ถ้า ...จะส่งใหม่ หรือแก้ไขให้โหลดไฟล์นี้ไปทำใหม่  http://www.ntc2511.com/dv/edit5455.xls
โรงที่ยังไม่มีปุ่ม "เปิด" ให้โหลดไฟล์บรรทัดบนแล้วทำข้อมูลส่งไป chainoy4@gmail.com  
คำเตือน พบว่า
1. หลายโรงเรียนไม่ใส่  ชื่อโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียน
2. หลายโรงเรียนไม่ใส่จำนวนนักเรียนทีเข้าร่วม และ ไม่ใส่ที่ปฎิบัติได้ ทำให้คิดร้อยละไม่ได้
3. ในหัวข้อที่มีมากกว่า 1 บรรทัด บางโรงกรอกข้อมูลในบรรทัดสุดท้าย แนะนำว่าให้กรอกบรรทัดที่ 1
4. และบางโรงไม่ทำทั้ง 2 ชีต  แนะนำว่าให้ทำทุกชีต
5.. ข้อนี้สำคัญ  ในช่องที่กาถูก /  ให้ใส่ตัวเลข 1  แทน  /  จะได้สะดวกในการคำำนวณของระบบ
6. ต้องตรวจว่าทำครบทุกรายการหรือไม่ ถ้าไม่ครบแนะนำว่า ต้อง "ครบทุกมิติเท่านั้น"
และ ไม่ต้องตัดต่อเซล รวมเซล หรือ หรือย้ายเซล เด็ดขาด เพราะระบบรองรับรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อมูลเดือน ......ภาคเรียนที่......
 
 
14952 โรงเรียน กลุ่ม 146052
1 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ 1 เปิด
2 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ 1 เปิด
3 บ้านโคกสนวน ชำนิ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
4 บ้านดอนหวาย ชำนิ 1 เปิด
5 บ้านตาเหล็ง ชำนิ 1 เปิด
6 บ้านประคอง ชำนิ 1 เปิด
7 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ 1 เปิด
8 วัดหนองปล่อง ชำนิ 1 เปิด
9 บ้านโคกสะอาด ชำนิ 2 เปิด
10 บ้านช่อผกา ชำนิ 2 เปิด
11 บ้านบุหนองเทา ชำนิ 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
12 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ 2 เปิด
13 บ้านหนองพะอง ชำนิ 2 เปิด
14 บ้านหนองเพิก ชำนิ 2 เปิด
15 บ้านหัวสะพาน ชำนิ 2 เปิด
16 วัดละลวด ชำนิ 2 เปิด
17 อนุบาลชำนิ ชำนิ 2 เปิด
18 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน 1 เปิด
19 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ บ้านด่าน 1 เปิด
20 บ้านดงเย็น บ้านด่าน 1 เปิด
21 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน 1 เปิด
22 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน 1 เปิด
23 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน 1 เปิด
24 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน 1 เปิด
25 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
26 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
27 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน 1 เปิด
28 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน 2 เปิด
29 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน 2 เปิด
30 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
31 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน 2 เปิด
32 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
33 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน 2 เปิด
34 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
35 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
36 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
37 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
38 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
39 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
40 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
41 บ้านหนองโสน เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
42 ประกาศธรรมคุณวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
43 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
44 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 1 เปิด
45 อนุบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
46 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
47 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
48 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
49 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
50 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
51 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
52 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ 2 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
53 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
54 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
55 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 2 เปิด
56 บ้านนากลาง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
57 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
58 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
59 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ 3 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
60 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
61 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
62 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
63 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ 3 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
64 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
65 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
66 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
67 วัดบ้านบัลลังก์ เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
68 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 3 เปิด
69 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
70 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
71 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
72 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
73 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
74 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
75 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
76 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
77 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
78 วัดบ้านถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
79 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 4 เปิด
80 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
81 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
82 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
83 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
84 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
85 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
86 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 5 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
87 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
88 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 5 เปิด
89 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
90 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ 5 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
91 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
92 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
93 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
94 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
95 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
96 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
97 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
98 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
99 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
100 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
101 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ 6 เปิด
102 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
103 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
104 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
105 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
106 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
107 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
108 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
109 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
110 บ้านหนองไทร (เมืองฯ) เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
111 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
112 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
113 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
114 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ 7 เปิด
115 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ 8 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
116 บ้านโคกกลาง เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
117 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
118 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
119 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
120 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
121 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ 8 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
122 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
123 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ 8 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
124 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
125 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 8 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
126 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
127 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
128 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ 8 เปิด
129 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ 1 เปิด
130 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
131 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
132 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ 1 เปิด
133 วัดกะทิง ลำปลายมาศ 1 เปิด
134 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ 1 เปิด
135 วัดบ้านตะขบ ลำปลายมาศ 1 เปิด
136 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ 1 เปิด
137 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ 1 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
138 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 1 เปิด
139 บ้านตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 เปิด
140 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ 2 เปิด
141 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ 2 เปิด
142 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ 2 เปิด
143 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ 2 เปิด
144 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 2 เปิด
145 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ลำปลายมาศ 3 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
146 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ 3 เปิด
147 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ 3 เปิด
148 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ 3 เปิด
149 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ 3 เปิด
150 บ้านยาง ลำปลายมาศ 3 เปิด
151 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ 3 เปิด
152 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ 3 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
153 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ 3 เปิด
154 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ 3 เปิด
155 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 4 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
156 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ 4 เปิด
157 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ 4 เปิด
158 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ 4 เปิด
159 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ 4 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
160 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ 4 เปิด
161 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ 4 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
162 บ้านหนองระนาม ลำปลายมาศ 4 เปิด
163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ 4 เปิด
164 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ 4 เปิด
165 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ 5 เปิด
166 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ 5 เปิด
167 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ 5 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
168 บ้านหนองไทร (ลำฯ) ลำปลายมาศ 5 เปิด
169 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ 5 เปิด
170 บ้านหนองม่วง ลำปลายมาศ 5 เปิด
171 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ 5 เปิด
172 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ 6 เปิด
173 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ 6 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
174 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ 6 เปิด
175 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 6 โหลดไฟล์ที่แถบแดง
176 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ 6 เปิด
177 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ 6 เปิด
178 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ 6 เปิด
179 รวมมิตรวิทยา ลำปลายมาศ 6 เปิด
180 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ 6 เปิด
181 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ 6 เปิด
182 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ 6 เปิด
183 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ 7 เปิด
184 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ 7 เปิด
185 บ้านสนวน ลำปลายมาศ 7 เปิด
186 บ้านสระคูณ ลำปลายมาศ 7 เปิด
187 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ 7 เปิด
188 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ 7 เปิด
189 บ้านหนองปลิง ลำปลายมาศ 7 เปิด
190 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ 7 เปิด
191 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ 7 เปิด
192 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ลำปลายมาศ 7 เปิด
193 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ 7 เปิด
194 วัดห้วยหวาย ลำปลายมาศ 7 เปิด
195 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ 8 เปิด
196 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ 8 เปิด
197 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ 8 เปิด
198 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ 8 เปิด
199 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ 8 เปิด
200 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ 8 เปิด
201 วัดหนองครก ลำปลายมาศ 8 เปิด
202 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ 8 เปิด
14952 โรงเรียน 146052
31010180 บ้านกระโดนกะลันทา เปิด
31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เปิด
31010170 บ้านโคกสนวน ดูแถบแดงบนสุด
31010184 บ้านดอนหวาย เปิด
31010186 บ้านตาเหล็ง เปิด
31010179 บ้านประคอง เปิด
31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เปิด
31010185 วัดหนองปล่อง เปิด
31010175 บ้านโคกสะอาด เปิด
31010171 บ้านช่อผกา เปิด
31010172 บ้านบุหนองเทา ดูแถบแดงบนสุด
31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร เปิด
31010182 บ้านหนองพะอง เปิด
31010183 บ้านหนองเพิก เปิด
31010174 บ้านหัวสะพาน เปิด
31010181 วัดละลวด เปิด
31010176 อนุบาลชำนิ เปิด
31010196 โนนสวรรค์วิทยา เปิด
31010190 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ เปิด
31010189 บ้านดงเย็น เปิด
31010195 บ้านตะโคงสามัคคี เปิด
31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) เปิด
31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ เปิด
31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา เปิด
31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ดูแถบแดงบนสุด
31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย ดูแถบแดงบนสุด
31010194 อนุบาลบ้านด่าน เปิด
31010201 บ้านตะโกตาเนตร เปิด
31010199 บ้านบุมะขามป้อม เปิด
31010200 วัดบ้านกะชาย ดูแถบแดงบนสุด
31010202 วัดบ้านกะหาด เปิด
31010197 วัดบ้านปราสาท ดูแถบแดงบนสุด
31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก เปิด
31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เปิด
31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เปิด
31010095 บ้านโคกวัด ดูแถบแดงบนสุด
31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ดูแถบแดงบนสุด
31010036 บ้านง้าง เปิด
31010037 บ้านตะโก ดูแถบแดงบนสุด
31010035 บ้านมะค่า เปิด
31010034 บ้านหนองโสน เปิด
31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา เปิด
31010033 วัดโพธิ์ทอง ดูแถบแดงบนสุด
31010094 เสนศิริอนุสรณ์ เปิด
31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ ดูแถบแดงบนสุด
31010010 ไตรภูมิวิทยา ดูแถบแดงบนสุด
31010011 บ้านโกรกขี้หนู เปิด
31010015 บ้านตราดหนองพลวง เปิด
31010023 บ้านตะเคียน เปิด
31010012 บ้านหนองตราดน้อย ดูแถบแดงบนสุด
31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เปิด
31010024 บ้านหนองเพชร ดูแถบแดงบนสุด
31010026 วัดบ้านรุน เปิด
31010025 วัดบ้านสวายสอ เปิด
31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เปิด
31010082 บ้านนากลาง เปิด
31010043 บ้านม่วง เปิด
31010081 บ้านม่วงโนนสูง เปิด
31010083 บ้านมาบสมอ ดูแถบแดงบนสุด
31010040 บ้านสระเกษ เปิด
31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เปิด
31010041 บ้านหนองขวาง เปิด
31010085 บ้านหนองตราด ดูแถบแดงบนสุด
31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เปิด
31010039 บ้านหนองยาง เปิด
31010042 พระครูวิทยา เปิด
31010084 วัดบ้านบัลลังก์ เปิด
31010086 วัดสถานีหนองตาด เปิด
31010004 บ้านกลันทาวิทยา เปิด
31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เปิด
31010005 บ้านท้องเรือ ดูแถบแดงบนสุด
31010018 บ้านโนนศิลา เปิด
31010006 บ้านพระครูน้อย เปิด
31010020 บ้านพะไล เปิด
31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เปิด
31010007 บ้านหนองปรือ เปิด
31010019 บ้านหนองผักแว่น เปิด
31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก เปิด
31010009 วัดบ้านเสม็ด เปิด
31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เปิด
31010090 บ้านโคกเก่า เปิด
31010052 บ้านโคกเปราะ เปิด
31010057 บ้านถาวร เปิด
31010054 บ้านฝ้าย เปิด
31010053 บ้านพลวง เปิด
31010051 บ้านสวายจีก ดูแถบแดงบนสุด
31010056 บ้านหนองปรือน้อย เปิด
31010089 บ้านหลักเขต เปิด
31010055 เบญจคามวิทยา ดูแถบแดงบนสุด
31010088 วิมลวิทยา ดูแถบแดงบนสุด
31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เปิด
31010075 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) เปิด
31010078 บ้านโคกหัวช้าง เปิด
31010066 บ้านตลาดควาย เปิด
31010067 บ้านฝังงา เปิด
31010063 บ้านสารภี เปิด
31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เปิด
31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เปิด
31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เปิด
31010065 วัดบ้านสะแกซำ เปิด
31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เปิด
31010002 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เปิด
31010030 บ้านโคกระกา เปิด
31010028 บ้านดอนใหญ่ เปิด
31010029 บ้านปรุบุมะค่า เปิด
31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เปิด
31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เปิด
31010027 บ้านหนองค่าย เปิด
31010048 บ้านหนองทะลอก เปิด
31010050 บ้านหนองไทร (เมืองฯ) เปิด
31010003 บ้านหนองม้า เปิด
31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เปิด
31010049 วัดสว่างบูรพา เปิด
31010032 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เปิด
31010061 บ้านกระเดื่อง ดูแถบแดงบนสุด
31010046 บ้านโคกกลาง เปิด
31010058 บ้านโคกระกาน้อย เปิด
31010060 บ้านตลาดชัย เปิด
31010068 บ้านโนนแดง ดูแถบแดงบนสุด
31010062 บ้านร่มไทร เปิด
31010072 บ้านสมสนุก ดูแถบแดงบนสุด
31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เปิด
31010073 บ้านหนองไผ่ ดูแถบแดงบนสุด
31010070 บ้านหนองมะเขือ เปิด
31010059 บ้านหนองสองห้อง ดูแถบแดงบนสุด
31010045 วัดบ้านเมืองดู่ เปิด
31010044 วัดบ้านเมืองฝาง เปิด
31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เปิด
31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) เปิด
31010158 บ้านแท่นพระ ดูแถบแดงบนสุด
31010160 บ้านบุตาวงษ์ เปิด
31010159 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" เปิด
31010168 วัดกะทิง ดูแถบแดงบนสุด
31010169 วัดโคกสะอาด เปิด
31010165 วัดบ้านตะขบ เปิด
31010167 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" เปิด
31010166 วัดหัวสะพาน ดูแถบแดงบนสุด
31010144 อนุบาลลำปลายมาศ เปิด
31010112 บ้านตลาดโพธิ์ เปิด
31010128 บ้านตูมหวาน เปิด
31010127 บ้านนาศรีนวล เปิด
31010114 บ้านหนองไฮ เปิด
31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา เปิด
31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ เปิด
31010097 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ดูแถบแดงบนสุด
31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ เปิด
31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) เปิด
31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) เปิด
31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี เปิด
31010122 บ้านยาง เปิด
31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม เปิด
31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ดูแถบแดงบนสุด
31010098 วัดโกรกประดู่ เปิด
31010123 วัดหนองกระทุ่ม เปิด
31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา ดูแถบแดงบนสุด
31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ดูแถบแดงบนสุด
31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง เปิด
31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย เปิด
31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ดูแถบแดงบนสุด
31010146 บ้านแสลงพัน เปิด
31010151 บ้านหนองผักโพด ดูแถบแดงบนสุด
31010150 บ้านหนองระนาม เปิด
31010163 บ้านห้วยศาลา เปิด
31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก เปิด
31010121 บ้านทะเมนชัย เปิด
31010120 บ้านบริหารชนบท เปิด
31010116 บ้านหนองตาดน้อย ดูแถบแดงบนสุด
31010117 บ้านหนองไทร (ลำฯ) เปิด
31010118 บ้านหนองบัว เปิด
31010119 บ้านหนองม่วง เปิด
31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง เปิด
31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา เปิด
31010134 บ้านโคกสว่าง ดูแถบแดงบนสุด
31010131 บ้านโคกสูง เปิด
31010130 บ้านผไทรินทร์ ดูแถบแดงบนสุด
31010156 บ้านหนองซอแซ เปิด
31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ เปิด
31010133 บ้านหนองหัวช้าง เปิด
31010135 รวมมิตรวิทยา เปิด
31010132 วัดบ้านโคกซาด เปิด
31010153 วัดบ้านหนองกะทิง เปิด
31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล เปิด
31010101 บ้านลุงม่วง เปิด
31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เปิด
31010110 บ้านสนวน เปิด
31010102 บ้านสระคูณ เปิด
31010105 บ้านหนองกุง เปิด
31010107 บ้านหนองเฒ่ากา เปิด
31010108 บ้านหนองปลิง เปิด
31010104 เรืองทองสามัคคี เปิด
31010109 วัดขี้ตุ่น เปิด
31010100 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" เปิด
31010103 วัดโนนสำราญ เปิด
31010111 วัดห้วยหวาย เปิด
31010138 บ้านตูบช้าง เปิด
31010137 บ้านเมืองแฝก เปิด
31010136 บ้านหนองแวง เปิด
31010142 บ้านห้วยมะไฟ เปิด
31010139 วัดหนองเก้าข่า เปิด
31010143 วัดหนองขุนปราบ เปิด
31010140 วัดหนองครก เปิด
31010141 วัดหนองสองห้อง เปิด