29 2 ๒.๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่เขียนได้ 144 0 3297 2619 79.44
30 2 ๒.๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ ที่คิดเลขเป็น 144 0 3297 2700 81.89
31 2 ๒.๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 144 0 3297 2907 88.17
32 2 ๒.๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะชีวิต 144 0 3297 3025 91.75
33 2 ๒.๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 146 0 3297 3096 93.90
34 2 ๒.๑.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๑ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 145 0 3291 3135 95.26
35 2 ๒.๑.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่อ่านออก 146 0 3059 2517 82.28
36 2 ๒.๑.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่เขียนได้ 144 0 3060 2480 81.05
37 2 ๒.๑.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ ที่คิดเลขเป็น 144 0 3064 2561 83.58
38 2 ๒.๑.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 146 0 3064 2713 88.54
39 2 ๒.๑.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะชีวิต 146 0 3064 2877 93.90
40 2 ๒.๑.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 144 0 3064 2872 93.73
41 2 ๒.๑.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๒ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 145 0 3062 2945 96.18
42 2 ๒.๑.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่อ่านออก 145 0 3238 2760 85.24
43 2 ๒.๑.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่เขียนได้ 143 0 3238 2651 81.87
44 2 ๒.๑.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ ที่คิดเลขเป็น 143 0 3238 2748 84.87
45 2 ๒.๑.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้นป.๓ มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน 145 0 3238 2961 91.45
46 2 ๒.๑.๑๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีทักษะชีวิต 145 0 3238 3118 96.29
47 2 ๒.๑.๒๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 145 0 3238 3083 95.21
48 2 ๒.๑.๒๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๓ มีคุณลักษณะใฝ่ดี 143 0 3238 3158 97.53
49 2 ๒.๒ ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๔-๖ อ่านคล่อง ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงหน้ำหนักของผู้เรียนชั้น ป.๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร และคุณ 100 0 7124 5901 82.83
50 2 ๒.๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ อ่านคล่อง 142 0 3382 2700 79.83
51 2 ๒.๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ เขียนคล่อง 143 0 3391 2559 75.46
52 2 ๒.๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ คิดเลขคล่อง 143 0 3391 2624 77.38
53 2 ๒.๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีการคิดขั้นพื้นฐาน 143 0 3391 2922 86.17
54 2 ๒.๒.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีทักษะชีวิต 144 0 3391 3163 93.28
55 2 ๒.๒.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 130 0 3391 3128 92.24
56 2 ๒.๒.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๔ มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 132 0 3391 3094 91.24
57 2 ๒.๒.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ อ่านคล่อง 130 0 3379 2660 78.72
58 2 ๒.๒.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่เขียนคล่อง 130 0 3379 2558 75.70
59 2 ๒.๒.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ คิดเลขคล่อง 130 0 3379 2568 76.00
60 2 ๒.๒.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน 131 0 3379 2927 86.62
61 2 ๒.๒.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีทักษะชีวิต 132 0 3379 3168 93.76
62 2 ๒.๒.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 132 0 3379 3091 91.48
63 2 ๒.๒.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๕ มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 132 0 3374 3044 90.22
64 2 ๒.๒.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ อ่านคล่อง 131 0 3668 3081 84.00
65 2 ๒.๒.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่เขียนคล่อง 130 0 3668 2959 80.67
66 2 ๒.๒.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่คิดเลขคล่อง 130 0 3668 2924 79.72
67 2 ๒.๒.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 130 0 3668 3259 88.85
68 2 ๒.๒.๑๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะชีวิต 132 0 3668 3492 95.20
69 2 ๒.๒.๒๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 132 0 3668 3391 92.45
70 2 ๒.๒.๒๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.๖ ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 131 0 3668 3307 90.16
71 2 ๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑-ม.๓ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 31 1 3024 2305 76.22
72 2 ๒.๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 45 0 1440 1206 83.75
73 2 ๒.๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 45 0 1440 1300 90.28
74 2 ๒.๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 45 0 1440 1069 74.24
75 2 ๒.๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะชีวิต 45 0 1440 1345 93.40
76 2 ๒.๓.๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 45 0 1440 1302 90.42
77 2 ๒.๓.๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๑ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 45 0 1440 1389 96.46
78 2 ๒.๓.๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 45 37 1617 1345 83.18
79 2 ๒.๓.๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 45 37 1617 1494 92.39
80 2 ๒.๓.๙ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 45 37 1617 1199 74.15
81 2 ๒.๓.๑๐ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะชีวิต 45 37 1617 1517 93.82
82 2 ๒.๓.๑๑ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 44 37 1595 1469 92.10
83 2 ๒.๓.๑๒ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๒ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 44 37 1595 1505 94.36
84 2 ๒.๓.๑๓ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 44 33 1493 1289 86.34
85 2 ๒.๓.๑๔ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 44 33 1493 1362 91.23
86 2 ๒.๓.๑๕ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง 44 33 1493 1090 73.01
87 2 ๒.๓.๑๖ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะชีวิต 44 33 1493 1401 93.84
88 2 ๒.๓.๑๗ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 44 33 1493 1369 91.69
89 2 ๒.๓.๑๘ ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.๓ ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 44 33 1493 1419 95.04
1
31010001
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
2
31010002
บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
3
31010003
บ้านหนองม้า
4
31010004
บ้านกลันทาวิทยา
5
31010006
บ้านพระครูน้อย
6
31010007
บ้านหนองปรือ
7
31010008
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
8
31010009
วัดบ้านเสม็ด
9
31010011
บ้านโกรกขี้หนู
10
31010013
สามัคคีมีชัยวิทยา
11
31010014
บ้านหนองไผ่ใหญ่
12
31010015
บ้านตราดหนองพลวง
13
31010016
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
14
31010017
วัดบ้านถลุงเหล็ก
15
31010018
บ้านโนนศิลา
16
31010019
บ้านหนองผักแว่น
17
31010020
บ้านพะไล
18
31010021
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
19
31010023
บ้านตะเคียน
20
31010025
วัดบ้านสวายสอ
21
31010026
วัดบ้านรุน
22
31010027
บ้านหนองค่าย
23
31010028
บ้านดอนใหญ่
24
31010029
บ้านปรุบุมะค่า
25
31010030
บ้านโคกระกา
26
31010031
บ้านม่วงวิทยาคาร
27
31010032
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
28
31010034
บ้านหนองโสน
29
31010035
บ้านมะค่า
30
31010036
บ้านง้าง
31
31010038
บ้านหนองมะค่าแต้
32
31010039
บ้านหนองยาง
33
31010040
บ้านสระเกษ
34
31010041
บ้านหนองขวาง
35
31010042
พระครูวิทยา
36
31010043
บ้านม่วง
37
31010044
วัดบ้านเมืองฝาง
38
31010045
วัดบ้านเมืองดู่
39
31010046
บ้านโคกกลาง
40
31010047
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
41
31010048
บ้านหนองทะลอก
42
31010049
วัดสว่างบูรพา
43
31010050
บ้านหนองไทร (เมืองฯ)
44
31010052
บ้านโคกเปราะ
45
31010053
บ้านพลวง
46
31010054
บ้านฝ้าย
47
31010056
บ้านหนองปรือน้อย
48
31010057
บ้านถาวร
49
31010058
บ้านโคกระกาน้อย
50
31010060
บ้านตลาดชัย
51
31010062
บ้านร่มไทร
52
31010063
บ้านสารภี
53
31010064
ประชาสวัสดิ์วิทยา
54
31010065
วัดบ้านสะแกซำ
55
31010066
บ้านตลาดควาย
56
31010067
บ้านฝังงา
57
31010068
บ้านโนนแดง
58
31010069
สะแกโพรงอนุสรณ์
59
31010070
บ้านหนองมะเขือ
60
31010071
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
61
31010074
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
62
31010075
บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์)
63
31010076
บ้านเสม็ดโคกตาล
64
31010077
โสภณวรวัฒน์วิทยา
65
31010078
บ้านโคกหัวช้าง
66
31010079
วัดบ้านเย้ยสะแก
67
31010080
บ้านสำโรงโนนเค็ง
68
31010081
บ้านม่วงโนนสูง
69
31010082
บ้านนากลาง
70
31010084
วัดบ้านบัลลังก์
71
31010086
วัดสถานีหนองตาด
72
31010087
ไตรมิตรวิทยาคาร
73
31010089
บ้านหลักเขต
74
31010090
บ้านโคกเก่า
75
31010091
ประกาศธรรมคุณวิทยา
76
31010093
คงชัยสิทธิ์วิทยา
77
31010094
เสนศิริอนุสรณ์
78
31010096
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
79
31010098
วัดโกรกประดู่
80
31010099
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
81
31010100
วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"
82
31010101
บ้านลุงม่วง
83
31010102
บ้านสระคูณ
84
31010103
วัดโนนสำราญ
85
31010104
เรืองทองสามัคคี
86
31010105
บ้านหนองกุง
87
31010106
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
88
31010107
บ้านหนองเฒ่ากา
89
31010108
บ้านหนองปลิง
90
31010109
วัดขี้ตุ่น
91
31010110
บ้านสนวน
92
31010111
วัดห้วยหวาย
93
31010112
บ้านตลาดโพธิ์
94
31010113
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
95
31010114
บ้านหนองไฮ
96
31010115
บ้านหนองหญ้าปล้อง
97
31010117
บ้านหนองไทร (ลำฯ)
98
31010118
บ้านหนองบัว
99
31010119
บ้านหนองม่วง
100
31010120
บ้านบริหารชนบท
101
31010121
บ้านทะเมนชัย
102
31010122
บ้านยาง
103
31010123
วัดหนองกระทุ่ม
104
31010124
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
105
31010125
บ้านสระสี่เหลี่ยม
106
31010126
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
107
31010127
บ้านนาศรีนวล
108
31010128
บ้านตูมหวาน
109
31010129
วัดบ้านบุโพธิ์
110
31010131
บ้านโคกสูง
111
31010132
วัดบ้านโคกซาด
112
31010133
บ้านหนองหัวช้าง
113
31010135
รวมมิตรวิทยา
114
31010136
บ้านหนองแวง
115
31010137
บ้านเมืองแฝก
116
31010138
บ้านตูบช้าง
117
31010139
วัดหนองเก้าข่า
118
31010140
วัดหนองครก
119
31010141
วัดหนองสองห้อง
120
31010142
บ้านห้วยมะไฟ
121
31010143
วัดหนองขุนปราบ
122
31010144
อนุบาลลำปลายมาศ
123
31010145
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
124
31010146
บ้านแสลงพัน
125
31010147
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
126
31010148
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
127
31010149
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
128
31010150
บ้านหนองระนาม
129
31010153
วัดบ้านหนองกะทิง
130
31010154
ไตรคามสามัคคีวิทยา
131
31010155
วัดบ้านหนองปลาไหล
132
31010156
บ้านหนองซอแซ
133
31010157
บ้านหนองเมืองต่ำ
134
31010159
บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา"
135
31010160
บ้านบุตาวงษ์
136
31010161
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
137
31010162
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
138
31010163
บ้านห้วยศาลา
139
31010165
วัดบ้านตะขบ
140
31010167
วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง"
141
31010168
วัดกะทิง
142
31010169
วัดโคกสะอาด
143
31010171
บ้านช่อผกา
144
31010173
บ้านสำโรงโคกเพชร
145
31010174
บ้านหัวสะพาน
146
31010175
บ้านโคกสะอาด
147
31010176
อนุบาลชำนิ
148
31010177
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
149
31010178
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
150
31010179
บ้านประคอง
151
31010180
บ้านกระโดนกะลันทา
152
31010181
วัดละลวด
153
31010182
บ้านหนองพะอง
154
31010183
บ้านหนองเพิก
155
31010184
บ้านดอนหวาย
156
31010185
วัดหนองปล่อง
157
31010186
บ้านตาเหล็ง
158
31010188
บ้านหนองแต้พัฒนา
159
31010189
บ้านดงเย็น
160
31010190
บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์
161
31010191
บ้านสำโรงสันติภาพ
162
31010193
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
163
31010194
อนุบาลบ้านด่าน
164
31010195
บ้านตะโคงสามัคคี
165
31010196
โนนสวรรค์วิทยา
166
31010199
บ้านบุมะขามป้อม
167
31010201
บ้านตะโกตาเนตร
168
31010202
วัดบ้านกะหาด
169
31010203
วัดบ้านปลัดปุ๊ก