รายการเงินเดือนผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ประจำเดือน 
   
รายการรับ     รายการจ่าย  
บำนาญปกติ   ภาษี
บำนาญพิเศษ   บำเหน็จค้ำประกัน
สปช 25%   สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชคบ.   ชพค.
ชรบ.   ชพส.
ตกเบิก   ชพค. (ย้อนหลัง)
บำเหน็จรายเดือน     ชพส. (ย้อนหลัง)
อื่นๆ....     ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รวมรับ 0.00   สหกรณ์สามัญ
      ธนาคารออมสิน(สาขาประโคนชัย)
      ธนาคารออมสิน(สาขาทวีกิจ)
คงเหลือสุทธิ 0.00   ธนาคารออมสิน(สาขาบุรีรัมย์)
(บาทถ้วน )   ธนาคารออมสิน(สาขาลำปลายมาศ)
  ติดลบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
      ติดลบ ชพค.
  ติดลบ ชพส.
      ติดลบ ชพค.ย้อนหลัง
      ติดลบ ชพส.ย้อนหลัง
      ติดลบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
      ติดลบ สหกรณ์สามัญ
      ติดลบ ธนาคารออมสิน(สาขาประโคนชัย)
      ติดลบ ธนาคารออมสิน(สาขาทวีกิจ)
      ติดลบ ธนาคารออมสิน(สาขาบุรีรัมย์)
      ติดลบ ธนาคารออมสิน(สาขาลำปลายมาศ)
      อื่นๆ...
      รวมจ่าย 0.00